Kategori: Projekter

I forbindelse med Norfors’ affaldssortering, skal der etableres en driftshal på Toelt Losseplads til omlastning. Hallen skal stå klar i 2019. I denne forbindelse skal Norfors ansøge om en ”Landzonetilladelse”, der kan muliggøre dette. Hasløv & Kjærsgaard er ansvarlig for beplantningsregistrering, beplantningsprincip, planteliste og visualiseringer…

Helhedsplanen sammenfatter en vision for udviklingen af Korsør Lystbådehavn. Helhedsplanen skal styrke det maritime liv på Korsør lystbådehavn og skabe muligheder for nye aktiviteter henvendt til et bredt publikum i alle aldre…

Aabenraa Kommune ønsker med et Vandsportscenter at skabe en ramme for liv ved vandet – for alle og året rundt. Vandsportscentret skal være kommunes mødested ved vandet og muligheden for at skabe en ny og fælles ramme for de mange oplevelser og aktiviteter, der allerede i dag er i tilknytning til kommunens lange kystlinjer…

Designmanualen sikrer, at Esbjerg Strand udvikles med en fælles visuel identitet og materialemæssig høj kvalitet, selvom udviklingen sker over en årrække og i samarbejde med mange forskellige aktører…

Hasløv & Kjærsgaard har i samarbejde med NORD-arkitekter og Sweco udarbejdet forslag til etablering af multibassin og multihus i Nyborg Marina, efter at have stået for fondsansøgningen til LOA. Projektet har opnået forhåndstilsagn om støtte fra Lokale- og Anlægsfonden, og er en del af realiseringen af helhedsplanen der blev vedtaget i Nyborg Kommune i 2016.…

Vallensbæk Kommune har fra januar til juni 2017 omlagt to indfaldsveje til bycentrum – Vallensbæk Torvevej og Strandesplanaden. Begge veje er reduceret fra 4 til 2 kørebaner. Det restareal, der er opstået langs Vallensbæk Torvevej, ønskes udviklet til et grønt parkstrøg…

Hasløv & Kjærsgaard har i samarbejde med Ishøj Kommune og Orbicon udarbejdet projektforslag til støjvold og rekreativt anlæg langs Motorring 3 på hele strækningen fra Lille- til Store Vejleå…

Projektet omfatter en kystanalyse over hele Københavns Yderhavn – øst om København fra Svanemøllebugten til Amager Strandpark, samt Kalveboderne i København Syd. Projektet omfatter en kortlægning af de mange forskellige interesser og værdier, der kan indgå i en overordnet prioritering af byen og brugen af kysten, som baggrund for prioritering af større projekter…

Esbjerg Strand er en helt ny bydel nord for Esbjerg Havn i krydsfeltet mellem byen, havet og kystnaturen. Projektet samler byens mange maritime fritidsaktiviteter – lystbådehavn, en træskibshavn, og et nyt Esbjerg Kunstmuseum i tæt kontakt til havet og naturen…

Hasløv & Kjærsgaard (underrådgiver) har som del af et konsortium bestående af COWI, NIRAS og DHI for Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommuner udarbejdet et kystteknisk skitseprojekt for et storskala kystbeskyttelsesprojekt på Sjællands nordkyst…

Horsens havn og bykerne har i mange år være mentalt og fysik adskildt – dels af havnens industri og dels af byens bildominerede infrastruktur. I forbindelse med et politisk ønske om at omdanne havnen fra industri til byformål har Hasløv & Kjærsgaard rådgivet og tegnet forslag til forbindelser og steder på de centrale, nordlige og østlige havnearealer…

Hasløv & Kjærsgaard (hovedrådgiver) har sammen med COWI for Assens Kommune udarbejdet en overordnet klimasikringsplan for Assens Havn bestående af:..

Projekt og realisering for omdannelse af affaldsdepot til park og rekreativt område i samarbejde med COWI. Depotet er beliggende tæt på store boligområder, og kommer til at fungere som et nyt rekreativt areal med tilbud til brugere i alle aldre.

”Le Mur” er et modulopbygget højvandssikringssystem, som kan indgå i byrumsdesign og kobles til andre typer af sikring. Le Mur har bestået sin prøve i Lemvig igennem flere år, til glæde og gavn for byens borgere og gæster, både i roligt vejr og under voldsom storm…

Helhedsplanen for Nyborg Marina 2016 er udviklet i tæt samarbejde med Nyborg Kommune, Marina og havnens forskellige brugere – sejlere og foreninger. Planen vil danne fælles fodslag for den fremtidige udvikling af havnens vestlige og centrale delområder…

Skybrudsventilen er et nyt produkt, der aflaster kloaksystemet under skybrud. Skybrudsventilen monteres under nedløbsrør uden de store gravearbejder. Inde i ventilen er en simpel mekanik, der udløses af regnens intensitet. Ventilens følsomhed kan reguleres og dimensioneres til overløb 2-5 gange om året…

