Fingerbyen om 100 år – en smuk ruin, som bliver genbrugt og skaber mange nye kvaliteter

Konkurrenceforslaget “Fingerbyen om 100 år – en smuk ruin, som bliver genbrugt og skaber mange nye kvaliteter” indsendt til Arkitektforeningens idékonkurrence til udviklingen af Fingerplanen er en vision for fremtidens bæredygtige og dynamiske storby. Forslaget bygger videre på Fingerplanens oprindelige styrker, men tilpasser dem nutidens og fremtidens krav til mobilitet, klimaforandringer og urban vækst. Ved at genbruge og revitalisere eksisterende strukturer skaber de et fundament for nye muligheder indenfor lokal fødevareproduktion, biodiversitet og rekreative landskaber. Samtidig foreslår de innovative løsninger til håndtering af stigende vandstande og erosion. Visionen omfatter en stærkere integration af metroen som et bærende element i transportnetværket, hvilket fremmer effektiv og miljøvenlig mobilitet.

Rosende anmeldelse af den nye genbrugsstation i Helsingør

Jan Utzon anmelder rosende den nye genbrugsstation i Helsingør Dagblad d. 14. april 2024.04.26. Hasløv & Kjærsgaard har fungeret som rådgiver på udviklingen af det store nye energicenter der samler mange af Forsynings Helsingørs aktiviteter på Energivej i Helsingør.  Hasløv & Kjærsgaard har udarbejdet masterplanen for området, med by- og landskabsanalyser, bidrag til VVM, visualiseringer, plangrundlag og konkurrence om det nye domicil. Vi har været oplægsholder på ideudviklingen af området og har endelig udarbejdet skitseprojekt og udbudsgrundlag for den nye genbrugsplads. Pladsen er detailindrettet af den vindende entreprenør med mange nye, grønne, teknologiske tiltag, bl.a. infosystemer, genbrugsbutik, skoletjeneste mv.

Sammen om Havneudvikling – berigende borgermøder

Tegnestuen har haft fornøjelsen allerede tre gange i 2024 at deltage aktivt i borgermøder om tegnestuens projekter: Først deltog vi i et borgermøde om udviklingen af kysten i Kastrup, hvor vi d. 31. januar fortalte om de mange muligheder, der er for at udvikle kystens unikke havnemiljøer sammen med indpasning af den kommende Østlige Ringvej. På Hornbæk Skole var der stuvende fuldt på et borgermøde den 19. marts, med fokus på udviklingen af Hornbæk Havn. Mødet samlede et imponerende antal borgere, der engageret diskuterede planforslaget og miljørapporten for havnen. Forslaget til udviklingsplan for havnen blev der spurgt ivrigt ind til ved havnens infobord. Det lokale engagement er imponerende – med mange, stærke meninger for og imod havnens planer for en udvikling. Dernæst var det vores fornøjelse at bidrage til et vellykket informationsmøde arrangeret af Faxe Kommune den 16. april 2024 på Waldemarsbo Efterskole. Dette møde drejede sig om de indledende overvejelser og ideer vedrørende udvidelsen af Faxe Ladeplads Lystbådehavn samt etableringen af en ny strand. Alt sammen vist i en helhedsplan, som tegnestuen har udviklet i tæt samarbejde med kommune og havnens brugere. Her blev de første tanker om lystbådehavnens fremtid præsenteret, og Østsjællands Museum bidrog med vigtig indsigt i […]

Præmieret konkurrenceforslag

Vi er blevet præmieret i den åbne idékonkurrence for Refshaleøens udvikling! Forslaget ‘Den Blå Kant’ fremhæver strategier for at styrke forbindelsen mellem gæster, vandet og den lokale blå biodiversitet. Ideen er at skabe et miljø, hvor mødet med vandet spiller en central rolle i udviklingen af Refshaleøen. Om konkurrenceforslaget siger bedømmelsesudvalget: “’Den blå kant’ rummer således nogle inspirerende elementer og en spændende tilgang ved at fokusere på mødet med Refshaleøens kant og historiske dynamik af bassiner, kanter og indhak. Selve synliggørelsen af de store potentialer, som vandets nærhed giver, er meget vigtig, og idéen kan udvikles yderligere. Man kan hævde, at de mange dokformer, kajkanter og bassiner skaber et helt særligt møde med vandfladen, som bestemt er en del af Refshaleøens særlige karakter og DNA. Og vandkanten veksler meget i karakter, formgivet som den altid har været.” Konkurrenceforslaget indgår nu i grundlaget for programmeringen af den kommende strukturplankonkurrence for videreudviklingen af Refshaleøen i 2024.

