Kategori: Kystarkitektur

Helhedsplanen sammenfatter en vision for udviklingen af Korsør Lystbådehavn. Helhedsplanen skal styrke det maritime liv på Korsør lystbådehavn og skabe muligheder for nye aktiviteter henvendt til et bredt publikum i alle aldre…

Aabenraa Kommune ønsker med et Vandsportscenter at skabe en ramme for liv ved vandet – for alle og året rundt. Vandsportscentret skal være kommunes mødested ved vandet og muligheden for at skabe en ny og fælles ramme for de mange oplevelser og aktiviteter, der allerede i dag er i tilknytning til kommunens lange kystlinjer…

Designmanualen sikrer, at Esbjerg Strand udvikles med en fælles visuel identitet og materialemæssig høj kvalitet, selvom udviklingen sker over en årrække og i samarbejde med mange forskellige aktører…

Hasløv & Kjærsgaard har i samarbejde med NORD-arkitekter og Sweco udarbejdet forslag til etablering af multibassin og multihus i Nyborg Marina, efter at have stået for fondsansøgningen til LOA. Projektet har opnået forhåndstilsagn om støtte fra Lokale- og Anlægsfonden, og er en del af realiseringen af helhedsplanen der blev vedtaget i Nyborg Kommune i 2016.…

Projektet omfatter en kystanalyse over hele Københavns Yderhavn – øst om København fra Svanemøllebugten til Amager Strandpark, samt Kalveboderne i København Syd. Projektet omfatter en kortlægning af de mange forskellige interesser og værdier, der kan indgå i en overordnet prioritering af byen og brugen af kysten, som baggrund for prioritering af større projekter…

Esbjerg Strand er en helt ny bydel nord for Esbjerg Havn i krydsfeltet mellem byen, havet og kystnaturen. Projektet samler byens mange maritime fritidsaktiviteter – lystbådehavn, en træskibshavn, og et nyt Esbjerg Kunstmuseum i tæt kontakt til havet og naturen…

Horsens havn og bykerne har i mange år være mentalt og fysik adskildt – dels af havnens industri og dels af byens bildominerede infrastruktur. I forbindelse med et politisk ønske om at omdanne havnen fra industri til byformål har Hasløv & Kjærsgaard rådgivet og tegnet forslag til forbindelser og steder på de centrale, nordlige og østlige havnearealer…

”Le Mur” er et modulopbygget højvandssikringssystem, som kan indgå i byrumsdesign og kobles til andre typer af sikring. Le Mur har bestået sin prøve i Lemvig igennem flere år, til glæde og gavn for byens borgere og gæster, både i roligt vejr og under voldsom storm…

Toiletbygningerne på nordre mole ønskes fornyet for en bedre servicering af havnens brugere, herunder sejlere, promenerende og gæster på den nærliggende strand. Med ny udformning og detailplacering vil den nye bygning på nordre mole servicere de forskellige brugere mere fleksibelt, og samtidig blive en spændende destination for udsigt og rekreation i området…

Hasløv og Kjærsgaard har i samarbejde med Marinbiologisk Øresundsakvarium udarbejdet et idéoplæg til et vandlaboratorium i Helsingør Nordhavn. Idéoplægget fungerer som bilag ved ansøgning til fonde og er med til at illustrere mulighederne for Øresundsakvariet og samarbejdet med Nordhavnen. Øresundsakvariet har med Vandlaboratoriet en unik mulighed for at skabe et udadvendt og åbent akvarium centralt på…

Projektet er en del af en større satsning på turisme og strandfaciliteter i Odsherred Kommune. Projektet handler om at udskifte/erstatte gamle toiletbygninger med nye bygninger, der indeholder toiletfunktion, handicaptoilet, udendørs bruser, lockers og udkigspost. Bygningerne tilpasser sig de særlige omgivelser med inspiration fra bl.a. sømærker og maritime symboler. Projektet har omfattet projektering og udbud af…

Projektet omfatter højvandssikring af Hellerup Havn og omgivelser, herunder staudehave, tennisbaner og klubhuse. Projektet er nøje tilpasset de eksisterende omgivelser – det rekreative anlæg og de mange maritime aktiviteter. Højvandssikringen er udført med forskellige former for sikring, herunder tegnestuens specialdesignede højvandselement, træspunsvægge og særlige skydeporte, der monteres, når der er varsel om højvande. Som en…