Toiletbygningerne på nordre mole ønskes fornyet for en bedre servicering af havnens brugere, herunder sejlere, promenerende og gæster på den nærliggende strand. Med ny udformning og detailplacering vil den nye bygning på nordre mole servicere de forskellige brugere mere fleksibelt, og samtidig blive en spændende destination for udsigt og rekreation i området…

I forbindelse med udarbejdelsen af projektforslag og input til VVM-undersøgelse har Hasløv & Kjærsgaard deltaget aktivt i udførelsen af landskabsanalyser, linjeføring og landskabsprojekt i forbindelse med broens landanlæg, herunder behandling af frigivne arealer i forbindelse med nedrivning af eksisterende bro…

Hasløv og Kjærsgaard har i samarbejde med Marinbiologisk Øresundsakvarium udarbejdet et idéoplæg til et vandlaboratorium i Helsingør Nordhavn. Idéoplægget fungerer som bilag ved ansøgning til fonde og er med til at illustrere mulighederne for Øresundsakvariet og samarbejdet med Nordhavnen. Øresundsakvariet har med Vandlaboratoriet en unik mulighed for at skabe et udadvendt og åbent akvarium centralt på…

Projektet er en del af en større satsning på turisme og strandfaciliteter i Odsherred Kommune. Projektet handler om at udskifte/erstatte gamle toiletbygninger med nye bygninger, der indeholder toiletfunktion, handicaptoilet, udendørs bruser, lockers og udkigspost. Bygningerne tilpasser sig de særlige omgivelser med inspiration fra bl.a. sømærker og maritime symboler. Projektet har omfattet projektering og udbud af…

Hasløv & Kjærsgaard har udarbejdet en byudviklingsstrategi, der skal udvikle Esbjerg som vækstcenter i Danmark. Strategien skal udvikle Esbjerg fra olie- og erhvervsby til en attraktiv bolig- og uddannelsesby med et pulserende by-, kultur- og fritidsliv. Opgaven er gennemført som et åbent procesforløb i samspil med byens virksomheder, borgere og den kommunale forvaltning. Strategien danne…

Nyetablering og renovering af ca. 9.600 m² genbrugsstation inkl. adgangsveje og bygninger på et område beliggende på Ruggårdsvej, Odense. Hasløv & Kjærsgaard har, som underrådgiver for COWI, udført udvikling, projektering, myndighedsprojekt og udbud for 120 m² mandskabsbygning i lavenergiklasse 2015 og ca. 200 m² uopvarmede garage- og redskabsbygninger. Odense Renovation har ønsket at profilere sig…

Odden Havn, Havnebyen er beliggende på nordsiden af Sjællands Odde. Odden Havn er forankret i det maritime, kulturen og erhvervet omkring fiskeri. Havnens indretning og dens udseende bærer præg af dette…

Projektet omfatter højvandssikring af Hellerup Havn og omgivelser, herunder staudehave, tennisbaner og klubhuse. Projektet er nøje tilpasset de eksisterende omgivelser – det rekreative anlæg og de mange maritime aktiviteter. Højvandssikringen er udført med forskellige former for sikring, herunder tegnestuens specialdesignede højvandselement, træspunsvægge og særlige skydeporte, der monteres, når der er varsel om højvande. Som en…

Esbjerg Kommune har med Esbjerg Byplan igangssat en udviklingsproces, der skal fastholde og styrke off-shorebyen Esbjerg som et af de vigtigste vækstcentre i Danmark. Strategien skal udvikle Esbjerg fra entreprenant olie- og erhvervsby til også at være en attraktiv bolig- og uddannelsesby med et pulserende by-, kultur- og fritidsliv. Esbjerg skal i fremtiden ikke kun…

Hasløv & Kjærsgaard har i forbindelse med ordningen “Tilskud til kommuner og regioner, nye arbejdspladser i landdistrikterne” udført projekt for badebro/pier på Hvidbjerg Strand. Projektet er opført, indviet 26.6.2015 til tiden og under budget. Projektet består af en 84 m lang badebro med adgangsrampe og en badeplatform yderst. Selve broen er opført med en bærende…

Hasløv & Kjærsgaard har udført en visualiseringsrapport for Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune i forbindelse med deres overvejelser omkring udnyttelsen af en grund til en 5-sporet skole mellem Amager Strandvej og stranden nord for Amager Strandpark. Rapporten viser, hvordan et nyskabende skolebyggeri med offentlige funktioner kan udvikles i samspil med stedets naturværdier og på den måde gøre det attraktive…

Hasløv og Kjærsgaard har for Odsherred Kommune udarbejdet ansøgningsmateriale til Naturstyrelsens Forsøgsordning for kyst- og naturturisme. Visionen bag ansøgningen er en færdigudvikling af to vigtige færdselsmuligheder i kystnaturen. Forbindelserne er af meget forskellig karakter. Naturforholdene er også forskellige og forudsætter forskellige dispensationer for at kunne gennemføres. Det drejer sig om: Kyststien – en natursti, som…

Projektering og realisering af landskabsprojekt i samarbejde med COWI for tidligere deponi med nye offentlige funktioner. Projektet har omfattet jordberegninger, beplantninger, rekreative stier og aktiviteter.