Grundejerne Bestemmer – Byerne og det stigende havvand
Grundejerne Bestemmer - Byerne og det stigende havvand Juelsminde har modtaget tilsagn på næsten 38 mio. kr. til kyst- og højvandssikring af byen. Ca. 1400 borgeres boliger og virksomheder vil blive sikret mod en såkaldt 100 års hændelse i 2073. Det svarer til, at der skal kunne håndteres stormfloder med en vandstand på op mod 2,25m over det nuværende havniveau. Hasløv & Kjærsgaard er rådgiver på projektet. Først gennem en projektfase - ’Grundejerne bestemmer’ - som er et skitseprojekt, som viser hvordan højvandsikring og udviklingen af Juelsminde kan gå hånd i hånd. I projektet er der lagt vægt på borgerinddragelse og det er udviklet gennem borgermøder og workshop hvor skitseforslaget blev udviklet og tilpasset grundejerne ønsker. Til havnen i Juelsminde har projektet udviklet en utraditionel stormport, som med nye teknologier viser hvordan fremtidens stormport kan udformes. Den vil blive et ikon for den levende havneby. Med udgangspunkt i ’Grundejerne bestemmer’, er projektet til kyst- og højvandssikring blevet videreudviklet i samarbejde med NIRAS.
Privat stormflodssikring

Ved Isefjord i Roskilde ligger en række sommerhuse ved Tornehagen i første parket til fjorden. Sommerhusene ligger med smuk udsigt over fjorden men også i risikozone for stormfloder. Grundet risikoen har en af grundejerne valgt at opføre egen højvandssikring. Den er udført i træ så det æstetisk er tilpasset det eksisterede sommerhus. Den består af en lukket mur med træbeklædning og en port som kan lukkes i forbindelse med stormflod. Hasløv & Kjærsgaard har ydet rådgivning i forbindelse med udførelse af højvandsikringen.

Fremtidens Havnesikring: Erfaringer fra Lemvig og Skovshoved

Efterårsferiens stormflod viste de enorme kræfter, der slippes løs, når storme, bølger og ekstreme højvande møder havne og kyster. De mobile løsninger har mange steder måttet give op. På mange havne er molerne også blevet ødelagt. De sikringssystemer, vi har udviklet til Lemvig og Skovshoved, kunne mange steder have beskyttet mod det ekstreme vejr. Muren i Lemvig og det nye molesystem i Skovshoved har bevist, at de har den nødvendige robusthed. De har allerede klaret flere voldsomme storme. Løsningerne i Lemvig og Skovshoved er udviklet i et samarbejde mellem Hasløv & Kjærsgaard og Oranje Beton, og elementer og porte kan købes som standardvarer. Fundamenter og montering kan udføres af lokale virksomheder. Læs mere om projektet i Skovshoved Havn her Læs mere om Lemvig Havns højvandsmøbel her og Lemvig Havn højvandssikring her

Hyldager Bakker nomineret til Byplanprisen 2023

Hyldager Bakker, et stort, menneskeskabt landskab i Albertslund Kommune,  er nomineret til Byplanprisen 2023.