Hasløv & Kjærsgaard har i forbindelse med ordningen “Tilskud til kommuner og regioner, nye arbejdspladser i landdistrikterne” udført projekt for badebro/pier på Hvidbjerg Strand. Projektet er opført, indviet 26.6.2015 til tiden og under budget. Projektet består af en 84 m lang badebro med adgangsrampe og en badeplatform yderst. Selve broen er opført med en bærende…

Hasløv & Kjærsgaard er ansvarlig for skitsering, projektering og tilsyn med renovering og nyanlæg ved Vedbæk Nordstrand, og har i samarbejde med rådgivende ingeniører JJN Consult og DHI stået for: Anlæg af ny stabil strand Anlæg af en ny rekreativ opholdshøfde til beskyttelse af stranden Kystsikring i form af en forstærket kystskrænt, som sikrer baglandet mod…

Stormen Bodil i 2012 var særlig hård ved ved den ydre vestmole i Lemvig. De indre havne- og byarealer var godt beskyttet mod oversvømmelse af LeMur, som Hasløv & Kjærsgaard tegnede tilbage i 2011. Nu har Lemvig fået en ny 200 m lang dækmole, som har øget havens vandareal betragteligt. Under stormen Bodil var der…

I samarbejde med billedkunstner Mie Olise har Hasløv & Kjærsgaard designet en broforbindelse i Holbæk Havn. Broforbindelsen udspringer af anbefalinger fra visionsplan for havneområdet, som tegnestuen udarbejdede for kommunen i 2012. Broen skaber en ny passage over kanalen i Holbæk – en direkte gang – og cykelforbindelse mellem områdets havnefronter, som dermed giver mulighed for…

2014 Lemvig Kommune Højvandsmøbel© er et system udviklet til anvendelse i urbane landskaber, som er truet af oversvømmelser. Bymøblet med de mange skydeporte er et nænsomt og billigt indgreb, som kan implementeres på mange lavtliggende og oversvømmelseseksponerede by- og havneområder. Udover at løse et teknisk problem inddeler bymøblet med bugtninger og vinkling store arealer i mindre…

I forlængelse af helhedsplanen for Aabenraa havn og by fra 2009 har Hasløv & Kjærsgaard udarbejdet et forslag til en promenadestrækning langs fjord, strand, havn og by i Aabenraa, hvor hovedmotivet er at skabe bedre sammenhæng mellem kysten og stranden mod syd med havnen og byen mod nord. Efterfølgende har Hasløv og Kjærsgaard, med Rambøll…

Som 1 ud af i alt 10 vinderprojekter er udviklingsplanen for molehovedet i Assens Havn udvalgt til Realdania kampagnen, Stedet Tæller. I tæt dialog med borgere, foreningsliv og kommune har Hasløv & Kjærsgaard udarbejdet projektplan for udviklingsområdet med henblik på at skabe et særligt sted i byen, hvor udsigten kan nydes, og hvor der er…

Udspringstårnet skal være et mødested og rammen om oplevelser for alle aldre, året rundt og til hverdag og ved events. Udspringstårnet skal være vartegn for Holbæk Havn – en aktiv havn. Som en del af molen etableres udspringstårnet som et trappeforløb med store udsigtsterrasser, der giver mange muligheder for ophold. Udspring foregår fra vipperne, der er…

Projektet omfatter forslag til en fornyelsesplan af det samlede anlæg designet af Arne Jacobsen i 1940’erne. Opgaven har omfattet udarbejdelse af kulturmiljøvurdering, helhedsplan, etapeplan, borger- og interessentinddragelse samt efterfølgende projektering og tilsyn af første etape. Fornyelsesplanens første etape, der omfattede stranden, har udvidet strandens bredde og har betydet et nyt strandprofil, genplacering af livreddertårne, nye…

Skitsering, forprojekt, visualiseringer, volumenstudier og økonomioverslag for nyt landskab, broer og lagune omkring ARKEN Museum for Moderne Kunst. Kunstmuseet ARKEN stod færdigt i 1996 i det store, menneskeskabte kystlandskab – Køge Bugt Strandpark. Placeringen af ARKEN blev oprindeligt planlagt på en ø i havneområdet i Ishøj Havn, men planforholdene i havneområdet nødvendiggjorde en placering umiddelbart…