Hasløv & Kjærsgaard er ansvarlig for skitsering, projektering og tilsyn med renovering og nyanlæg ved Vedbæk Nordstrand, og har i samarbejde med rådgivende ingeniører JJN Consult og DHI stået for: Anlæg af ny stabil strand Anlæg af en ny rekreativ opholdshøfde til beskyttelse af stranden Kystsikring i form af en forstærket kystskrænt, som sikrer baglandet mod…

Kommunalbestyrelsens vedtagne helhedsplan for Helsingør Nordhavn 2009 rummer som en af sine centrale ideer etablering af et promenadeforløb igennem Helsingør Nordhavn. Hasløv & Kjærsgaard har udarbejdet et projektforslag, der fortæller om, hvordan en samlet kystpromenade kan etableres imellem Nordhavnen og Marienlyst. En unik promenademulighed der sammenbinder kyststrækningen fra Kulturhavnen og bymidten rundt om Kronborg over…

Stormen Bodil i 2012 var særlig hård ved ved den ydre vestmole i Lemvig. De indre havne- og byarealer var godt beskyttet mod oversvømmelse af LeMur, som Hasløv & Kjærsgaard tegnede tilbage i 2011. Nu har Lemvig fået en ny 200 m lang dækmole, som har øget havens vandareal betragteligt. Under stormen Bodil var der…

Hasløv & Kjærsgaard har udarbejdet et forslag til disponering af forarealerne til Udenrigsministeriet, herunder beskyttelse af bygning og hovedindgang mod vand – både skybrudsregn og højvander. Hovedindgangen skybrudssikres ved at flytte det dybdepunkt, der i dag ligger lige foran indgangspartiet, mod øst. Derved løber de store vandmængder, der kommer fra arealet samt Strandgade og den…

Tegnestuen har for Videncenter for Kystturisme og med Naturstyrelsen som sparringspartner foretaget en analyse af de eksisterende arealreservationer for placering af turismeanlæg inden for de 20 særlige feriesteder. Samtidig er givet forslag til nye arealudlæg. I alt er ca. 70 arealer blevet screenet. Analysearbejdet har omfattet besigtigelser og registrering, møder med de enkelte kommuner og…

Udarbejdelse af VVM-rapport for etablering af havmøllepark på Kriegers Flak i farvandet mellem Danmark, Sverige og Tyskland. Der er udarbejdet en omfattende analyse af de visuelle forhold set fra Danmark og Sverige for to forskellige mølletyper med en kapacitet på hhv. 3 MW og 10 MW. Rapporten omfatter en indgående beskrivelse af visualiseringsmetoden, møllestørrelser, opstillingsmønster,…

I forbindelse med udarbejdelsen af projektforslag og input til VVM-undersøgelse for Storstrømsbroen har Hasløv & Kjærsgaard udarbejdet en landskabskarakteranalyse. De nuværende forhold i området er beskrevet og analyseret efter ”landskabskaraktermetoden”. Undersøgelsesområdet omfatter et vand- og landområde i en radius på 10 km omkring den planlagte Storstrømsbro. Analysen er delt i to typer af påvirkede områder.…

I samarbejde med billedkunstner Mie Olise har Hasløv & Kjærsgaard designet en broforbindelse i Holbæk Havn. Broforbindelsen udspringer af anbefalinger fra visionsplan for havneområdet, som tegnestuen udarbejdede for kommunen i 2012. Broen skaber en ny passage over kanalen i Holbæk – en direkte gang – og cykelforbindelse mellem områdets havnefronter, som dermed giver mulighed for…

Rapporten omhandler attraktioner i Danmark og Europa. Rapporten beskriver i hovedtræk attraktionerne, deres oplevelsestilbud, fysiske forhold, omgivelser og placering. Sigtet er at opnå en bedre forståelse af hvilke faktorer, der kan have betydning for at udvikle eller skabe en attraktion. På baggrund af de observerede fælles karakteristika og eksempler på oplevelsestilbud er der sammenfattet en…

2014 Lemvig Kommune Højvandsmøbel© er et system udviklet til anvendelse i urbane landskaber, som er truet af oversvømmelser. Bymøblet med de mange skydeporte er et nænsomt og billigt indgreb, som kan implementeres på mange lavtliggende og oversvømmelseseksponerede by- og havneområder. Udover at løse et teknisk problem inddeler bymøblet med bugtninger og vinkling store arealer i mindre…

