Kategori: Visions- og helhedsplanlægning

Helhedsplanen sammenfatter en vision for udviklingen af Korsør Lystbådehavn. Helhedsplanen skal styrke det maritime liv på Korsør lystbådehavn og skabe muligheder for nye aktiviteter henvendt til et bredt publikum i alle aldre…

Helhedsplanen for Nyborg Marina 2016 er udviklet i tæt samarbejde med Nyborg Kommune, Marina og havnens forskellige brugere – sejlere og foreninger. Planen vil danne fælles fodslag for den fremtidige udvikling af havnens vestlige og centrale delområder…

Odden Havn, Havnebyen er beliggende på nordsiden af Sjællands Odde. Odden Havn er forankret i det maritime, kulturen og erhvervet omkring fiskeri. Havnens indretning og dens udseende bærer præg af dette…

Esbjerg Kommune har med Esbjerg Byplan igangssat en udviklingsproces, der skal fastholde og styrke off-shorebyen Esbjerg som et af de vigtigste vækstcentre i Danmark. Strategien skal udvikle Esbjerg fra entreprenant olie- og erhvervsby til også at være en attraktiv bolig- og uddannelsesby med et pulserende by-, kultur- og fritidsliv. Esbjerg skal i fremtiden ikke kun…

Hasløv & Kjærsgaard har fungeret som bygherrerådgiver på udviklingen af det samlede anlægsområde på Energivej i Helsingør. Opgaven har handlet om at kvalificere beslutningen om at samle de mange tiltag og aktiviteter under forsyningen; kraftvarmeanlæg, driftscenter/kontorfaciliteter, genbrugsplads og biomasseanlæg. Tegnestuen har udarbejdet masterplan, VVM-bidrag; visualiseringer og landskabsanalyser, udarbejdet lokalplan og afholdt borgermøde. Derudover har vi…

Rørvig Havn er stadig en aktiv færgehavn, der er mange maritime aktiviteter og virksomheder med udgangspunkt i havnen. Havneområdet er et af de allervigtigste udflugtsmål i sommerens myldrende ferieliv, når alle aldre mødes på havnen for at opleve livet ved krabbefiskerbroen og havnemiljøet i bred forstand. Målet er at styrke Rørvig Havn som et forsat attraktivt…

Byrumsanalyse, workshops, visionsskitser og sammenfatning i en helhedsplan med et sæt anbefalinger for området. Anbefalinger: Skab en havnepromenade med udgangspunkt i de eksisterende kvaliteter. Styrk forbindelsen til byen ved at trække byliv ned til vandet. Skab oplevelser og ”steder” – start med de midlertidige og flytbare til at skabe fokus på havnen, fx. udstillinger, svømmebane…

Skitseprojekt for helhedsplan og designmanual for tre nye byrum i Campus Esbjerg, der skal skabe sammenhæng mellem områdets institutioner og tilbyde nye, attraktive mødesteder for de studerende i Esbjerg. Campus Grønningen er det centrale mødested – et overdrevslandskab med sø, bakker, opholdsplæne og boldbaner. Boldbanerne anlægges i Grønningens nordside langs en træplint, der fungerer som tribune,…

Udarbejdelse af visionsoplæg og kommuneplantillæg for udvikling af havnepark i Kalundborg. Projektet har omfattet borgerinddragelse, afholdelse af borgermøde samt udarbejdelse af rammebestemmelser til kommuneplantillæg for området. Der er bl.a. udarbejdet idéskitser, princip for højvandsbeskyttelse og kortlægning af anvendelsesmuligheder i området, sammenfattet i diagram og illustrationsplaner.

Designmanualen er en videreudvikling og designmæssig præcisering af Masterplan for Tovværks- og idrætsparkområdet i Esbjerg, og definerer den overordnede designlinje for den fremtidige udformning af området. Designmanualen skal sikre en fælles identitet og en visuel sammenhæng i området, selvom arealer og bygninger anlægges over en længere årrække af flere forskellige aktører. Designmanualen fastlægger de overordnede retningslinjer for…

Bygherrerådgiver og arkitekt på helhedsplan for Marielyst, herunder kulturarvsregistrering og forslag til bebyggelsesregulerede bestemmelser. Tegnestuen har udarbejdet en visionsplan for hovedgaden og stranden med disposition, etapeplan, økonomioverslag, borgerinddragele og præsentation for beslutningstagerne. Området omfatter indkørslen til Marielyst og stranden i forlængelse af Strandvejen med henblik på at forbedre og udvikle forholdene for turister og sommerhusejere…

