Category: Visualisering, film og fotoregistrering

I forbindelse med udarbejdelsen af projektforslag og input til VVM-undersøgelse har Hasløv & Kjærsgaard deltaget aktivt i udførelsen af landskabsanalyser, linjeføring og landskabsprojekt i forbindelse med broens landanlæg, herunder behandling af frigivne arealer i forbindelse med nedrivning af eksisterende bro…

Hasløv & Kjærsgaard har udført en visualiseringsrapport for Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune i forbindelse med deres overvejelser omkring udnyttelsen af en grund til en 5-sporet skole mellem Amager Strandvej og stranden nord for Amager Strandpark. Rapporten viser, hvordan et nyskabende skolebyggeri med offentlige funktioner kan udvikles i samspil med stedets naturværdier og på den måde gøre det attraktive…

Hasløv & Kjærsgaard har i august 2013 udført visualiseringer af en ny 60.000 volt transformerstation på Urup Hede fra tre standpunkter. Standpunkterne er valgt ud fra ønsket om at illustrere hvordan anlægget indgår i det nuværende landskabsbillede, tæt på og langt fra. Visualiseringerne er udført på fotos optaget på stedet. En 3D-model er derefter konstrueret…

I forbindelse med VVM-redegørelse for anlægsprojekt for en ny færgehavn syd for Ballen på Samsø med tilhørende vejprojekt er der udført visualiseringsrapport til brug som baggrundsrapport. Der er udført visualiseringer dag og nat fra 5 forskellige standpunkter i forhold til selve havnen og 9 visualiseringer visende vejprojektet i forhold til landskab og bebyggelse. De visuelle…

I forbindelse med VVM-redegørelse for anlægsprojekt for opstilling af vindmøller på nye havnekonstruktioner i forbindelse med udvidelse af Køge Havn er der udført visualiseringsrapport og en rapport, der beskriver de betydende kulturhistoriske forudsætninger i området samt de landskabelige forhold til brug som baggrundsrapport. Der er udført visualiseringer dag og nat fra ti forskellige standpunkter i forhold…

Udvikling af koncept og design for lystbådehavn med mange anvendelsesmuligheder, udarbejdelse af lokalplan, kommuneplantillæg og VVM-redegørelse. Udarbejdelse af visualiseringer af påvirkningen på kystlandskabet, herunder natvisualiseringer. Som led i en mangeårig kommunal/regional satsning på turisme skal planen sætte fokus på udvikling af et maritimt turistområde. Lokalplan og VVM-redegørelse er udarbejdet i samarbejde med Lolland Kommune og Kystdirektoratet.

Hasløv & Kjærsgaard har gennem flere år været rådgiver for DONG energy i forbindelse med opstillingen af store vindmøller ved Avedøreværket. Der er udarbejdet visualiseringsrapport og vurdering af de visuelle forhold for den oprindelige VVM i forbindelse med udskiftningen af mindre til store møller. Senere er visualiseringerne revideret i forhold til udskiftning af rotor til…

Udarbejdelse af forskellige forslag til udformning af et sådant anlæg på basis af en analyse af problemstillinger vedr. funktion, indpasning i landskabet, genkendelse over tid og image i offentligheden. Der er desuden udført visualisering af ét design i et ”typisk dansk landskab”, da der på dette tidspunkt ikke var fastsat en endelig geografisk placering. Projektet…

NIRAS udarbejder VVM-redegørelse for en udvidelse af Odense Havneterminal ved Lindø med 50 ha. Hasløv & Kjærsgaards opgave omfatter udarbejdelse af afsnit til VVM-redegørelsen vedr. påvirkningen af de landskabelige og kulturhistoriske værdier samt den visuelle påvirkning af landskabet. Odense Fjord og Munkebo-området er karakteriseret af store landskabelige, naturmæssige og rekreative interesser. Landskabsanalysen er udarbejdet på grundlag…

Forslag til Indretning af udvidelse af Københavns Nordhavn ved opfyldning på søterritoriet. Visualiseringer og analyse af påvirkning af visuelle forhold. Opgaven: 3D model af havneudvidelsesprojekt, udviklet i samarbejde med bygherren og efterfølgende sammenlignet med seks fotooptagelser af eksisterende forhold dag og nat. Visualiseringerne er herefter kommenteret, og der er udarbejdet en analyse af påvirkningen af de…

Analyse af opstillingsmønstre i forhold til visuelle forhold og beskrivelse af de visuelle forhold ved endeligt opstillingsmønster. I samarbejde med ENERGI E2 er udarbejdet forslag til opstillingsmønster for den meget store vindmøllepark bestående af standardmøller og forsøgsmøller. De visuelle forhold er beskrevet og visualiseret indgående efter udvælgelse af det optimale opstillingsmønster. Der er udført analyser…

3D model af nyt havneprojekt, udviklet i samarbejde med bygherren og efterfølgende visualiseret fra forskellige standpunkter. Endvidere er der udført filmsekvenser af projektet. Visualiseringer af det eksisterende landskab med forslag til det nye havneprojekt er udført ud fra digitalt grundmateriale samt ved drapering af ortofoto over en digital højdemodel. I visualiseringen indgår bygningsvolumener, infrastruktur, oplagsplads…

Placering og visualisering af biomasseanlæg i udkanten mellem industriområde og rekreative arealer. Udarbejdelse af forslag til placering, disponering samt vurdering af fjernvirkninger af anlægget.

Der er udført en omfattende fotoregistrering og analyse af de eksisterende forhold, hvor belysningen af havvindmølleparken var et stort problem om natten, set fra de omliggende landarealer. I rapporten findes beskrivelse af metode og anvisninger til løsning af problemer relateret til belysning af Nysted Havvindmøllepark II og vindmølleparker generelt. Efter udskiftning af belysningen er der…

Visualisering og analyse af opstillingsmønster i forhold til visuelle forhold og beskrivelse af de visuelle forhold ved endeligt opstillingsmønster med forskellige møllestørrelser. I samarbejde med DONG Energy Renewables er udarbejdet forslag til opstillingsmønster for vindmølleparken. Analysemetoden vedr. visualiserineger for tre forskellige størrelser vindmøller er beskrevet indgående, principielt og praktisk. De visuelle forhold er beskrevet og…