Hasløv & Kjærsgaard Posts

I 2007 udarbejde Hasløv og Kjærsgaard lokalplan for Hesnæs og i den forbindelse opstod idéen til de 8 nye huse på savværksgrunden. Om husetDen nye bebyggelse er placeret og udformet med stor hen­syntagen til det enestående kulturmiljø i Hesnæs med direkte forbindelse til havnen, stranden og skoven.Det nye Hesnæshus er udformet med inspiration fra et…

Forslagene er udviklet i en dialog med bestyrelse og interessenter i Søvang af Hasløv & Kjærsgaard. Vi har en betydelig ekspertise i udvikling af klimarobuste kyster. Forslagene er udarbejdet på grundlag af rapport ”Stormflodssikring Dragør Kommune” udarbejdet af NIRAS (2019). De to scenariers hovedtræk er:Landskabsdiget: En lokal løsning ud for Søvang, hvor der opbygges et…

Aabenraa er som gammel søfartsby historisk set tæt knyttet til fjorden, der fortsat har en stor rekreativ og erhvervsmæssig betydning for byen. Med klimaforandringerne vil fjorden med de tilløbende vandløb dog også blive en øget trussel for byen og dennes udvikling samt en udfordring i forhold til at tiltrække og sikre både private og kommunale…

Formålet med helhedsplanen for Assens Næs er at beskrive mulighederne for etablering
af et klitlandskab på Assens Næs, der beskytter området mod fremtidens
oversvømmelse og erosion samtidig med, at det skaber sammenhænge og kvaliteter
til de eksisterende omgivelser og giver området et landskabeligt og alligevel

Karin er landskabsarkitekt og arbejder med skitsering og projektering af by- og havneprojekter. Mail: kas@hogk.dk

“Der kan skabes en byarkitektonisk komposition, hvor strande, naturområder, urbane, maritime bymiljøer, kajer og havne kan sætte en ny dagsorden for en bys møde med vandet.”

Øresundsakvariet i Helsingør har fået et helt nyt vandbassin udviklet af Hasløv & Kjærsgaard som rådgiver. Det danner ramme for nye aktiviteter og oplevelser med fokus på Øresunds unikke dyreliv…

Lokale og Anlægsfonden har lavet et temasite for Rekreativ Kystsikring, som bl.a. har fokus på, hvordan vi kan undgå, at havvandet ikke ødelægger vores huse og samtidig sikre at vi kan være ved vandet og bruge kysterne til aktiviteter. Vores to arkitekter Dan B. Hasløv og Mathilde Bjerregaard har bidraget med et interview.

Vi har mange års erfaring med rekreative anlæg i kystzonen fra idéfase og borgerinddragelse til færdigt projekteret anlæg. Hasløv og Kjærsgaard har efter ønske fra Frederikshavn Kommune, udarbejdet en havneudvidelse af Sæby Havn…

Tang og ålegræs opsamlet fra strande kan blive en ressource i klimasikringen af kysterne. Tegnestuen har i samarbejde med Nordsjællands Park og Vej iværksat et pilotprojekt på en godt 160 m lang kyststrækning i Helsingør – Dette har Teknik og Miljø bragt en artikel om…

Den seneste udgave af Byplan Nyt (16. årgang, marts 2018), tager den nye Fingerplan op til debat, hvor tegnestuen har bidraget med et indlæg om kysterne omkring Fingerplanen – Den blå fingerplan…

Tegnestuen har udarbejdet et forslag til kystbeskyttelse mod erosion ved sandfodring for den del af Rungsted Strandvej mellem Bukkeballevej og Mikkelborg….

Esbjerg Strand og Havneø, tegnet af Hasløv og Kjærsgaard, er under opførelse. Et nyt rekreativt naturlandskab vil sammen med en ny forhavn inddæmme en lagune med lystbådehavn og en 60.000 m² havneø med maritime klub- og fritidsaktiviteter og erhverv…

I samarbejde med Ishøj Kommune har Hasløv & Kjærsgaard udarbejdet et anlægsprojekt, der omfatter et LAR- og et renoveringsprojekt, for fornyelse af Ishøj Gadekær. Projektet er udarbejdet på baggrund af en række dialogmøder med Ishøjs borgere. Resultatet er et nyt rekreativt og grønt anlæg, der fungerer som et fælles opholdssted.