Visionsplanen peger på et netværk af attraktive lokalsamfund, som præger Sydhavsøerne, og hvor Rødbyområdet med en ambitiøs landskabsplanlægning kan blive en del af denne familie. Rødby, Rødby Havn og Holeby vil sammen med den nye forbindelse under Femern Bælt skabe grundlag for en kvalitativ og kreativ vækst ved at genskabe det tidligere fjordområde og gøre…

Helhedsplan for en ny bydel med ca. 200 boliger med blandede boligtyper, tæt-lav og åben-lav. Helhedsplanen er udarbejdet med fokus på at opnå urban tilknytning til Gundsømagle samt at planen indeholder forskellige typer af bæredygtighedstiltag fx lokal afledning af regnvand til egen sø og åbne vandrender. Samtidig er der arbejdet med særlige tiltag ifm. de…

Projektet omfatter borgerinddragelse, analyse og helhedsplan inkl. byrumsudformning for omdannelse og udvikling af Gladsaxe Erhvervskvarter. Forslag til fremtidig udformning og anvendelse af et af Danmarks største erhvervsområder. Med udgangspunkt i en fremtidig letbane langs Ring 3 stilles forslag om udvikling af et dynamisk erhvervskvarter. Hvor en ny markant, intensiv bebyggelse og nye servicefunktioner er med…

Helhedsplan og strategi for en faseinddelt byudvikling, hvor en nænsom landskabsbearbejdning skal danne grundlag for en ny bydel med 1.100 boliger: Dageløkke Bæk. Målet for den nye bydel er at skabe et karakteristisk nyt boligkvarter, der kobles med de eksisterende landskabs- og bymæssige kvaliteter i området og endvidere bidrager til en stærkere og mere positiv…

Forslag til helhedsplan og boligtyper for et nyt boligområde i Flensborg, udarbejdet i samarbejde med arkitektfirmaet Bertelsen & Scheving. Forslaget tager udgangpunkt i områdets tidligere anvendelse til kolonihaver og naboskabet til eksisterende kolonihaveområde. Ideen bygger på en udnyttelse af det skrående terræn mod syd til placering af en bebyggelse, hvor alle boliger får maksimal glæde af solorientering,…

Masterplanen omfatter omdannelse, omdefinering og udbygning af området fra et traditionelt foreningsdomineret idrætsområde til et nyt centrum for fritidsaktiviteter i Esbjerg. Tovværks- og idrætsparkområdet styrkes som Esbjergs centrum for idræts- og fritidsaktiviteter. En udbygning med uddannelse, boliger og nye idræts- og fritidstilbud skal gøre området endnu mere attraktivt for byens borgere og danne grundlag for…

Maritimt Knudepunkt er et udviklingsprojekt for havnestrukturen i Slagelse Kommune med fokus på fiskeri, erhverv, turisme, kultur og bosætning i kommunens havnenære områder. Slagelse Kommune har inddraget Hasløv & Kjærsgaard som konsulenter for at udvikle strategier og fremadrettede udviklingsplaner for havnene i Bisserup, Agersø, Omø, Skælskør og Korsør. Havne der er meget forskellige, alle har…

Udvikling af koncept og design for lystbådehavn med mange anvendelsesmuligheder, udarbejdelse af lokalplan, kommuneplantillæg og VVM-redegørelse. Udarbejdelse af visualiseringer af påvirkningen på kystlandskabet, herunder natvisualiseringer. Som led i en mangeårig kommunal/regional satsning på turisme skal planen sætte fokus på udvikling af et maritimt turistområde. Lokalplan og VVM-redegørelse er udarbejdet i samarbejde med Lolland Kommune og Kystdirektoratet.

Borgerinddragelse og udarbejdelse af helhedsplan for Hundige by og strand. Som led i Greve Kommunes udvikling af den lange kyststrækning mod Køge Bugt har Hasløv & Kjærsgaard samlet visioner for styrkelse af forbindelsen og attraktionerne mellem by og kyst ud for Hundige. Arbejdet bestod i at inspirere, skabe, høre og samle alle de gode input…

Udviklingsplan for erhvervshavnen i Aabenraa. I forlængelse af ”Helhedsplan for Aabenraa havn og by” fra 2009 og plan for ”Ny promenade i Aabenraa” fra 2010 har Hasløv & Kjærsgaard i samarbejde med Grontmij udarbejdet en udviklingsplan for erhvervshavnen i Aabenraa, med et fremtidsperspektiv på 25 år. Formålet med planen er at belyse erhvervshavnens forventede behov…

Skitseforslag til fornyelsesplan for kajakklubben, der omfatter energirenovering, træningslokale, omklædningsfaciliteter, tagterrasse og retablering af udeområder, herunder ny landgangsbro og ny stensætning.

