Kategori: Planlægning, VVM og Miljøvurdering

I forbindelse med Norfors’ affaldssortering, skal der etableres en driftshal på Toelt Losseplads til omlastning. Hallen skal stå klar i 2019. I denne forbindelse skal Norfors ansøge om en ”Landzonetilladelse”, der kan muliggøre dette. Hasløv & Kjærsgaard er ansvarlig for beplantningsregistrering, beplantningsprincip, planteliste og visualiseringer…

Helhedsplanen sammenfatter en vision for udviklingen af Korsør Lystbådehavn. Helhedsplanen skal styrke det maritime liv på Korsør lystbådehavn og skabe muligheder for nye aktiviteter henvendt til et bredt publikum i alle aldre…

Designmanualen sikrer, at Esbjerg Strand udvikles med en fælles visuel identitet og materialemæssig høj kvalitet, selvom udviklingen sker over en årrække og i samarbejde med mange forskellige aktører…

Projektet omfatter en kystanalyse over hele Københavns Yderhavn – øst om København fra Svanemøllebugten til Amager Strandpark, samt Kalveboderne i København Syd. Projektet omfatter en kortlægning af de mange forskellige interesser og værdier, der kan indgå i en overordnet prioritering af byen og brugen af kysten, som baggrund for prioritering af større projekter…

Esbjerg Strand er en helt ny bydel nord for Esbjerg Havn i krydsfeltet mellem byen, havet og kystnaturen. Projektet samler byens mange maritime fritidsaktiviteter – lystbådehavn, en træskibshavn, og et nyt Esbjerg Kunstmuseum i tæt kontakt til havet og naturen…

I forbindelse med udarbejdelsen af projektforslag og input til VVM-undersøgelse har Hasløv & Kjærsgaard deltaget aktivt i udførelsen af landskabsanalyser, linjeføring og landskabsprojekt i forbindelse med broens landanlæg, herunder behandling af frigivne arealer i forbindelse med nedrivning af eksisterende bro…

Hasløv & Kjærsgaard har udarbejdet en byudviklingsstrategi, der skal udvikle Esbjerg som vækstcenter i Danmark. Strategien skal udvikle Esbjerg fra olie- og erhvervsby til en attraktiv bolig- og uddannelsesby med et pulserende by-, kultur- og fritidsliv. Opgaven er gennemført som et åbent procesforløb i samspil med byens virksomheder, borgere og den kommunale forvaltning. Strategien danne…

Udarbejdelse af VVM-rapport for etablering af havmøllepark på Kriegers Flak i farvandet mellem Danmark, Sverige og Tyskland. Der er udarbejdet en omfattende analyse af de visuelle forhold set fra Danmark og Sverige for to forskellige mølletyper med en kapacitet på hhv. 3 MW og 10 MW. Rapporten omfatter en indgående beskrivelse af visualiseringsmetoden, møllestørrelser, opstillingsmønster,…

En analyse og disponering for udvalgsvarebutikker, etageboliger, ældreboliger/plejecenter samt rekreative arealer i Holbæk centrum. Projektet tager udgangspunkt i at skabe en ny bydel med både mulighed for indkøb, ophold, almene boliger, plejecenter og rekreative arealer. Disponeringen af arealerne bruger de eksisterende forbindelser, adgangsforhold og gamle ”spor” til at sætte rammerne for en bydel, der skal…

Københavns Havn har igennem mange år gennemgået betydelige omdannelser fra erhvervs- og trafikhavn til en ny fremtid som et byområde med mange anvendelser. Kanten af det maritime havnerum opleves dynamisk, hvorfor analysen og idéudviklingen tager udgangspunkt ikke kun i det traditionelle, statiske byrum, men et langt videre begreb af byrum som bygger på steder og…

Som konsekvens af lukningen af Faaborg Sygehus ønskede Region Syddanmark inspiration til på hvilken måde, de vil kunne afhænde bygningerne og sikre en omdannelse, der tilgodeser en hensigtsmæssig udvikling i Faaborg By. For at belyse bygningernes egnethed til forskellige formål udarbejdede Hasløv & Kjærsgaard en rapport med tilhørende bilag. Rapport og bilag indeholdt: Opstilling af…

Landskabsarkitekturprojekt i forbindelse med elektrificering og udvidelse af nuværende bane fra Orehoved til Holeby Syd. En strækning på 55 km. Der er foretaget registrering af landskab og beplantning, opstillet principper for beplantning og landskabsbearbejdning og udarbejdet projektforslag samt givet input til VVM fagnotater vedr. visuelle forhold og arkitektur.

