Kategori: Landskab og infrastruktur

I forbindelse med Norfors’ affaldssortering, skal der etableres en driftshal på Toelt Losseplads til omlastning. Hallen skal stå klar i 2019. I denne forbindelse skal Norfors ansøge om en ”Landzonetilladelse”, der kan muliggøre dette. Hasløv & Kjærsgaard er ansvarlig for beplantningsregistrering, beplantningsprincip, planteliste og visualiseringer…

Vallensbæk Kommune har fra januar til juni 2017 omlagt to indfaldsveje til bycentrum – Vallensbæk Torvevej og Strandesplanaden. Begge veje er reduceret fra 4 til 2 kørebaner. Det restareal, der er opstået langs Vallensbæk Torvevej, ønskes udviklet til et grønt parkstrøg…

Hasløv & Kjærsgaard har i samarbejde med Ishøj Kommune og Orbicon udarbejdet projektforslag til støjvold og rekreativt anlæg langs Motorring 3 på hele strækningen fra Lille- til Store Vejleå…

Projekt og realisering for omdannelse af affaldsdepot til park og rekreativt område i samarbejde med COWI. Depotet er beliggende tæt på store boligområder, og kommer til at fungere som et nyt rekreativt areal med tilbud til brugere i alle aldre.

I forbindelse med udarbejdelsen af projektforslag og input til VVM-undersøgelse har Hasløv & Kjærsgaard deltaget aktivt i udførelsen af landskabsanalyser, linjeføring og landskabsprojekt i forbindelse med broens landanlæg, herunder behandling af frigivne arealer i forbindelse med nedrivning af eksisterende bro…

Hasløv & Kjærsgaard har i forbindelse med ordningen “Tilskud til kommuner og regioner, nye arbejdspladser i landdistrikterne” udført projekt for badebro/pier på Hvidbjerg Strand. Projektet er opført, indviet 26.6.2015 til tiden og under budget. Projektet består af en 84 m lang badebro med adgangsrampe og en badeplatform yderst. Selve broen er opført med en bærende…

Hasløv og Kjærsgaard har for Odsherred Kommune udarbejdet ansøgningsmateriale til Naturstyrelsens Forsøgsordning for kyst- og naturturisme. Visionen bag ansøgningen er en færdigudvikling af to vigtige færdselsmuligheder i kystnaturen. Forbindelserne er af meget forskellig karakter. Naturforholdene er også forskellige og forudsætter forskellige dispensationer for at kunne gennemføres. Det drejer sig om: Kyststien – en natursti, som…

Projektering og realisering af landskabsprojekt i samarbejde med COWI for tidligere deponi med nye offentlige funktioner. Projektet har omfattet jordberegninger, beplantninger, rekreative stier og aktiviteter.

Kommunalbestyrelsens vedtagne helhedsplan for Helsingør Nordhavn 2009 rummer som en af sine centrale ideer etablering af et promenadeforløb igennem Helsingør Nordhavn. Hasløv & Kjærsgaard har udarbejdet et projektforslag, der fortæller om, hvordan en samlet kystpromenade kan etableres imellem Nordhavnen og Marienlyst. En unik promenademulighed der sammenbinder kyststrækningen fra Kulturhavnen og bymidten rundt om Kronborg over…

I forbindelse med udarbejdelsen af projektforslag og input til VVM-undersøgelse for Storstrømsbroen har Hasløv & Kjærsgaard udarbejdet en landskabskarakteranalyse. De nuværende forhold i området er beskrevet og analyseret efter ”landskabskaraktermetoden”. Undersøgelsesområdet omfatter et vand- og landområde i en radius på 10 km omkring den planlagte Storstrømsbro. Analysen er delt i to typer af påvirkede områder.…

Projektet omfatter forslag til indretning af de fysiske anlæg og de digitale løsninger for en turistattraktion; Jyske Ås. Forslag til det strategiske arbejde er en skitse til identiteter – farver, materialer og visuelle identiteter – samt en skitsemæssig gennemgang af tilgangen til det digitale design og en skitse til indhold og digitalt design. I skitseringen er…

Udarbejdelse af skitseprojekt for design af støjvold. Projektet viser forslag til udformning af volden og placering af friluftsaktiviteter på nordsiden mellem erhvervshavnen og Køge Marina. Støjvolden skal være 12 meter høj og markerer grænsen mellem erhvervshavnen og lystbådehavnen. I designet er arbejdet med udsigtsbastioner yderst mod Køge Bugt, en eventplads, en formgivning af skrænten, der…