Der er store problemer med tilsanding af havnene i Gilleleje og Hornbæk, samtidigt med at der opleves stigende problemer med erosion af kysten, som bl.a. har medført nedstyrtning af offentligt sti og kraftig erosion af Hornbæk Plantage. Arbejdet har resulteret i en omfattende rapport, der i en kort sammenfatning samler anbefalinger suppleret af en række…

Projektet skitserer en helhedsorienteret strategi for kystsikring og nytænkning af en sammenhængende fortælling for området som en kombination af naturprægede kulturmiljøer, kvalitetsfulde turistoplevelser og en bæredygtig kystudvikling. Fokus ligger især på de enkelte strande, strækningens kysttekniske problemer og hvordan dens kvaliteter og udfordringer kan udvikles i et helhedsorienteret perspektiv, som tilgodeser kystlandskabets natur, rekreative værdier…

Projektet omfatter forslag til indretning af de fysiske anlæg og de digitale løsninger for en turistattraktion; Jyske Ås. Forslag til det strategiske arbejde er en skitse til identiteter – farver, materialer og visuelle identiteter – samt en skitsemæssig gennemgang af tilgangen til det digitale design og en skitse til indhold og digitalt design. I skitseringen er…

På Omø Havn har Hasløv & Kjærsgaard tegnet et rekreativt anlæg til øen og dens gæstesejlere, som der er mange af i sommermånederne. Projektet er udført, så der nu ligger legeplads, boldbane, robiniearkade, grillpladser og opholdsareal. Projektområdet ligger på ”den våde side” af højvandssikringen, hvilket har stillet krav til anlæggets materialer og robusthed. En stiliseret…

I forlængelse af helhedsplanen for Aabenraa havn og by fra 2009 har Hasløv & Kjærsgaard udarbejdet et forslag til en promenadestrækning langs fjord, strand, havn og by i Aabenraa, hvor hovedmotivet er at skabe bedre sammenhæng mellem kysten og stranden mod syd med havnen og byen mod nord. Efterfølgende har Hasløv og Kjærsgaard, med Rambøll…

Hasløv & Kjærsgaard har fungeret som bygherrerådgiver på udviklingen af det samlede anlægsområde på Energivej i Helsingør. Opgaven har handlet om at kvalificere beslutningen om at samle de mange tiltag og aktiviteter under forsyningen; kraftvarmeanlæg, driftscenter/kontorfaciliteter, genbrugsplads og biomasseanlæg. Tegnestuen har udarbejdet masterplan, VVM-bidrag; visualiseringer og landskabsanalyser, udarbejdet lokalplan og afholdt borgermøde. Derudover har vi…

Forslag og implementering af 10 cykelpausesteder som en del af panoramaruten langs Jyllands vestkyst. Forslaget omfatter fælles branding gennem let genkendelige elementer; bl.a. cykelpæle og cykelservice. Indretningen omfatter derudover indretning af de enkelte steder med elementer som udstrækningsredskaber, madpakkehuse, loungemøbler, legeredskaber og skiltning/elektronisk præsentation.

Som 1 ud af i alt 10 vinderprojekter er udviklingsplanen for molehovedet i Assens Havn udvalgt til Realdania kampagnen, Stedet Tæller. I tæt dialog med borgere, foreningsliv og kommune har Hasløv & Kjærsgaard udarbejdet projektplan for udviklingsområdet med henblik på at skabe et særligt sted i byen, hvor udsigten kan nydes, og hvor der er…

Rørvig Havn er stadig en aktiv færgehavn, der er mange maritime aktiviteter og virksomheder med udgangspunkt i havnen. Havneområdet er et af de allervigtigste udflugtsmål i sommerens myldrende ferieliv, når alle aldre mødes på havnen for at opleve livet ved krabbefiskerbroen og havnemiljøet i bred forstand. Målet er at styrke Rørvig Havn som et forsat attraktivt…

Udspringstårnet skal være et mødested og rammen om oplevelser for alle aldre, året rundt og til hverdag og ved events. Udspringstårnet skal være vartegn for Holbæk Havn – en aktiv havn. Som en del af molen etableres udspringstårnet som et trappeforløb med store udsigtsterrasser, der giver mange muligheder for ophold. Udspring foregår fra vipperne, der er…

Skitseprojekt for helhedsplan og designmanual for tre nye byrum i Campus Esbjerg, der skal skabe sammenhæng mellem områdets institutioner og tilbyde nye, attraktive mødesteder for de studerende i Esbjerg. Campus Grønningen er det centrale mødested – et overdrevslandskab med sø, bakker, opholdsplæne og boldbaner. Boldbanerne anlægges i Grønningens nordside langs en træplint, der fungerer som tribune,…