Idékatalog til Ternehaven afleveret

OM TERNEHAVEN Bebyggelsen Ternehaven ligger øst for Roskilde centrum, kun en kort gå- eller cykeltur fra Roskilde Station. Bebyggelsen er opført i1 980’erne, og placeret på skråningerne af en nedlagt grusgrav. Området har en spændende, tidstypisk arkitektur, og er et af de første områder i Danmark, med synlig afledning af regnvand og med mange arkitektoniske, biologiske og rekreative kvaliteter. KLIMASIKRING OG NYE INDSATSOMRÅDER Ternehaven har fået stigende udfordringer med et højt grundvandsspejl, mere skybrudsvand, og at det offentlige ledningsnet fra hele området og Service médical à domicile de Medici Generici à Rome Notre équipe fournit un service de soins de santé à domicile, garantissant professionnalisme et confort pour les patients à Rome. til Roskilde Fjord, ikke kan tilføres mere vand – specielt efter skybrud. To blokke har fået store problemer med fugt og skimmelsvampe på grund af det stigende vandspejl. For at afsøge løsningsmulighederne er to bygninger nu undersøgt i et samarbejde mellem EKJ og Hasløv & Kjærsgaard., På illustrationen er markeret mymedic.es en række mulige indsatsområder, der på kort og lang sigt, kan afhjælpe Ternehavens problemer med vandet. De principper der anvendes, er forsinkelse og fordampning, mens nedsivning på grund af et højt grundvandsspejl ikke er mulig. IDÉKATALOGET skal […]

Skitseprojekt præsenteret, under havnefesten på Kolby Kås Havn

Hasløv & Kjærsgaard deltog til havnefest d. 12 august 2023 på Kolby Kås Havn, Samsø. Til Havnebadsforeningens generalforsamling præsenterede Dan Hasløv skitseprojektet ”Samsø Havnebad” hvor første fase er en ny sauna med tilhørende fællesarealer. Efterfølgende var der rig mulighed for spørgsmål og dialog med medlemmerne. Det var en dag fyldt med engagement og samvær.”

Amager Strandpark

Hasløv & Kjærsgaard har igennem en årrække været hovedaktør for udviklingen af den nye Amager Strandpark – først i dialog med de lokale initiativgrupper samlet i Rivieraudvalget, senere for Amager Strandpark I/S, hvor rådgivningsarbejdet blev vundet i et samarbejde med Niras og DHI. Projektet omfattede udarbejdelse af forskellige modeller for en helhedsplan. Bl.a. blev der arbejdet med en række mindre øer, før man besluttede sig for en sammenhængende ø. Afgrænsningen for arealet ændrede sig på samme måde i flere omgange. Efter vedtagelsen af en masterplan, som også omfattede den gamle del af strandparken, blev der udarbejdet en lokalplan, og det samlede anlæg blev fredet. Projektet blev realiseret i 2005. Udviklingen af hovedprojektet har omfattet hele infrastrukturen, herunder design af landskabselementer, bymæssige elementer, projekt for fem strandstationer og fire broer samt en række apteringselementer. Den nye Amager Strandpark er opbygget med et hovedprincip, således at den nordlige del af den kunstige ø skal fremstå med et klart landskabeligt præg, mens den sydlige del skal stå med et lige så klart bymæssigt præg, Médical Texte additionnel sur le thème de la médecine hvor en raffineret og præcis udformning af broer, promenader, bastioner, torvepladser, standstationer, kanaler og anløbshavn sammen med efterfølgende midlertidige og […]

Skovshoved Havn

Projektet omfatter udarbejdelse af en helhedsplan, der fastlægger rammerne for, hvordan sammenhængen mellem havnen og det bagvedliggende byområde og Skovshoved Fiskerleje kan udvikles, hvordan en fornyelse af havnen kan finde sted, og endelig hvordan en udvidelse af havnen kan ske med respekt for det helt særlige miljø og kystlandskab, som havnen er en markant del af. Helhedsplanen fastlægger de overordnede retningslinjer for de kommende års udvikling af hele Skovshoved Havns område. Med helhedsplanen påbegyndes et nyt forløb – et realiseringsforløb med kommune- og lokalplanlægning og en etapevis realisering. Både i planforløb og den etapevise realisering er planens enkeltelementer diskuteret med borgere og interessenter, inden en realisering nu er igangsat. Den fysiske udformning af havneudvidelsen gennemføres som en udvidelse mod øst, der gentager og udvikler den karakteristiske, symmetriske molefrembygning, som kendetegner den nuværende Skovshoved Havn. Ved denne frembygning foretages opfyld af landarealer i nord på ca. 8.300 m² og i syd på ca. 23.300 m². Landarealerne omdannes til rekreative områder, der kan skabe rammer for mange af havnens særlige aktiviteter og funktion som offenligt udflugtsmål Projektet er nu realiseret, hvor Hasløv & Kjærsgaard har ført tilsyn og projekteret delelementer såsom moler, højvandssikring, multibassin, promenader, saunahus. Opgaven er et eksempel på Hasløv […]