Lokale og anlægsfonden giver 9.2 mio. kr. til aktiviteter og leg i Nyborg Marina. Med et samlet budget på 46 mio. kr. skal tegnestuens projekt for et opvarmet multibassin nu realiseres. Projektet tager udgangspunkt i vores helhedsplan fra 2016 og indebærer at man kan samle mange typer af vandsport i et attraktivt aktivitetsområde, der tilgodeser mange typer af brugere. Læs pressemeddelelsen her.

Hasløv & Kjærsgaard sikrer kyst og by med anlæg, der er velfungerende og enkle i drift under ekstreme vejrhændelser – og attraktive rammer for fritidslivet ved kysten alle de andre dage på året. Her billeder fra Skovshoved Havn – bl.a. med højvande skabt af Ingolf.

Hasløv & Kjærsgaard udfører i efteråret 2017 SAVE-registrering af bevaringsværdige bygninger i Gladsaxe. Kulturmiljø- og SAVE-registrering er en del af tegnestuens kernekompetencer. Vi ser frem til et projektforløb med feltarbejde og arkitekturanalyse.

Se vores seneste dronefilm. Vi har været i Bellevue Strandpark og lavet optagelser af vores fornyelsesprojekt fra 2013 af Arne Jacobsens anlæg. Projektet har omfattet restaurering og genplacering af livreddertårne, en udvidelse af strandens bredde, nye høfder i form af betonforlande, som indebærer nye forhold for vinterbadere, strandens gæster/turister og brugere samt kajakroere/sejlere…

Hasløv og Kjærsgaard udfører i øjeblikket projekt til støjvold i Ishøj Kommune langs motorvejen over en strækning på 3,5 km i samarbejde med Orbicon. Støjvoldens bagside udnyttes til rekreative formål…

Som arkitekter med stor erfaring med vandkantens udfordringer og muligheder har Hasløv & Kjærsgaard med den nye havnepromenade i Horsens skabt et projekt, der vil overraske og berige byens oplevelse af at være en havneby…

Tirsdag den 6. september 2016 åbnede H.M. Dronningen, borgmester Thomas Adelskov og bestyrelsesformand for Realdania Michael Brockenhuus Schack den ombyggede Odden Auktionshal som nyt udstillings- og samlingssted i Odsherred…

Vi ønsker københavnerne tillykke med Havneringen – den nye maritime oplevelsesrute, som løber hele vejen rundt langs inderhavnen i Københavns Havn. Den 13 km lange gang-, løbe- og cykelrute fører dig gennem natur, forbi husbåde, historiske attraktioner, hverdagsliv og helt nye bydele…

Det blev en fest med mere end tusind gæster til taler, musik og solskin, da Kronprins Frederik indviede den nye Skovshoved Havn. Vi fra Hasløv & Kjærsgaard siger tak for en fantastisk dag. Det var en fornøjelse at vise resultatet af vores arbejde frem for de mange besøgende…

Den 29. maj er der indbudt til fest på havnen i Helsingør, hvor Borgmester Benedikte Kiær vil indvie den nye havnepromenade og dermed hele fornyelsen af Helsingør Nordhavn…

Nyborg Kommune har besluttet at realisere vores helhedsplan for Nyborg Marina. Helhedsplanen er udviklet i tæt samarbejde med Nyborg Kommune, marina og havnens forskellige brugere. Helhedsplanen sætter rammen for den fremtidige udvikling af havnens vestlige og centrale delområder…

Med arkitekt Dan B. Hasløv som omdrejningspunkt har Hasløv & Kjærsgaard opbygget en unik erfaring og viden om kystarkitektur, der især koncentrerer sig om rekreative anlæg som havne, badeanlæg og strandparker. Men også klimasikring har en central rolle i mange projekter…

Roskilde Kommune udvikler en helt ny villaby, Holmehøj, i Gundsømagle. Den nye bydel er skabt med forbillede i den engelske haveby, hvor små grupper af villaer ligger omkring en grøn have eller lille plads. Et boligstræde af byhuse er rygraden i bebyggelsen og det naturlige samlingspunkt bydelen. Den nye bydel rummer ca. 200 boliger vest for den eksisterende by…