Bygherrerådgiver og arkitekt på helhedsplan for Marielyst, herunder kulturarvsregistrering og forslag til bebyggelsesregulerede bestemmelser. Tegnestuen har udarbejdet en visionsplan for hovedgaden og stranden med disposition, etapeplan, økonomioverslag, borgerinddragele og præsentation for beslutningstagerne. Området omfatter indkørslen til Marielyst og stranden i forlængelse af Strandvejen med henblik på at forbedre og udvikle forholdene for turister og sommerhusejere…

Tegnestuens opgave er at udvikle det meget bynære havne-/kystlandskab til et rekreativt område, der rummer muligheder for mangfoldige aktiviteter og naturoplevelser. Der opbygges et helt nyt kystlandskab foran den eksisterende kystlinje syd for Køge Havn. Herved fremrykkes kysten til dybere vand og der skabes en lagune med roligere vand. Den sydlige klitø vil fremstå som…

Opgaven omfatter udarbejdelse af idéskitse til en ny naturø, etableret af overskudsmateriale fra udgravning til den faste forbindelse fra Danmark til Tyskland, ‘Femern Bælt-forbindelsen.’ Visionen er en ny naturø, der kan fungere som udflugtsmål for éndagsturisme, demonstrationscenter for bæredygtig turisme og i begrænset omfang flerdagsturisme i form af overnatning i feriecenter på øen bestående af…

Middelaldercentret i Nykøbing Falster er etableret i 1989 i forbindelse med Nykøbing Falsters 700 års jubilæum. Fra en rekonstruktion af en enkelt kastemaskine til et anlæg med by, havn, ridderturneringer og en række forskellige aktiviteter har Middelaldercentret i dag udviklet sig til en attraktion med stadig stigende besøgstal og begivenheder året rundt. Hasløv & Kjærsgaard har…

Udviklingsplan for erhvervshavnen i Aabenraa. I forlængelse af ”Helhedsplan for Aabenraa havn og by” fra 2009 og plan for ”Ny promenade i Aabenraa” fra 2010 har Hasløv & Kjærsgaard i samarbejde med Grontmij udarbejdet en udviklingsplan for erhvervshavnen i Aabenraa, med et fremtidsperspektiv på 25 år. Formålet med planen er at belyse erhvervshavnens forventede behov…

Skitseforslag til fornyelsesplan for kajakklubben, der omfatter energirenovering, træningslokale, omklædningsfaciliteter, tagterrasse og retablering af udeområder, herunder ny landgangsbro og ny stensætning.

Havnen er Esbjergs sjæl. Byens beliggenhed på skråningen Kleven, lige over havnen og havet, er unik – dynamikken mellem Esbjerg Havn og byen er vital. Tegnestuen har udarbejdet udviklingsplan og beslutningsgrundlag for Esbjerg havn og by. Den sammenbindende ”åre” er den nye ”Klevesti”, der forbinder byen og havnen med det omgivende opland på begge sider…

Projektet omfatter masterplan med volumenstudier for nyt havneområde, der binder byen og havnen sammen. Forslaget omfatter forslag til ny infrastruktur, herunder vejanlæg, promenader, erhvervsbyggeri, kulturbyggeri, lystbådehavn og rekreative faciliteter. Som en del af opgaven er anlæg og byggeri placeret under hensyntagen til opfyldelse af støj og miljøkrav. Opgaven omfatter derudover forslag til placering, volumenstudier og…

Adgangsrampe og indretning af caféhusbåd til café og restaurant placeret i anløbshavnen. Arbejdet omfatter projektering, udbud og tilsyn. Desuden projektering, udbud og tilsyn ifm. aptering af anløbshavnen med broer og adgange.

Projektering og tilsyn i forbindelse med indgangsområde i den nordlige del af Amager Strandpark. Projektet omfatter indretning af pladsområde til lege- og opholdsareal samt placering af kiosk.