Lemvig Havn – Højvandsmøbel
2014 Lemvig Kommune Højvandsmøbel© er et system udviklet til anvendelse i urbane landskaber, som er truet af oversvømmelser. Bymøblet med de mange skydeporte er et nænsomt og billigt indgreb, som kan implementeres på mange lavtliggende og oversvømmelseseksponerede by- og havneområder. Udover at løse et teknisk problem inddeler bymøblet med bugtninger og vinkling store arealer i mindre byrum, som mennesker kan forholde sig til. Højvandsmøblet er opsat i Lemvig, og sparede byen for ærgrelser og skader for millioner da den holdt stand mod stormen Bodil den 6. december 2013. Højvandsmøblet ”Le Mur” er et modulopbygget højvandssikringssystem, som kan indgå i byrumsdesign og kobles til andre typer af sikring. Le Mur har bestået sin prøve i Lemvig igennem flere år, til glæde og gavn for byens borgere og gæster, både i roligt vejr og under voldsom storm. Le Mur er et præfabrikeret element-system, der kobles sammen til en tæt konstruktion med åbninger, porte og siddemøbler. Systemet består af: Betonelementer Samlebeslag og tætningslister Porte og portåbninger Hængende møbler Hjørnestolper Alle sikringssystemets elementer er integreret i designet - porte er på plads og kan skubbes for med kort varsel, så den sammenhængende konstruktion bliver tæt. Le Mur er meget mere end et teknisk anlæg - som [...]
Køge Bugt Strandpark

Opgaven: Etablering af et nyt 7 km langt menneskeskabt landskab af kystsikring og strandpark/riviera i Køge Bugt fra Brøndby til Hundige. Med tidens kraftige byudvikling i Køge Bugt-fingeren blev det påtrængende for områdets kommuner at give områdets borgere adgang til grønne områder og rekreative udfoldelsesmuligheder. Projektet blev derfor til i tæt samarbejde mellem de berørte kommuner via den stadig fungerende bestyrelse for Strandparken. Strandens udformning og udtryk var inspireret af en naturlig strandformation, der fremskudt i forhold til kystlinjen havde dannet sig ud for Jersie nord for Køge. Strandens attraktion er primært selve stranden, og i anden omgang de fire ”øhavne”, der blev designet med henblik på den landskabelige sammenhæng med den øvrige del af Strandparken med vand som det karakteristiske landskabelige element. I strandparkens klitrækker og landtanger indgår diger, som fungerer som beskyttelse for det lavtliggende baglandet mod de ellers jævnlige oversvømmelser. Det underliggende dige er derfor blevet en væsentlig visuel del af strandparkens udtryk. I 2005 har tegnestuen stået for mindre renoveringer og fornyelser af inventar, skilte og kiosker. I 2009-11 har tegnestuen udarbejdet fondsprojekt for lagune omkring Arken. Senest har tegnestuen udarbejdet fondsprospekt for I/S Køge Bugt Strandpark med henblik på at udvikle områdets delområder yderligere.

Vedbæk Nordstrand

Hasløv & Kjærsgaard er ansvarlig for skitsering, projektering og tilsyn med renovering og nyanlæg ved Vedbæk Nordstrand, og har i samarbejde med rådgivende ingeniører JJN Consult og DHI stået for: Anlæg af ny stabil strand Anlæg af en ny rekreativ opholdshøfde til beskyttelse af stranden Kystsikring i form af en forstærket kystskrænt, som sikrer baglandet mod høj vandstand Nye adgangstrapper og ramper til stranden Renovering af en eksisterende og opførelse af en ny badebro

Odsherred Strandstationer

Projektet er en del af en større satsning på turisme og strandfaciliteter i Odsherred Kommune. Projektet handler om at udskifte/erstatte gamle toiletbygninger med nye bygninger, der indeholder toiletfunktion, handicaptoilet, udendørs bruser, lockers og udkigspost. Bygningerne tilpasser sig de særlige omgivelser med inspiration fra bl.a. sømærker og maritime symboler. Projektet har omfattet projektering og udbud af den første strandstation. Placeringen inden for strandbeskyttelseslinjen har betinget, at bygningen placeres på eksisterende fundamenter. På langt sigt ønskes det at kunne placere bygningnerne langs flere af kommunens mange kyststrækninger, samtidig med at der satses på naturoplevelser året rundt i forhold til strandens gæster samt vandre- og cykelturister.