Hasløv & Kjærsgaard har i august 2013 udført visualiseringer af en ny 60.000 volt transformerstation på Urup Hede fra tre standpunkter. Standpunkterne er valgt ud fra ønsket om at illustrere hvordan anlægget indgår i det nuværende landskabsbillede, tæt på og langt fra. Visualiseringerne er udført på fotos optaget på stedet. En 3D-model er derefter konstrueret…

I forbindelse med VVM-redegørelse for anlægsprojekt for en ny færgehavn syd for Ballen på Samsø med tilhørende vejprojekt er der udført visualiseringsrapport til brug som baggrundsrapport. Der er udført visualiseringer dag og nat fra 5 forskellige standpunkter i forhold til selve havnen og 9 visualiseringer visende vejprojektet i forhold til landskab og bebyggelse. De visuelle…

Udarbejdelse af skitseprojekt for design af støjvold. Projektet viser forslag til udformning af volden og placering af friluftsaktiviteter på nordsiden mellem erhvervshavnen og Køge Marina. Støjvolden skal være 12 meter høj og markerer grænsen mellem erhvervshavnen og lystbådehavnen. I designet er arbejdet med udsigtsbastioner yderst mod Køge Bugt, en eventplads, en formgivning af skrænten, der…

Projektet omfatter forslag til en fornyelsesplan af det samlede anlæg designet af Arne Jacobsen i 1940’erne. Opgaven har omfattet udarbejdelse af kulturmiljøvurdering, helhedsplan, etapeplan, borger- og interessentinddragelse samt efterfølgende projektering og tilsyn af første etape. Fornyelsesplanens første etape, der omfattede stranden, har udvidet strandens bredde og har betydet et nyt strandprofil, genplacering af livreddertårne, nye…

Projektet omfatter helhedsorienteret debat- og beslutningsgrundlag for videre kystbeskyttelsesindsats. Der er foretaget en strækningsgennemgang med henblik på at sammenfatte mulighederne for at kvalitetsudvikle kysten med udgangspunkt i både hensyn til kystbeskyttelse og herlighedsværdier. Arbejdet indeholder desuden en skitse til den overordnede økonomi for de skitserede kystbeskyttelsesscenarier og forslag til muligheder for inddragelse af interessenter, borgere…

Det nye byrum indeholder småproduktion af planter og blomster, fællesaktiviteter; et sted der dufter eksotisk. Huset bygges af genbrugsglas og opsamler ressourcer som sol, vand og varme. Rundt om huset indrettes nytte- og sansehaver samt små opholdsområder. Væksthuset indgår som en del af et promenadestrøg, der går gennem området, og er samtidig en del af…

I forbindelse med VVM-redegørelse for anlægsprojekt for opstilling af vindmøller på nye havnekonstruktioner i forbindelse med udvidelse af Køge Havn er der udført visualiseringsrapport og en rapport, der beskriver de betydende kulturhistoriske forudsætninger i området samt de landskabelige forhold til brug som baggrundsrapport. Der er udført visualiseringer dag og nat fra ti forskellige standpunkter i forhold…

Skitsering, forprojekt, visualiseringer, volumenstudier og økonomioverslag for nyt landskab, broer og lagune omkring ARKEN Museum for Moderne Kunst. Kunstmuseet ARKEN stod færdigt i 1996 i det store, menneskeskabte kystlandskab – Køge Bugt Strandpark. Placeringen af ARKEN blev oprindeligt planlagt på en ø i havneområdet i Ishøj Havn, men planforholdene i havneområdet nødvendiggjorde en placering umiddelbart…

Udarbejdelse af visionsoplæg og kommuneplantillæg for udvikling af havnepark i Kalundborg. Projektet har omfattet borgerinddragelse, afholdelse af borgermøde samt udarbejdelse af rammebestemmelser til kommuneplantillæg for området. Der er bl.a. udarbejdet idéskitser, princip for højvandsbeskyttelse og kortlægning af anvendelsesmuligheder i området, sammenfattet i diagram og illustrationsplaner.

Visionen for Højderygstien er en stirute, som tilbyder oplevelser i international standard af stedets landskaber, natur og kulturhistorie (fortidsminder og kunst). Højderygstien skal være kendetegnet ved en enkel og robust udførelse, som til enhver tid sikrer god tilgængelighed, en sti som lever i harmoni med de lokale beboere og en formidling, som underordner sig (og…

En analyse og disponering for udvalgsvarebutikker, etageboliger, ældreboliger/plejecenter samt rekreative arealer i Holbæk centrum. Projektet tager udgangspunkt i at skabe en ny bydel med både mulighed for indkøb, ophold, almene boliger, plejecenter og rekreative arealer. Disponeringen af arealerne bruger de eksisterende forbindelser, adgangsforhold og gamle ”spor” til at sætte rammerne for en bydel, der skal…

Greve Byråds vision for Greve Strand er et område, hvor naturindhold, rekreation og lokalt ejerskab til naturen går hånd i hånd. Der er et ønske om at styrke den naturmæssige og rekreative kvalitet af kommunens strande, herunder Greve Strand, som en vigtig del af kommunens net af grønne områder. Projektet var organiseret omkring et indledende…