Skitsering, forprojekt, visualiseringer, volumenstudier og økonomioverslag for nyt landskab, broer og lagune omkring ARKEN Museum for Moderne Kunst. Kunstmuseet ARKEN stod færdigt i 1996 i det store, menneskeskabte kystlandskab – Køge Bugt Strandpark. Placeringen af ARKEN blev oprindeligt planlagt på en ø i havneområdet i Ishøj Havn, men planforholdene i havneområdet nødvendiggjorde en placering umiddelbart…

Visionen for Højderygstien er en stirute, som tilbyder oplevelser i international standard af stedets landskaber, natur og kulturhistorie (fortidsminder og kunst). Højderygstien skal være kendetegnet ved en enkel og robust udførelse, som til enhver tid sikrer god tilgængelighed, en sti som lever i harmoni med de lokale beboere og en formidling, som underordner sig (og…

Greve Byråds vision for Greve Strand er et område, hvor naturindhold, rekreation og lokalt ejerskab til naturen går hånd i hånd. Der er et ønske om at styrke den naturmæssige og rekreative kvalitet af kommunens strande, herunder Greve Strand, som en vigtig del af kommunens net af grønne områder. Projektet var organiseret omkring et indledende…

Hasløv & Kjærsgaard har for Metroselskabet udført en analyse og indretningsforslag til Lyngby Torv i forhold til gennemførelse af letbanetracé i forbindelse med Letbane langs Ring 3. Forslaget har baseret sig på at overholde så meget af et allerede eksisterende forslag til omlægning/indretning af torvet, udarbejdet af Landskabsarkitekter Nørgaard & Holcher. Gennem dialog med Metroselskabet…

Opgaven er udbudt som totalrådgivning for forundersøgelser og projektering af genåbning af Grøndals Å. Opgaven løses i samarbejde med Orbicon. Fase 1, 2 og 3 er gennemført med referencer til fremtidigt udtryk, landskabsanalyse og dispositionsplan for Grøndals Å. Dispositionsplanen indeholder beskrivelse af forudsætningerne (målsætninger, teknisk og i forhold til udviklingsplan for området), principperne i det…

Opgaven omfatter en landskabelig bearbejdning og indpasning af dige (højvandssikring) i forlængelse af tegnestuens arbejde med idéskitse for udvidelse og kvalitetsforbedring af lystbådehavnen. Havnen er lokalsamfundets vigtigste mødested. Visionen er, at havneområdet mellem Kirkehavn og havet udvikles til et maritimt fyrtårnsprojekt som eksempel på et nutidigt maritimt område, hvor fiskeri, turisme, rekreation og lokalt liv…

Visionen for Nivå Lergravssøer er et område, hvor de unikke naturkvaliteter fastholdes og styrkes – samtidigt med at områdets beboere inddrages i at tilrettelægge rekreative aktiviteter, som kan forløse områdets potentiale som naturområde og friluftsområde til glæde for både børn, unge, voksne og ældre – med alle de forskellige ønsker og drømme de måtte have…

Opgaven omfatter udarbejdelse af idéskitse til en ny naturø, etableret af overskudsmateriale fra udgravning til den faste forbindelse fra Danmark til Tyskland, ‘Femern Bælt-forbindelsen.’ Visionen er en ny naturø, der kan fungere som udflugtsmål for éndagsturisme, demonstrationscenter for bæredygtig turisme og i begrænset omfang flerdagsturisme i form af overnatning i feriecenter på øen bestående af…

Udarbejdele af landskabsprojektet for omdannelse af tidligere deponi til rekreativt område med store landskabelige værdier. Arbejdet har omfattet udarbejdelse af idéprojekt og byggeprogram, projektmateriale, udarbejdelse af udbudmateriale samt bygherrerådgivning ifm. realisering af projektet. I projektet er der arbejdet med et rekreativt stinet, terrænindpassede opholdspladser, bro med integreret bænk og et ”vadested” på tværs af den…

Idéprojekt for regulering af Usserød Å for at hindre oversvømmelser i omkringliggende boligbebyggelser. Projektet fokuserer på at varetage rekreative og naturfredningsinteresser i forbindelse med projektets omfattende landskabsbearbejdning. I forbindelse med arbejdet har der været afholdt interessentdrøftelser, interview og borgermøder til belysning af forskellige løsningsmodeller.

Landskabsarkitekturprojekt i forbindelse med elektrificering og udvidelse af nuværende bane fra Orehoved til Holeby Syd. En strækning på 55 km. Der er foretaget registrering af landskab og beplantning, opstillet principper for beplantning og landskabsbearbejdning og udarbejdet projektforslag samt givet input til VVM fagnotater vedr. visuelle forhold og arkitektur.