Borgerinddragelse og udarbejdelse af idékatalog for Mosede og Karlslunde Strand. Visionen for området er et sammenhængende, rekreativt område og levende kulturmiljø, der omfatter stranden og området omkring Mosede og Karlslunde, Mosede Strand, Mosede Fort og Mosede Havn. Der er allerede nogle unikke anlæg og gode initiativer omkring udviklingen af Mosede Fort, og der findes allerede…

Udarbejdelse af udviklingsplan for hele havneområdet samt en lokalplan for 1. etapes byggeri. Lemvig er en fin by, som ad åre har vendt ryggen til havnens potentialer. Havneplanen tegner sammenhænge og attraktioner, så havnen igen bliver et sted i byen, hvor der er god kontakt mellem byen og vandet. Havneplanen understøtter havnerelaterede aktiviteter, men foreslår…

Forslag til omdannelse af Hørning Bymidte. Arbejdet omfatter udarbejdelse af helhedsplan for bymidten i Hørning med ny parkeringsstruktur, butikstorv og forslag til bypark samt etablering af sammenhæng med Rådhuspladsen og kirken. Der er udviklet 3 forskellige forslag med disponeringer, der tilgodeser en udvikling af et aktivt butiksmiljø uden at reducere fremkommeligheden til centret. Målet har…

Forslag til masterplan for Gedser By og Odde med fokus på udvikling af erhverv og turisme. Arbejdet omfatter udarbejdelse af en helhedsplan for det samlede område med alternative skitser med afsæt i lokalområdets potentiale. Arbejdet med helhedsplanen har indeholdt et betydeligt omfang af borgerinddragelse med udarbejdelse af hvidbog, borgermøder, interview og temamøder med det politiske…

Hasløv & Kjærsgaard har igennem en årrække arbejdet med udvikling af et 160 ha stort areal omkring Syddansk Universitet i Odense. Arealerne ligger nord, vest og syd for universitetet. Arbejdet har omfattet disponering af arealerne, forslag til anvendelser der kan indgå i en udviking af et fremtidigt, integreret område med forsknings- og vidensintensive virksomheder, forsker-…

Helhedsplan for byudvkiling af 7,2 ha tidligere industriområde samt havneomdannelse af den eksisterende lystbådehavn. Projektet omfatter masterplan med udviklingsplan samt etapedeling, volumenstudier, visualiseringer og 3D-film mv. til bl.a. VVM og lokalplangrundlag. I forbindelse med arbejdet har der været afholdt interessentdrøftelser, interview og borgermøder til belysning af forskellige løsningsmodeller. Arbejdet har løbende været understøttet af en…

Udarbejdelse af program for indbudt konkurrence vedrørende forslag til en samlet strukturplan for hospitalet samt forslag til 1. etape af udbygningen omfattende akutafdeling. I samarbejde med Hillerød Hospital udarbejdelse af struktur for programmet samt det første samlede udkast til program. Arbejdet standset, fordi planerne om udbygning af det eksisterende hospital blev forkastet til fordel for…

Arbejdet har omfattet idéudvikling, interviewrunde, brugerundersøgelser, lokalplan, helhedsplan for udvidelse af den eksisterende havn med erhvervsarealer, et nyt strandareal og bådebroer ved campingplads samt bådebroer og stenkastninger ved klubhuse mod sydvest. Efterfølgende udførtes en detailprojektering af alle delområder med belægninger, nye vej- og stiforløb, stenkastninger, bådebroer, belysning og beplantning.

Københavns Universitet Søndre Campus Udarbejdelse af masterplan for udbygning af Københavns Universitet, Amager, herunder arelopgørelser, arealkrav, deltagelse i planlægning i forbindelse med forarbejderne til udbygningen samt udarbejdelse af konkurrenceprogram og byggeprogram for byggeafsnit l og ll. Afrapporteringsform; rapporter. Københavns Universitet Helhedsplan Udarbejdelse af helhedsplan for det samlede Københavns Universitet på baggrund af den nye universitetslov.…

Forslag og udvikling af masterplan for omdannelse af den tidligere Flyvestation Værløse. Arbejdet har omfattet udarbejdelse af masterplan, rumlige afbildninger, afholdelse af borgermøde, drøftelser med myndigheder og præsentationer. Desuden registrering og helhedsplan for bygninger og landskaber med henblik på genanvendelser, rekreative anvendelser, nyindretning af bygningsmassen og placering nybyggeri.

Forslag til omdannelse af eksisterende P-arealer til et attraktivt byrum med underjordisk P-anlæg, legeopholdsareal, ny trafikstruktur samt tryghedskabende belysningsforslag. Forslaget tager udgangspunkt i nye og anderledes byrumsindretninger såsom parkour, boldaktivitet, optræden og interaktive tilbud, særligt til børn og unge.