I forbindelse med udarbejdelsen af en række tekniske vejledninger om udvikling af grønne tage ønskede Frederiksberg Kommune at få illustreret, hvordan især de rekreative muligheder kunne være – både for forskellige typologiske kategorier, men også illustrationer af konkrete forslag på fire af byens tage. Hasløv og Kjærsgaard har udarbejdet et idékatalog med en række skitserede forslag…

Designmanualen er en videreudvikling og designmæssig præcisering af Masterplan for Tovværks- og idrætsparkområdet i Esbjerg, og definerer den overordnede designlinje for den fremtidige udformning af området. Designmanualen skal sikre en fælles identitet og en visuel sammenhæng i området, selvom arealer og bygninger anlægges over en længere årrække af flere forskellige aktører. Designmanualen fastlægger de overordnede retningslinjer for…

Nyetablering af ca. 5.000 m² genbrugsstation inkl. adgangsveje og bygninger. Projektet er udviklet med solceller og sedum på taget, jordvarme samt genbrugstræ på bygningerne. Området er afgrænset af Bispeengbuen, Borups Allé og Ringbanen. Hasløv & Kjærsgaard har som underrådgiver for COWI Solid Waste Management og med Hoffmann som hovedentreprenør udført udvikling, projektering, myndighedsprojekt, udbud og…

Bygherrerådgiver og arkitekt på helhedsplan for Marielyst, herunder kulturarvsregistrering og forslag til bebyggelsesregulerede bestemmelser. Tegnestuen har udarbejdet en visionsplan for hovedgaden og stranden med disposition, etapeplan, økonomioverslag, borgerinddragele og præsentation for beslutningstagerne. Området omfatter indkørslen til Marielyst og stranden i forlængelse af Strandvejen med henblik på at forbedre og udvikle forholdene for turister og sommerhusejere…

Hasløv & Kjærsgaard har for Metroselskabet udført en analyse og indretningsforslag til Lyngby Torv i forhold til gennemførelse af letbanetracé i forbindelse med Letbane langs Ring 3. Forslaget har baseret sig på at overholde så meget af et allerede eksisterende forslag til omlægning/indretning af torvet, udarbejdet af Landskabsarkitekter Nørgaard & Holcher. Gennem dialog med Metroselskabet…

Opgaven er udbudt som totalrådgivning for forundersøgelser og projektering af genåbning af Grøndals Å. Opgaven løses i samarbejde med Orbicon. Fase 1, 2 og 3 er gennemført med referencer til fremtidigt udtryk, landskabsanalyse og dispositionsplan for Grøndals Å. Dispositionsplanen indeholder beskrivelse af forudsætningerne (målsætninger, teknisk og i forhold til udviklingsplan for området), principperne i det…

Københavns Havn har igennem mange år gennemgået betydelige omdannelser fra erhvervs- og trafikhavn til en ny fremtid som et byområde med mange anvendelser. Kanten af det maritime havnerum opleves dynamisk, hvorfor analysen og idéudviklingen tager udgangspunkt ikke kun i det traditionelle, statiske byrum, men et langt videre begreb af byrum som bygger på steder og…

Opgaven omfatter en landskabelig bearbejdning og indpasning af dige (højvandssikring) i forlængelse af tegnestuens arbejde med idéskitse for udvidelse og kvalitetsforbedring af lystbådehavnen. Havnen er lokalsamfundets vigtigste mødested. Visionen er, at havneområdet mellem Kirkehavn og havet udvikles til et maritimt fyrtårnsprojekt som eksempel på et nutidigt maritimt område, hvor fiskeri, turisme, rekreation og lokalt liv…

Visionsplanen peger på et netværk af attraktive lokalsamfund, som præger Sydhavsøerne, og hvor Rødbyområdet med en ambitiøs landskabsplanlægning kan blive en del af denne familie. Rødby, Rødby Havn og Holeby vil sammen med den nye forbindelse under Femern Bælt skabe grundlag for en kvalitativ og kreativ vækst ved at genskabe det tidligere fjordområde og gøre…

Tegnestuens opgave er at udvikle det meget bynære havne-/kystlandskab til et rekreativt område, der rummer muligheder for mangfoldige aktiviteter og naturoplevelser. Der opbygges et helt nyt kystlandskab foran den eksisterende kystlinje syd for Køge Havn. Herved fremrykkes kysten til dybere vand og der skabes en lagune med roligere vand. Den sydlige klitø vil fremstå som…

Visionen for Nivå Lergravssøer er et område, hvor de unikke naturkvaliteter fastholdes og styrkes – samtidigt med at områdets beboere inddrages i at tilrettelægge rekreative aktiviteter, som kan forløse områdets potentiale som naturområde og friluftsområde til glæde for både børn, unge, voksne og ældre – med alle de forskellige ønsker og drømme de måtte have…