‘Den Blå Kant’ præmieret konkurrenceforslag

Vi er blevet præmieret i den åbne idékonkurrence for Refshaleøens udvikling. Forslaget “Den blå kant”, fremhæver strategier for at styrke forbindelsen mellem gæster, vandet og den lokale blå biodiversitet. Ideen er at skabe et miljø, hvor mødet med vandet spiller en central rolle i udviklingen af Refshaleøen. Forslaget er et katalog over strategier, som kan væve vandets nærhed og kant sammen med brugerne og forny den lokale biodiversitet. Forslaget præsenterer overordnet en strategi for nye vandveje samt en strategi for behandling af Refshaleøens kanter for at styrke den lokale flora og fauna. Der forslås blandt andet nye trafikale veje for småbåde mod Trekroner, en ny færgeterminal som vil indgå i et nyt trafikalt knudepunkt hvorfra det er nemt at skifte transportmiddel til andre former for kollektiv transport samt en sidevej til Øresund, en ny kanal, igennem Margretheholm Havn for sejlende. På Refshaleøens vestside forslås det, at der etableres flydende rev, havhaver og kajkanter med rustikke overflader som basis for den lokale biodiversitet. Ligesom vandkanterne skal bearbejdes med særlige stensætninger som tilgodeser den lokale flora og fauna. Om konkurrenceforslaget siger bedømmelsesudvalget: ”’Den blå kant’ rummer således nogle inspirerende elementer og en spændende tilgang ved at fokusere på mødet med Refshaleøens kant […]

Bellevue Strandpark

Projektet omfatter forslag til en fornyelsesplan af det samlede anlæg designet af Arne Jacobsen i 1940’erne. Opgaven har omfattet udarbejdelse af kulturmiljøvurdering, helhedsplan, etapeplan, borger- og interessentinddragelse samt efterfølgende projektering og tilsyn af første etape. Fornyelsesplanens første etape, der omfattede stranden, har udvidet strandens bredde og har betydet et nyt strandprofil, genplacering af livreddertårne, nye høfder – betonforlande, som indebærer nye forhold for vinterbadere, strandens gæster/turister og brugere samt kajakroere/sejlere. Der er arbejdet med særlige forhold for handicappede og gangbesværede. Bænke og inventar er efterfølgende sat i produktion gennem G9-byinventar. Projektet er realiseret i 2013-14 inkl. projektering og tilsyn. LÆS MERE OM TILSVARENDE PROJEKTER HER: Amager Strandpark – Hasløv & Kjærsgaard (hogk.dk)

Frederikssund Maritim Center –

Hasløv & Kjærsgaard deltog sammen med Jaja arkitekter og Dominia i konkurrencen om Frederikssund Maritimt Center. Vores bidrag til konkurrencens visionsdel er en udvikling af havnens broer og moler. De blev i bedømmelsen fremhævet som unikke løsninger på den store udfordring i Frederikssund – at skabe et havneanlæg, som muliggør at de hjemmehørende både kan ligge sikkert i vandet, også om vinteren. Vores forslag blev også fremhævet for at vise helt nye veje for hvordan en havns moleanlæg kan transformeres: Fra at være et goldt, teknisk anlæg, kan de blive et sted med en rig biodiversitet og helt nye, naturbaserede oplevelsesmuligheder. Kalvøen, der er et helt særligt naturområde, lige ved hjertet af Frederikssund får, når visionen en gang realiseres et fantastisk møde med fjordlandskabet.