Udarbejdelse af forskellige forslag til udformning af et sådant anlæg på basis af en analyse af problemstillinger vedr. funktion, indpasning i landskabet, genkendelse over tid og image i offentligheden. Der er desuden udført visualisering af ét design i et ”typisk dansk landskab”, da der på dette tidspunkt ikke var fastsat en endelig geografisk placering. Projektet…

NIRAS udarbejder VVM-redegørelse for en udvidelse af Odense Havneterminal ved Lindø med 50 ha. Hasløv & Kjærsgaards opgave omfatter udarbejdelse af afsnit til VVM-redegørelsen vedr. påvirkningen af de landskabelige og kulturhistoriske værdier samt den visuelle påvirkning af landskabet. Odense Fjord og Munkebo-området er karakteriseret af store landskabelige, naturmæssige og rekreative interesser. Landskabsanalysen er udarbejdet på grundlag…

Hasløv & Kjærsgaard har i 2010 og igen i 2011 udarbejdet en screening for egnede og brugbare arealer i kommunen til opførelse af nye plejeboliger. Kommunen har et betydeligt behov for udbygning med plejeboliger som led i udviklingen af ældrepolitikken. På grundlag af oplysninger fra kommunens forvaltninger, planregistret og luftfotos er egnede arealer indkredset. Herefter…

Analyse af opstillingsmønstre i forhold til visuelle forhold og beskrivelse af de visuelle forhold ved endeligt opstillingsmønster. I samarbejde med ENERGI E2 er udarbejdet forslag til opstillingsmønster for den meget store vindmøllepark bestående af standardmøller og forsøgsmøller. De visuelle forhold er beskrevet og visualiseret indgående efter udvælgelse af det optimale opstillingsmønster. Der er udført analyser…

Hasløv & Kjærsgaard har udarbejdet en omfattende analyse af opstillingsmønstre i forbindelse med projekteringen og designet af Anholt havmøllepark. Det valgte opstillingsmønster tager udgangspunkt i tekniske forudsætninger fremsat af Dong Energy. Gennem en række analyser af visuelle forhold set fra land og farvandet omkring havmølleparken er der foreslået alternativer til den rent tekniske opstilling. Der er desuden taget hensyn…

Udarbejdelse af analyserapport indeholdende beskrivelse af strategi, handlingsplan, behovsanalyse, volumenstudier samt økonomi for CBS inden for en horisont på 10 år. I samarbejde med CBS udarbejdelse af tekster, skemaer og andre illustrationer til beskrivelse af status og den forventede udvikling i antallet af studenter og lærere som grundlag for fremskrivning af arealbehov.

Forslag og udvikling af masterplan for omdannelse af den tidligere Flyvestation Værløse. Arbejdet har omfattet udarbejdelse af masterplan, rumlige afbildninger, afholdelse af borgermøde, drøftelser med myndigheder og præsentationer. Desuden registrering og helhedsplan for bygninger og landskaber med henblik på genanvendelser, rekreative anvendelser, nyindretning af bygningsmassen og placering nybyggeri.

Projektet omfatter udarbejdelse af planforslag i forbindelse med parallelle opdrag til ny bydel for Billund, syd. Området er Danmarks største planlagte nye bydel i mange år. Projektet indeholder analyser og vurderinger af bebyggelsesstrukturer for en ny, integreret bydel, hvor forskellige byfunktioner såsom skole, fritidsaktiviteter, butikker og ny infrastruktur kombineret med arealets muligheder har resulteret i…

Visualisering og analyse af opstillingsmønster i forhold til visuelle forhold og beskrivelse af de visuelle forhold ved endeligt opstillingsmønster med forskellige møllestørrelser. I samarbejde med DONG Energy Renewables er udarbejdet forslag til opstillingsmønster for vindmølleparken. Analysemetoden vedr. visualiserineger for tre forskellige størrelser vindmøller er beskrevet indgående, principielt og praktisk. De visuelle forhold er beskrevet og…