Køge Kommune
Screening for plejeboliger

Hasløv & Kjærsgaard har i 2010 og igen i 2011 udarbejdet en screening for egnede og brugbare arealer i kommunen til opførelse af nye plejeboliger. Kommunen har et betydeligt behov for udbygning med plejeboliger som led i udviklingen af ældrepolitikken.

På grundlag af oplysninger fra kommunens forvaltninger, planregistret og luftfotos er egnede arealer indkredset. Herefter er arealerne screenet efter en række kriterier som fx planforhold, ejerforhold og rummelighed. Resultatet er udpegning af en række arealer, som er egnede under forskellige forudsætninger og med forskellige kvaliteter, herunder nærhed til byliv og til anden ældreplejeservice og tidshorisonten for ibrugtagning af nybyggeri. Screeningerne er dokumenteret i en samlet redegørelse, i oversigtlige kort og skemaer og i detailkort. I nogle tilfælde er der yderligere udarbejdet principskitser af plejeboligbebyggelse på arealerne.

Screeningerne er gennemført i samarbejde med Køge Kommunes Ejendomscenter, Byggeri og Plan samt Social- og Sundhedsforvaltningen. Screeningerne har indgået i Byrådets beslutningsgrundlag ved stillingtagen til udbygningsplanerne for plejeboliger.