Hobro Sejlklub

Hobro lystbådehavn er en vigtig havn, som er populær blandt fritidssejlere og lokale. Havnen er i dag en yndet destination for de mange, der ønsker at nyde kysten, og den fantastisk natur som området kan byde på. I forbindelse med en planlagt renovering af havnen, hvor både boer og kajer skal fornyes, er det af bestyrelsen blevet besluttet canaltaronja.cat at udvikle en visionsplan for havnen. Den foreliggende visionsplan undersøger mulighederne for en lille forøgelse af havnens kapacitet, herunder også en forbedring af både landarealerne og vandarealerne, til gavn for de daglige brugere af havnen samt gæster på havnen. Havnen er det oplagte startpunkt for vandringer ad Panoramaruten til Sildehagen, og videre ud langs kysten. Derudover er den en yndet destination for autocampere og gæstesejlere – og rummer gode muligheder for udvikling af eksisterende faciliteter og give rum til flere maritime aktiviteter. Et af flere fokusområder for planen er at fremme servicefunktionerne på havnen. Dels er der her tale om bad/toilet, men også de forskellige funktioner der sikrer sejlernes brug af havnen, er i fokus. Det er visionsplanens ambition at bidrage positivt til at gøre havnen mere attraktiv og tiltrække både sejlere og turister, uden at det sker på bekostning af […]

Faxe Ladeplads Lystbådehavn

Faxe Ladeplads Lystbådehavn skal være et rekreativt og alsidigt område, der afspejler, at der er plads til en fremtidig udvikling af mange maritime aktiviteter. Samtidig skal havnen og stranden udvikles, så det bliver et endnu bedre udflugtssted – Faxe Ladeplads Lystbådehavn skal være en havn for alle. Med havneudvidelsen gives der plads til 140 nye bådpladser, en gæstekaj for skonnerter med en vanddybde på 3,0 meter, en veteranlystbådehavn, kajakpolobaner, plads til sejlsportsstævner og arrangementer af vidt forskellig karakter – by- og havnefester, koncerter, sportsarrangementer osv. En af de store attraktioner bliver den nye indsejling med jollestrand/soppestrand, faciliteter til morgen-/vinterbadere, stævner og unikke muligheder for ”Coastal Rowing”. På den udvidede havn bliver der plads til maritime virksomheder, bådsalg, bådudstyr, reparation, service, fiskeriartikler, wellness, fiske- og delikatesseforretning, turistinformation mv., klubfaciliteter, spisesteder med plads til sommerens udeservering, café, kiosk, steder for leg og læring om havmiljøet mm., alt sammen samlet omkring attraktive promenadestrøg. Der skal være mange steder at slå sig ned på havnen og stranden. En anden stor attraktion bliver sammenhængen mellem havn og strand med plads til vidt forskellige aktiviteter såsom solbadning, strandløb, skaldyrsjagt, strandfiskeri, strandgrill eller picnic, strandyoga eller meditation, stjerneobservation om aftenen, sandkunst og skulpturer, strandvandring – mulighederne er […]

Ny jollerampe til Snekkersten Skotterup Sejlklub

Snekkersten Skotterup Sejlklub har iværksat en ambitiøs plan for at forbedre adgangen til vandaktiviteter og sejlsport for alle, som vil gavne deres ungdomsgruppe og det bredere lokalsamfund. Visionen for Snekkersten Havn, er udviklet i samarbejde med havnens brugergrupper og foreninger.  Den nye jollerampe udgør en central del af denne vision. Den nye jollerampe er havnens hovedadgangsvej til og fra Øresund og giver sikker adgang for jollesejlere, stand-up-paddlere, kajakroere og private i mindre både. Rampen forbinder en åben jolleplads med et større aktivitetsbassin, hvor sejlundervisning kan finde sted. Mange brugere vil få glæde af den nye jollerampe: Ungdomssejlere: Vores sejlklub prioriterer ungdomsarbejde højt og har en af Danmarks største og mest aktive ungdomsafdelinger. Med et stort antal klubjoller i brug er der behov for opgradering af rampen for at sikre en sikker søsætning. Talent- og Elitesejlere: Vi huser også et talent- og elitemiljø af unge sejlere, der kræver optimale træningsforhold. En større jollerampe vil give dem hurtigere adgang til vandet og bedre udnyttelse af træningstid. Deltagere ved sejlsportsstævner: Vi afholder årligt store jollestævner, hvor forbedrede rampefaciliteter vil lette processen med søsætning af både og følgebåde. Lokale brugere: Vi ønsker at tiltrække og inspirere nye brugergrupper til aktivt fritidsliv ved havet. Den […]