Arbejdet har omfattet idéudvikling, interviewrunde, brugerundersøgelser, lokalplan, helhedsplan for udvidelse af den eksisterende havn med erhvervsarealer, et nyt strandareal og bådebroer ved campingplads samt bådebroer og stenkastninger ved klubhuse mod sydvest. Efterfølgende udførtes en detailprojektering af alle delområder med belægninger, nye vej- og stiforløb, stenkastninger, bådebroer, belysning og beplantning.

Projektet omfatter udarbejdelse af kystrapport for kyststrækningen fra Hellerup Havn til Charlottenlund Fort og indeholder: – Sammenfatning af udviklingsprojektets resultater, – gennemgang af kystens tilstand, – kystens fremtidige udvikling, – nye principper for kystbeskyttelse og – forslag til den fremtidige udvikling. Rapporten indeholder historiske kort, beskrivelser, oversigtsplaner, projektskitser, anlægsoverslag, tekniske snit og en lang række…

Bygherrerådgiver ifm. afklaring af rosportens fortsatte eksistens på Bagsværd Sø. Udarbejdelse af vision for landanlæggene ved start- båd- og målområderne. Desuden forslag til opretning af baneanlægget ifm. nye arealkrav fra FISA (international rosportorganisation) og en generel dyndophobning i søen. Forslag til en uddybningsmodel under baneanlægget.

Hasløv & Kjærsgaard har igennem en årrække været hovedaktør for udviklingen af den nye Amager Strandpark – først i dialog med de lokale initiativgrupper samlet i Rivieraudvalget, senere for Amager Strandpark I/S, hvor rådgivningsarbejdet blev vundet i et samarbejde med Niras og DHI. Projektet omfattede udarbejdelse af forskellige modeller for en helhedsplan. Bl.a. blev der…

Projektet omfatter udarbejdelse af saveregistrering, forslag til helhedsplan for havnen og byen, forslag til nyt, tidssvarende fiskerhus samt efterfølgende lokalplan. Der er udarbejdet en helhedsplan for det samlede Hesnæs med fokus på at udvikle en mindre lystbådehavn, et nyt, integreret boligområde samt faciliteter for turister og gæstesejlere. Der er som udgangspunkt for opgaven udarbejdet en…

Forbedring af strandens kvalitet og fjernelse af generne ved ophobet, rådden tang gennem omlægning i 2007. Gamle høfder er blevet fjernet, og nye, fremskudte pynter er blevet anlagt. Stranden er projekteret bredere og vandkvaliteten væsentligt forbedret. De nye anlæg med pynter, klitter, promenade og vandtrapper har forbedret muligheden for det rekreative liv på stranden året rundt.

Anlægsprojekt. Danmarks største lystbådehavn. Skitsering, udvikling og projektering af lystbådehavn. Samlet proces indeholdende hele forløbet fra første skitser til projektering af nye landarealer og alle faciliteter i forbindelse med anlæggelsen af lystbåde havn med en kapacitet på ca. 1.400 bådpladser. Projektet er en del af et samlet udviklingsprojekt for udvidelse af Prøvestenens areal i Københavns…

The Four Seasons Hotel Alexandria at San Stefano features 118 rooms with wide ranging marine views. All dining venues are overlooking the sea. In connection with the hotel the client wanted to establish a combination of a beach and marina, in direct connection with the hotel, on the opposite side of The Corniche. The office…

Museumshavnen ligger i forbindelse med Danmarks nationale Vikingeskibsmuseum. På Museumsøen ligger havnen, bådeværftet og ”Tunet” – vikingernes mødested. Museumshavnen rummer den store samling af traditionelle nordiske træbåde og rekonstruerede vikingeskibe, der giver et billede af, hvordan originalskibene så ud for 1.000 år siden. Bådeværftet formidler vikingetidens håndværk og bådebygningskultur. Her kan du træde ind på…

Indvielse juni 1991.

Opgaven: Etablering af et nyt 7 km langt menneskeskabt landskab af kystsikring og strandpark/riviera i Køge Bugt fra Brøndby til Hundige. Med tidens kraftige byudvikling i Køge Bugt-fingeren blev det påtrængende for områdets kommuner at give områdets borgere adgang til grønne områder og rekreative udfoldelsesmuligheder. Projektet blev derfor til i tæt samarbejde mellem de berørte…