Category: Klimasikring

Hasløv & Kjærsgaard (underrådgiver) har som del af et konsortium bestående af COWI, NIRAS og DHI for Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommuner udarbejdet et kystteknisk skitseprojekt for et storskala kystbeskyttelsesprojekt på Sjællands nordkyst…

Hasløv & Kjærsgaard (hovedrådgiver) har sammen med COWI for Assens Kommune udarbejdet en overordnet klimasikringsplan for Assens Havn bestående af:..

”Le Mur” er et modulopbygget højvandssikringssystem, som kan indgå i byrumsdesign og kobles til andre typer af sikring. Le Mur har bestået sin prøve i Lemvig igennem flere år, til glæde og gavn for byens borgere og gæster, både i roligt vejr og under voldsom storm…

Skybrudsventilen er et nyt produkt, der aflaster kloaksystemet under skybrud. Skybrudsventilen monteres under nedløbsrør uden de store gravearbejder. Inde i ventilen er en simpel mekanik, der udløses af regnens intensitet. Ventilens følsomhed kan reguleres og dimensioneres til overløb 2-5 gange om året…

Projektet omfatter højvandssikring af Hellerup Havn og omgivelser, herunder staudehave, tennisbaner og klubhuse. Projektet er nøje tilpasset de eksisterende omgivelser – det rekreative anlæg og de mange maritime aktiviteter. Højvandssikringen er udført med forskellige former for sikring, herunder tegnestuens specialdesignede højvandselement, træspunsvægge og særlige skydeporte, der monteres, når der er varsel om højvande. Som en…

Hasløv & Kjærsgaard har udarbejdet et forslag til disponering af forarealerne til Udenrigsministeriet, herunder beskyttelse af bygning og hovedindgang mod vand – både skybrudsregn og højvander. Hovedindgangen skybrudssikres ved at flytte det dybdepunkt, der i dag ligger lige foran indgangspartiet, mod øst. Derved løber de store vandmængder, der kommer fra arealet samt Strandgade og den…

2014 Lemvig Kommune Højvandsmøbel© er et system udviklet til anvendelse i urbane landskaber, som er truet af oversvømmelser. Bymøblet med de mange skydeporte er et nænsomt og billigt indgreb, som kan implementeres på mange lavtliggende og oversvømmelseseksponerede by- og havneområder. Udover at løse et teknisk problem inddeler bymøblet med bugtninger og vinkling store arealer i mindre…

Der er store problemer med tilsanding af havnene i Gilleleje og Hornbæk, samtidigt med at der opleves stigende problemer med erosion af kysten, som bl.a. har medført nedstyrtning af offentligt sti og kraftig erosion af Hornbæk Plantage. Arbejdet har resulteret i en omfattende rapport, der i en kort sammenfatning samler anbefalinger suppleret af en række…

Projektet skitserer en helhedsorienteret strategi for kystsikring og nytænkning af en sammenhængende fortælling for området som en kombination af naturprægede kulturmiljøer, kvalitetsfulde turistoplevelser og en bæredygtig kystudvikling. Fokus ligger især på de enkelte strande, strækningens kysttekniske problemer og hvordan dens kvaliteter og udfordringer kan udvikles i et helhedsorienteret perspektiv, som tilgodeser kystlandskabets natur, rekreative værdier…

Projektet omfatter helhedsorienteret debat- og beslutningsgrundlag for videre kystbeskyttelsesindsats. Der er foretaget en strækningsgennemgang med henblik på at sammenfatte mulighederne for at kvalitetsudvikle kysten med udgangspunkt i både hensyn til kystbeskyttelse og herlighedsværdier. Arbejdet indeholder desuden en skitse til den overordnede økonomi for de skitserede kystbeskyttelsesscenarier og forslag til muligheder for inddragelse af interessenter, borgere…

Opgaven omfatter en landskabelig bearbejdning og indpasning af dige (højvandssikring) i forlængelse af tegnestuens arbejde med idéskitse for udvidelse og kvalitetsforbedring af lystbådehavnen. Havnen er lokalsamfundets vigtigste mødested. Visionen er, at havneområdet mellem Kirkehavn og havet udvikles til et maritimt fyrtårnsprojekt som eksempel på et nutidigt maritimt område, hvor fiskeri, turisme, rekreation og lokalt liv…

Idéprojekt for regulering af Usserød Å for at hindre oversvømmelser i omkringliggende boligbebyggelser. Projektet fokuserer på at varetage rekreative og naturfredningsinteresser i forbindelse med projektets omfattende landskabsbearbejdning. I forbindelse med arbejdet har der været afholdt interessentdrøftelser, interview og borgermøder til belysning af forskellige løsningsmodeller.

Projektet omfatter udarbejdelse af kystrapport for kyststrækningen fra Hellerup Havn til Charlottenlund Fort og indeholder: – Sammenfatning af udviklingsprojektets resultater, – gennemgang af kystens tilstand, – kystens fremtidige udvikling, – nye principper for kystbeskyttelse og – forslag til den fremtidige udvikling. Rapporten indeholder historiske kort, beskrivelser, oversigtsplaner, projektskitser, anlægsoverslag, tekniske snit og en lang række…