Trods den hårde vintermåned blev der sidst i januar planmæssigt holdt rejsegilde på den nye servicebygning på Nordre Mole. Der var god stemning med taler af entreprenør J. Berner og arkitekt Dan B. Hasløv og besøg fra samarbejdsparter, de lokale aviser og interesserede naboer…

Ishøj og Køge Bugt Strandpark har fået en ny ø. Med øen realiseres den oprindelige vision om Kunstmuset Arken som et strandet skib i vandkanten…

Realdania har med kampagnen “Stedet Tæller” ud af 33 ansøgninger udvalgt 6 projektidéer, der alle skal løfte kvaliteten i en dansk kystby. Målet er at styrke turismen og samtidig gøre det mere attraktivt at bo i kystbyerne hele året…

Hasløv & Kjærsgaard har i december 2015 afleveret dispositionsprojekt for en ny landskabspark i Moskva. Landskabsparken er en omdannelse af en stor losseplads, der omformes til et nyt rekreativt landskab til glæde for byens borgere og besøgende…

Hasløv & Kjærsgaard bliver konsulenter for Greve Kommune i forbindelse med udnævnelsen til Kulturarvskommune 2016.

Hasløv og Kjærsgaard har i samarbejde med Ishøj Kommune udarbejdet to forslag til renovering og fornyelse af Ishøj Gadekær med det formål at skabe en ny grøn og blå naturoase i hjertet af Ishøj Landsby. De to forslag er udarbejdet på baggrund af en række dialogmøder med Ishøjs borgere…

Hasløv & Kjærsgaards projekt for strandpromenaden i Aabenraa er blevet tildelt rosende omtale:

“Et er at kunne etablere en strandpromenade – noget helt andet er at gøre det. I sin fuldt udbyggede form vil den blive et stort aktiv for Aabenraa. Hvilket den allerede er. Enkeltheden er påfaldende:…

Hasløv & Kjærsgaard skal for Assens Kommune udarbejde en plan for klimasikring af Assens Havn. Planen skal sikre, at klimatilpasning ikke kun er en ‘teknisk’ løsning, men en mulighed for at sikre en kvalitativ udvikling i området med attraktive byrum og mødesteder, som skaber funktionsmæssige symbioser og tiltrækker fremtidige investeringer til området…

Hasløv & Kjærsgaard tager i disse dage en tur ned af Memory Lane. Dan og Bjarnes Charlottenlund Søbad fylder 30 år. Det karakteristiske grønne anlæg er siden åbningen blevet et ikon for badelivet langs de danske kyster, og optræder flittigt i turistbrochurer og internationale modemagasiner…

“Vores” Amager Strandpark fylder 10 år. Det har været en drøm at følge, hvordan Amager Strandpark gennem de sidste 10 har udviklet sig til hele Københavns strand og mødested for alle tænkelige aktiviteter, fra kajakroning og rulleskøjter til store idrætsstævner, kunstudstillinger, modereportager, bryllupsfester og vandpiberygning…

Denne sommer blev Vestmolen i Lemvig indviet. I forlængelse af den store ombygning af havnen har Hasløv & Kjærsgaard stået for aptering af “kighulsbænke”, bølgeskærm med glas, bænke, molehoved og muligheder for rekreativt ophold på den nye 200 meter lange mole. De mange glaspartier i det høje bølgeværn giver lys, læ og udkig til havet i al slag vejr.

Se indslag i TV2 om Hvidbjerg Strand Pier

Hasløv & Kjærsgaard har i forbindelse med ordningen “Tilskud til kommuner og regioner, nye arbejdspladser i landdistrikterne” udført projekt for badebro/pier på Hvidbjerg Strand. Projektet er indviet til tiden og under budget…

Hasløv & Kjærsgaard har i et team med NORDArchitects, Grontmij og ÅF-lightning vundet tilbudsgivningen på “Nyborg Marina”. Opgaven omfatter en helhedsplan for marinaen, projekt for udvalgte arealer samt forslag til forbindelsen til byen.