Opgaven omfatter udarbejdelse af idéskitse til en ny naturø, etableret af overskudsmateriale fra udgravning til den faste forbindelse fra Danmark til Tyskland, ‘Femern Bælt-forbindelsen.’ Visionen er en ny naturø, der kan fungere som udflugtsmål for éndagsturisme, demonstrationscenter for bæredygtig turisme og i begrænset omfang flerdagsturisme i form af overnatning i feriecenter på øen bestående af…

Udarbejdele af landskabsprojektet for omdannelse af tidligere deponi til rekreativt område med store landskabelige værdier. Arbejdet har omfattet udarbejdelse af idéprojekt og byggeprogram, projektmateriale, udarbejdelse af udbudmateriale samt bygherrerådgivning ifm. realisering af projektet. I projektet er der arbejdet med et rekreativt stinet, terrænindpassede opholdspladser, bro med integreret bænk og et ”vadested” på tværs af den…

Idéprojekt for regulering af Usserød Å for at hindre oversvømmelser i omkringliggende boligbebyggelser. Projektet fokuserer på at varetage rekreative og naturfredningsinteresser i forbindelse med projektets omfattende landskabsbearbejdning. I forbindelse med arbejdet har der været afholdt interessentdrøftelser, interview og borgermøder til belysning af forskellige løsningsmodeller.

Hasløv & Kjærsgaard blev i 2011 af Slagelse Kommune bedt om at udarbejde en evalueringsrapport om de to hovedprojekter i kommunens satsning, Maritimt Knudepunkt Storebælt. Baggrunden var den succes, kommunen havde oplevet med tegnestuens facilitering af processen og samarbejdet med borgerne. Det ene projekt var tegnestuens arbejde med udviklingsplaner for kommunens fem havne (Korsør, Skælskør, Bisserup,…

Helhedsplan for en ny bydel med ca. 200 boliger med blandede boligtyper, tæt-lav og åben-lav. Helhedsplanen er udarbejdet med fokus på at opnå urban tilknytning til Gundsømagle samt at planen indeholder forskellige typer af bæredygtighedstiltag fx lokal afledning af regnvand til egen sø og åbne vandrender. Samtidig er der arbejdet med særlige tiltag ifm. de…

Ombygning og renovering af kontor- og lagerlokaler på det tidligere Helsingør Elforsynings ejendom, Haderslevvej 25 i Helsingør. Ejendommens bruttoetageareal er ca. 2.400 m², Ombygningsarbejderne omfattede ca. 700 m². Hasløv & Kjærsgaard har som totalrådgiver udført projektering, myndighedsprojekt, udbud og byggeledelse. Rådgivende Ingeniør Kristian Rahbek har som underrådgiver udført projektering og tilsyn ifm. omlægning og nyetablering af…

Projektet omfatter borgerinddragelse, analyse og helhedsplan inkl. byrumsudformning for omdannelse og udvikling af Gladsaxe Erhvervskvarter. Forslag til fremtidig udformning og anvendelse af et af Danmarks største erhvervsområder. Med udgangspunkt i en fremtidig letbane langs Ring 3 stilles forslag om udvikling af et dynamisk erhvervskvarter. Hvor en ny markant, intensiv bebyggelse og nye servicefunktioner er med…

Som konsekvens af lukningen af Faaborg Sygehus ønskede Region Syddanmark inspiration til på hvilken måde, de vil kunne afhænde bygningerne og sikre en omdannelse, der tilgodeser en hensigtsmæssig udvikling i Faaborg By. For at belyse bygningernes egnethed til forskellige formål udarbejdede Hasløv & Kjærsgaard en rapport med tilhørende bilag. Rapport og bilag indeholdt: Opstilling af…

Helhedsplan og strategi for en faseinddelt byudvikling, hvor en nænsom landskabsbearbejdning skal danne grundlag for en ny bydel med 1.100 boliger: Dageløkke Bæk. Målet for den nye bydel er at skabe et karakteristisk nyt boligkvarter, der kobles med de eksisterende landskabs- og bymæssige kvaliteter i området og endvidere bidrager til en stærkere og mere positiv…

Forslag til helhedsplan og boligtyper for et nyt boligområde i Flensborg, udarbejdet i samarbejde med arkitektfirmaet Bertelsen & Scheving. Forslaget tager udgangpunkt i områdets tidligere anvendelse til kolonihaver og naboskabet til eksisterende kolonihaveområde. Ideen bygger på en udnyttelse af det skrående terræn mod syd til placering af en bebyggelse, hvor alle boliger får maksimal glæde af solorientering,…

Landskabsarkitekturprojekt i forbindelse med elektrificering og udvidelse af nuværende bane fra Orehoved til Holeby Syd. En strækning på 55 km. Der er foretaget registrering af landskab og beplantning, opstillet principper for beplantning og landskabsbearbejdning og udarbejdet projektforslag samt givet input til VVM fagnotater vedr. visuelle forhold og arkitektur.