Udarbejdelse af forslag til landskabsprojekt og disposition for landanlæg og linjeføring for motorvej og jernbane i forbindelse med etablering af broforbindelse mellem Danmark og Tyskland. Desunden forslag til omlægning af vejanlæg og infrastruktur omkring Rødby, fx vejgennemføringer, tunneller, vejomlægninger, tilkørsler og kystprofil. Arbejdet har omfattet landskabskarakteranalyser, analyser af linjeføringer, placering af toldanlæg, besøgscenter, tankstation, jernbanestation mv.…

Hasløv & Kjærsgaard har gennem flere år været rådgiver for DONG energy i forbindelse med opstillingen af store vindmøller ved Avedøreværket. Der er udarbejdet visualiseringsrapport og vurdering af de visuelle forhold for den oprindelige VVM i forbindelse med udskiftningen af mindre til store møller. Senere er visualiseringerne revideret i forhold til udskiftning af rotor til…

Projektet omfatter strækningen fra Skibstrupgård til Kvistgård i Nordsjælland og strækningen over Roskilde Fjord. Linjeføringen i Nordsjælland går igennem den eventuelt kommende nationalpark. Der er gennem landskabsanalyse givet forslag til hvilke strækninger, der skal kabellægges. Kongernes Nordsjælland-strækningen løber mellem to Natura 2000 områder ved Teglstrup Hegn og Gurre Sø. Linjeføringen til og over Roskilde Fjord…

Havnen er Esbjergs sjæl. Byens beliggenhed på skråningen Kleven, lige over havnen og havet, er unik – dynamikken mellem Esbjerg Havn og byen er vital. Tegnestuen har udarbejdet udviklingsplan og beslutningsgrundlag for Esbjerg havn og by. Den sammenbindende ”åre” er den nye ”Klevesti”, der forbinder byen og havnen med det omgivende opland på begge sider…

Idéforslag til nyt parkeringsanlæg ved Møllelundsparken i Borup, med udgangspunkt i en analyse af parkeringsbehovet i bymidten i Borup. Det valgte område ønskedes samtidig bedre forbundet med Borupcentret på den modsatte side af Møllevej. Da der blandt byens borgere samtidig var ønske om at bevare områdets grønne karakter, blev der foreslået en åben stenbelægning med…

Skitseforslag til udformning af nyt trafikknudepunkt i forbindelse med høringen vedr. ny linjeføring i forbindelse med fast forbindelse over Femern. Skitsen omfatter forslag til ny jernbanestation ved Eskilstrup, som vil kunne udgøre et nyt transportknudepunkt for hele Lolland-Falster og opland (Sydsjælland) på 125.000-140.000. I dette punkt vil en fremtidig højhastighedstoglinje langs motorvejen krydse den eksisterende…

Landskabsprojekt i forbindelse med udformningen af nybygningsløsningen og udbygningsløsningen for jernbanen mellem København og Ringsted. Tegnestuen står for udarbejdelsen af landskabsdesign i forbindelse med vejover- og underføringer samt mellemarealer. Projektet skaber sammenbinding af jernbaneanlæggets konstruktioner med landskabet og skaber en landskabsmæssig identitet for det samlede anlæg med udgangspunkt i og med respekt for de oprindelige kvaliteter, der…

Hasløv & Kjærsgaard har igennem en årrække været hovedaktør for udviklingen af den nye Amager Strandpark – først i dialog med de lokale initiativgrupper samlet i Rivieraudvalget, senere for Amager Strandpark I/S, hvor rådgivningsarbejdet blev vundet i et samarbejde med Niras og DHI. Projektet omfattede udarbejdelse af forskellige modeller for en helhedsplan. Bl.a. blev der…

Visualisering og analyse af opstillingsmønster i forhold til visuelle forhold og beskrivelse af de visuelle forhold ved endeligt opstillingsmønster med forskellige møllestørrelser. I samarbejde med DONG Energy Renewables er udarbejdet forslag til opstillingsmønster for vindmølleparken. Analysemetoden vedr. visualiserineger for tre forskellige størrelser vindmøller er beskrevet indgående, principielt og praktisk. De visuelle forhold er beskrevet og…

Udarbejdelse af dispositionsplan for genbrugsplads, herunder tilkørsel, landskabsbearbejdning samt bygningsudformning og design for mandskabsbygning, materielbygning mv. Udarbejdelse af forslag til materielbygninger, mandskabsbygning og garagebygninger mv.

Udformning af ny plads ved kro og kirke. Omfatter borgerinddragelse, bl.a. som åben tegnestue, temamøder, analyser samt efterfølgende projektering af torvet og nyt vejforløb, stiforløb gennem Kokkedal der sammenbinder byen, så mange nye forbindelser og muligheder for rekreative aktiviteter er opstået og på en ny måde. Planen indbefatter også placering af ca. 200 boliger og…