• Alle
  • Klimasikring
  • Kulturmiljø og bygningsarv
  • Kystarkitektur
  • Landskab og infrastruktur
  • Planlægning
  • Procesledelse
  • Visualisering, film og fotoregistrering
  • VVM og Miljøvurdering
Kystarkitektur

Vi er vilde med vand. Tegnestuen har med Dan Hasløv som omdrejningspunkt gennem mange år opbygget en unik erfaring inden for kystarkitektur, der især koncentrerer sig om turistmål ved havet og rekreative anlæg som havne, badeanstalter, strandparker, klimasikring og kystgenopretning. Projekterne omfatter omdannelsesplaner, helhedsplaner, udvidelsesplaner og kystbeskyttelsesplaner. Bæredygtighed er et tema, som indgår på lige fod med rekreative tiltag og tilgængelighed. Projekterne er lokaliseret overalt i Danmark, hvor havnene bliver set som en ressource til nye attraktive funktioner som fx rekreative, maritime aktiviteter, havvindmøller, færgefart, havnebad mv.

Klimasikring

Vi er specialiseret i klimatilpasning af vores byer, landskaber og kyster. Vi arbejder med højvandssikring, afledning af regnvand, kystbeskyttelse og vandløb samt havnebyggeri som f.eks. klubhuse, restauranter og servicebygninger. Vi arbejder projekter for bæredygtighedstiltag så som LAR-projekter, taghaver/grønne tage og digeprojekter En rød tråd i vores arbejde er at sikre anlæggene en rekreativ værdi og understøtte den lokale naturs træk og værdier.

Planlægning, udviklingsplaner, VVM og Miljøvurdering

Vi er byplanlæggere af hjertet. Vi ved at planlægning er en forudsætning for den gode by og har siden planlovens vedtagelse 1976 rådgivet om planloven og udarbejdet lokalplaner, kommuneplan og planstrategier for kommuner, developere og bygherrer over hele landet. Vi udarbejder vejledninger, eksempelsamlinger og analyser med fokus på særlige områder som f.eks. detailhandel, transport, turisme, erhverv, turisme og landskabsplanlægning. Vi indgår i planprocessen fra de første møder mellem bygherrer og kommuner til vedtagelsen af den endelige plan. Vi understøtter og vejleder vores kunder gennem hele processen og sikrer, at det endelige resultat lever op til den gældende lovgivning. I forbindelse med planarbejdet udarbejder vi VVM, miljøvurdering, bygningsregistrering, landskabsanalyse og bistår vores kunder i eksempelvis forhandling med berørte myndigheder og borgere.

Procesledelse

Vi tror på samtalen. Vi ved, at dialog skaber anerkendelse og forståelse for andres behov. Med denne tilgang har tegnestuen gennem årene haft succes som “arkitektonisk fødselshjælper” for nogle af Danmarks mest skelsættende arkitekturværker de seneste 30 år, som fx Køge Bugt Strandpark, Marselisborg Havn, Tietgenkollegiet og Amager Strandpark. Vi er uddannede proceskonsulenter, og har mange års erfaring i at lede processer og projekter, hvor en bred interessentkreds skal finde fælles fodslag omkring et projekt. Vi rådgiver myndigheder og bygherrer om borgerinddragelsesprocesser, og fungerer ofte som mediator mellem bygherrer, myndig­heder, fagrådgivere og borgere.

Visions- og masterplanlægning

Vi tror på det store greb og den gode idé. Vi udvikler visionsoplæg, byfornyelsesplaner, helhedsplaner og bebyggelsesplaner. Mange opgaver udvikles fra idéskitser med forskellige udviklingsscenarier til rammebestemmelser for anvendelser for et konkret område. Tegnestuen har gennemført processer for fastlæggelse af udviklingen af et område til f.eks. universitets- og uddannelsesbyggeri, erhverv, kultur, turisme og havne, kyster, strandparker, idræts- og campusområder. Inden for omdannelse har tegnestuen arbejdet med ændrede anvendelser og arealudvikling af erhvervsområder, kaserner, flyvestationer, deponier og kystområder. Vi yder bygherrerådgivning i forbindelse med konkretisering af forskellige opgavetyper. Opgaverne spænder fra arealudvikling og rådgivning omkring en proces for udvikling og realisering af helhedsplaner og visionsplaner til borgerinddragelse og afvikling af arkitektkonkurrencer. Tegnestuen arbejder på alle niveauer og har faste samarbejdsaftaler med bl.a. ejendomsudviklere, ingeniørfirmaer, vandspecialister og bæredygtighedseksperter. Opgaverne løser vi for kommuner og statslige myndigheder samt private danske og udenlandske developere.

Kulturmiljø og bygningsarv

Vi arbejder med kulturarv og bevaring af bygninger og bymiljøer. Vi står bag kortlægning af bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i hele landet og en stor del af de bydels- og kommuneatlas, der er udviklet for danske kommuner i samarbejde med Kulturstyrelsen. I forbindelse med en lang række opgaver såsom masterplaner, VVM undersøgelser, lokalplaner og bebyggelsesplaner for byggeri i følsomme omgivelser har tegnestuen udført kulturmiljøregistreringer og -analyser. Kortlægningen tager udgangspunkt i SAVE-registrering og kulturmiljøsystemet. Vi arbejder løbende på at udvikle metoden og vores fælles bygningsarv.

Landskab og infrastruktur

Vi arbejder som landskabsarkitekter i krydsfeltet mellem arkitektur, teknik og natur. Vi arbejder for at forene den tekniske løsning med arkitektonisk værdi og rekreative kvaliteter. Arbejdet spænder fra naturgenopretning og plejeplaner over byrum og idrætsanlæg til bro- og vejanlæg, klimasikring, genbrugspladser, jorddeponi og placering af tekniske anlæg, herunder havvindmøller og vindmøller i det åbne land. Vi arbejder på alle niveauer og i alle skalaer, og udarbejder alt fra de meget overordnede, idébaserede planer til detailplaner og projektering. Vi benytter landskabskaraktermetoden i forbindelse med registreringerne af de eksisterende forhold. Metoden er udviklet af Miljøministeriet til kortlægning, analyse og vurdering af landskabers karakteristika, udviklingstendenser, kvaliteter og sårbarhed. Analysen fungerer som planlægningsgrundlag for varetagelsen af landskabsinteresserne i den fysiske planlægning og landskabsforvaltningen i Danmark.

Visualisering, film og fotoregistrering

Tegnestuen udarbejder volumenstudier, fotorealistiske 3D-visualiseringer og film, der sikrer en præcis gengivelse af projektet, som det vil tage sig ud, hvis det gennemføres. Volumenstudier og visualiseringer danner grundlag for konsekvensvurdering af projekter og lokalplaner, til VVM, miljøvurdering og konsekvensvurdering af kystpåvirkning. Volumenstudierne bruges også som udviklingsværktøj og som præsentationsmateriale over for investorer, myndigheder og borgere. I forbindelse med fotoregistrering tilbyder tegnestuen som noget helt nyt foto-, og filoptagelser fra drone. Vi er derfor i stand til at belyse et kommende projekt fra enhver tænkelig vinkel.