Kategori: Kompetencer

Vi er vilde med vand. Tegnestuen har med Dan Hasløv som omdrejningspunkt gennem mange år opbygget en unik erfaring inden for kystarkitektur, der især koncentrerer sig om turistmål ved havet og rekreative anlæg som havne, badeanstalter, strandparker, klimasikring og kystgenopretning. Projekterne omfatter omdannelsesplaner, helhedsplaner, udvidelsesplaner og kystbeskyttelsesplaner. Bæredygtighed er et tema, som indgår på lige…

Vi er specialiseret i klimatilpasning af vores byer, landskaber og kyster. Vi arbejder med højvandssikring, afledning af regnvand, kystbeskyttelse og vandløb samt havnebyggeri som f.eks. klubhuse, restauranter og servicebygninger. Vi arbejder projekter for bæredygtighedstiltag så som LAR-projekter, taghaver/grønne tage og digeprojekter En rød tråd i vores arbejde er at sikre anlæggene en rekreativ værdi og…

Vi er byplanlæggere af hjertet. Vi ved at planlægning er en forudsætning for den gode by og har siden planlovens vedtagelse 1976 rådgivet om planloven og udarbejdet lokalplaner, kommuneplan og planstrategier for kommuner, developere og bygherrer over hele landet. Vi udarbejder vejledninger, eksempelsamlinger og analyser med fokus på særlige områder som f.eks. detailhandel, transport, turisme,…

Vi tror på samtalen. Vi ved, at dialog skaber anerkendelse og forståelse for andres behov. Med denne tilgang har tegnestuen gennem årene haft succes som “arkitektonisk fødselshjælper” for nogle af Danmarks mest skelsættende arkitekturværker de seneste 30 år, som fx Køge Bugt Strandpark, Marselisborg Havn, Tietgenkollegiet og Amager Strandpark. Vi er uddannede proceskonsulenter, og har…

Vi tror på det store greb og den gode idé. Vi udvikler visionsoplæg, byfornyelsesplaner, helhedsplaner og bebyggelsesplaner. Mange opgaver udvikles fra idéskitser med forskellige udviklingsscenarier til rammebestemmelser for anvendelser for et konkret område. Tegnestuen har gennemført processer for fastlæggelse af udviklingen af et område til f.eks. universitets- og uddannelsesbyggeri, erhverv, kultur, turisme og havne, kyster,…

Vi arbejder med kulturarv og bevaring af bygninger og bymiljøer. Vi står bag kortlægning af bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i hele landet og en stor del af de bydels- og kommuneatlas, der er udviklet for danske kommuner i samarbejde med Kulturstyrelsen. I forbindelse med en lang række opgaver såsom masterplaner, VVM undersøgelser, lokalplaner og bebyggelsesplaner…

Vi arbejder som landskabsarkitekter i krydsfeltet mellem arkitektur, teknik og natur. Vi arbejder for at forene den tekniske løsning med arkitektonisk værdi og rekreative kvaliteter. Arbejdet spænder fra naturgenopretning og plejeplaner over byrum og idrætsanlæg til bro- og vejanlæg, klimasikring, genbrugspladser, jorddeponi og placering af tekniske anlæg, herunder havvindmøller og vindmøller i det åbne land. Vi…

Tegnestuen udarbejder volumenstudier, fotorealistiske 3D-visualiseringer og film, der sikrer en præcis gengivelse af projektet, som det vil tage sig ud, hvis det gennemføres. Volumenstudier og visualiseringer danner grundlag for konsekvensvurdering af projekter og lokalplaner, til VVM, miljøvurdering og konsekvensvurdering af kystpåvirkning. Volumenstudierne bruges også som udviklingsværktøj og som præsentationsmateriale over for investorer, myndigheder og borgere.…