Helhedsplan for etablering af udenomsarealer og 3.600 m² bygninger på et 10 ha stort område ved Andelslandsbyen Nyvang, Holbæk over 4 etaper. Opførelse af 1. etape – Vej- og Brohuset – 439 m² bygning med tilhørende udenomsarealer er udført fra 2010 frem til åbningen af museet i juni 2011. Hasløv & Kjærsgaard har som totalrådgiver…

Arbejdet omfatter udarbejdelse af helhedsplan med tre modeller for udnyttelse af det fremtidige byudviklingsareal, beliggende kuperet og naturskønt på markarealer syd for Kolding. Helhedsplanområdet er 1. etape af en udbygning af et nyt boligkvarter med en infrastruktur, der tilgodeser det åbne landskab, de eksisterende markskel og landbebyggelser. Planen er udført med særlig fokus på bæredygtighed og…

Analyse, illustrationer og helhedsplan vedrørende landskabs- og å-retablering af Baldersbækken og Ishøj Landsby. Arbejdet er en del af et større projekt omkring genskabelse af landsbyværdier og historiske bygninger og bymiljøer i Ishøj Landsby.

Køge Kommune ønskede at iværksætte en udbygning af stationsområdet, Collstrup-grunden og en omdannelse af Søndre Havn til et nyt, blandet byområde. Hasløv & Kjærsgaards indsats kulminerede foreløbigt med, at Køge Kommune i 2009 opnåede samarbejde med Realdania om partnerskab ved omdannelsen af de områder, tegnestuen har udarbejdet størstedelen af det indledende analysearbejde omkring. Tegnestuens arbejde…

Udarbejdelse af masterplan for det samlede glasvæk og den omkringliggende industri- og boligbebyggelse. Planen har omfattet etablering af en ny struktur med 210 boliger, turismerelaterede aktiviteter såsom museum, administration, turistrundvisning, microbryggeri, cafeer og park. Planen har omfattet registrering af bevaringsværdige bygninger, forslag til placering af nye bygninger, adgangsforhold for gående og kørende, herunder trafikseparering i…

Projektet omfatter udarbejdelse af saveregistrering, forslag til helhedsplan for havnen og byen, forslag til nyt, tidssvarende fiskerhus samt efterfølgende lokalplan. Der er udarbejdet en helhedsplan for det samlede Hesnæs med fokus på at udvikle en mindre lystbådehavn, et nyt, integreret boligområde samt faciliteter for turister og gæstesejlere. Der er som udgangspunkt for opgaven udarbejdet en…

Udarbejdelse af forslag til helhedsplan for modernisering og udvikling af et velbeliggende og velplanlagt industrikvarter fra 1960´erne. Planen sigter på en gradvis omdannelse og fortætning af den østlige del af området med et udvidet centerområde og en letbanestation på Ring 3, mens den vestlige del omdannes til et boligområde. Området fastholdes som et grønt erhvervsområde…

Tegnestuen har gennem en årrække været involveret i udviklingen af Køge Kyst og Havn som rådgiver for Køge kommune. Der er bl.a. udarbejdet ”Kystnære områder ved Køge Havn” Forslag til Køge Kommuneplan 2005-2017 – Plandokument 1” og LOKALPLAN 3-44, Køge Havn. Arbejdet har omfattet udarbejdelsen af en samlet udviklingsplan for området, planlægningsmæssigt, funktionelt og rumligt…

Rådgiver for udarbejdelse af dialogprojekt og rapport om modeller for udvikling af Vestegnens erhvervsområder. Projektet har vist nødvendigheden af at udvikle områderne, så de kan optage de nye udviklingstendenser ved at gøre dem attraktive som udviklings- og lokaliseringsområder for fremtidens erhverv. Projektet peger bl.a. på, at der nogle steder er behov for at åbne for…

Udvikling af kvarterløftsprojekt. Projektet omfatter en kultur- og idrætsplan for Holmbladsgadekvarteret, primært knyttet til Praghs Boulevard. Arbejdet har bestået i at afdække de særlige muligheder, som ligger mellem lokalsamfundet og storbyen. Projektet tager udgangspunkt i den lokale organisering og engagement, hvor der har været fokus på udvikling af et bæredygtigt idégrundlag, forankret i lokale interesser.…

Omfatter borgerinddragelse, bl.a. som åben tegnestue, temamøder, analyser samt efterfølgende projektering af torvet og nyt vejforløb, stiforløb gennem Kokkedal der sammenbinder byen, så mange nye forbindelser og muligheder for rekreative aktiviteter er opstået og på en ny måde. Planen indbefatter også placering af ca. 200 boliger og dertil- hørende grønne arealer i tilknytning til en…