Udarbejdelse af forslag til landskabsprojekt og disposition for landanlæg og linjeføring for motorvej og jernbane i forbindelse med etablering af broforbindelse mellem Danmark og Tyskland. Desunden forslag til omlægning af vejanlæg og infrastruktur omkring Rødby, fx vejgennemføringer, tunneller, vejomlægninger, tilkørsler og kystprofil. Arbejdet har omfattet landskabskarakteranalyser, analyser af linjeføringer, placering af toldanlæg, besøgscenter, tankstation, jernbanestation mv.…

Masterplanen omfatter omdannelse, omdefinering og udbygning af området fra et traditionelt foreningsdomineret idrætsområde til et nyt centrum for fritidsaktiviteter i Esbjerg. Tovværks- og idrætsparkområdet styrkes som Esbjergs centrum for idræts- og fritidsaktiviteter. En udbygning med uddannelse, boliger og nye idræts- og fritidstilbud skal gøre området endnu mere attraktivt for byens borgere og danne grundlag for…

Maritimt Knudepunkt er et udviklingsprojekt for havnestrukturen i Slagelse Kommune med fokus på fiskeri, erhverv, turisme, kultur og bosætning i kommunens havnenære områder. Slagelse Kommune har inddraget Hasløv & Kjærsgaard som konsulenter for at udvikle strategier og fremadrettede udviklingsplaner for havnene i Bisserup, Agersø, Omø, Skælskør og Korsør. Havne der er meget forskellige, alle har…

Udvikling af koncept og design for lystbådehavn med mange anvendelsesmuligheder, udarbejdelse af lokalplan, kommuneplantillæg og VVM-redegørelse. Udarbejdelse af visualiseringer af påvirkningen på kystlandskabet, herunder natvisualiseringer. Som led i en mangeårig kommunal/regional satsning på turisme skal planen sætte fokus på udvikling af et maritimt turistområde. Lokalplan og VVM-redegørelse er udarbejdet i samarbejde med Lolland Kommune og Kystdirektoratet.

Hasløv & Kjærsgaard har gennem flere år været rådgiver for DONG energy i forbindelse med opstillingen af store vindmøller ved Avedøreværket. Der er udarbejdet visualiseringsrapport og vurdering af de visuelle forhold for den oprindelige VVM i forbindelse med udskiftningen af mindre til store møller. Senere er visualiseringerne revideret i forhold til udskiftning af rotor til…

Projektet omfatter strækningen fra Skibstrupgård til Kvistgård i Nordsjælland og strækningen over Roskilde Fjord. Linjeføringen i Nordsjælland går igennem den eventuelt kommende nationalpark. Der er gennem landskabsanalyse givet forslag til hvilke strækninger, der skal kabellægges. Kongernes Nordsjælland-strækningen løber mellem to Natura 2000 områder ved Teglstrup Hegn og Gurre Sø. Linjeføringen til og over Roskilde Fjord…

Borgerinddragelse og udarbejdelse af helhedsplan for Hundige by og strand. Som led i Greve Kommunes udvikling af den lange kyststrækning mod Køge Bugt har Hasløv & Kjærsgaard samlet visioner for styrkelse af forbindelsen og attraktionerne mellem by og kyst ud for Hundige. Arbejdet bestod i at inspirere, skabe, høre og samle alle de gode input…

Middelaldercentret i Nykøbing Falster er etableret i 1989 i forbindelse med Nykøbing Falsters 700 års jubilæum. Fra en rekonstruktion af en enkelt kastemaskine til et anlæg med by, havn, ridderturneringer og en række forskellige aktiviteter har Middelaldercentret i dag udviklet sig til en attraktion med stadig stigende besøgstal og begivenheder året rundt. Hasløv & Kjærsgaard har…

Udarbejdelse af forskellige forslag til udformning af et sådant anlæg på basis af en analyse af problemstillinger vedr. funktion, indpasning i landskabet, genkendelse over tid og image i offentligheden. Der er desuden udført visualisering af ét design i et ”typisk dansk landskab”, da der på dette tidspunkt ikke var fastsat en endelig geografisk placering. Projektet…

NIRAS udarbejder VVM-redegørelse for en udvidelse af Odense Havneterminal ved Lindø med 50 ha. Hasløv & Kjærsgaards opgave omfatter udarbejdelse af afsnit til VVM-redegørelsen vedr. påvirkningen af de landskabelige og kulturhistoriske værdier samt den visuelle påvirkning af landskabet. Odense Fjord og Munkebo-området er karakteriseret af store landskabelige, naturmæssige og rekreative interesser. Landskabsanalysen er udarbejdet på grundlag…