Fremdrift på Molefyret i Kerteminde

I Kerteminde er lystbådehavnens nye mole næsten færdig. Den skal være endemålet på den lange promenade, fra byen og ud til indsejlingerne til den gamle havn og til lystbådehavnen som er under opbygning. Hasløv & Kjærsgaard har designet det nye fyr, der nu markerer indsejlingen. For sejlerne er fyret et vigtigt sømærke. Havnens nye indsejling skal være tydelig, selv set på stor afstand, let at se dag og nat, i godt vejr men også når der er blæst, regn og nedsat sigtbarhed. Men fyret er meget mere end et sømærke. Det markerer endemålet på promenaden. Her kan man slå sig ned og følge det maritime liv. Skibene kommer tæt på. En udsigtsplatform giver overblik. En bænk giver plads til udsigter, sol, skygge og læ for vinden. Fyrtårnet bliver et nyt mødested i Kerteminde. Her kan lyset i fyret opleves, byen ses udefra, nattemørket og lydene fra bølgerne bliver nærværende – og stedet bliver et dejligt sted at komme – alene, med familien, med venner eller med kæresten.

Workshop, Hobro Lystbådehavn

Hobro Lystbådehavn ejes af Hobro Sejlklub. Med Hasløv & Kjærsgaard som rådgiver, har sejlklubben igangsat arbejdet med en udviklingsplan for havnen. Havnen ligger unikt, på grænsen mellem byen og fjordlandskabet. Den er ikke kun en aktiv lystbådehavn. Den er også et ’sted på ruten’, en meget populær stiforbindelse fra byen, via havnen og videre ad Panoramaruten til de dramatiske og smukke Bramslev Bakker. Havnens beliggenhed er fantastisk. De første skitser til en udviklingsplan for havnen er på vej. På en workshop, faciliteret af tegnestuen, fik sejlerne deres ’ønskeseddel’ udbygget. Sammen fik vi afprøvet forskellige udviklingsmuligheder og tegnet på planen, så den imødekommer de mange forskellige funktioner, årstidsvariationer, naturoplevelser, brugere og stemninger, bundet sammen i en bæredygtig helhed, som tilsammen skaber den gode havn. Spændende er det for tegnestuen igen at vise, hvilken kvalitet der er, at ’tage tegnestuen med ud til kunden’. Den tætte dialog ved arbejdsbordene giver megen inspiration og viden, om hvordan den gode havn udvikles. Vores metoder med at lade workshops være et vigtigt arbejdsredskab skaber ikke kun en positiv oplevelse på dagen. Resultaterne rækker langt ud over selve arrangementet. Workshops er en unik adgang til opbygning af fælles viden, vidensdeling og forståelse for, hvordan den gode […]

Samsø Havnebad

Samsø Havnebad er nu klar med deres vision for et bad i Kolby Kås. Det kommer til at ligge bag havnens nordre mole, smukt beliggende med udsigt over Aarhus Bugt og havnen. Saunaen, ’Kahytten’ og omklædning og udendørs bruser ligger som små kuber, samles om et trædæk med plads til solbadning og hyggelige stunder – hvor udsigt, solnedgang og samvær kan nydes. En lille promenade og badetrapper bygges på havnemolen. En bølgeskærm i træ skaber flere steder at slå sig ned. Yderst lægges en platform med trapper både mod nord og syd, så der kan bades, også når der er pålandsvind og bølger. ’Kahytten’ skal fungere som et fælleslokale for foreningen og er indrettet med enkle møbler og et tekøkken. De store vinduer giver et naturligt lys og en fantastisk udsigt. Havnebadet bliver et sted for mange brugere. Turen ud på havnemolen vil stadig være stedet for lystfiskere, udspring og klatreture på stenene. Og på stranden vil kajakker, børnefamilier og institutioner stadig kunne samles til leg og aktiviteter på det lave vand. Bygningerne er udført i klimarobuste materialer som genbrugstræ og isoleret med træisolering. Interiørvæggene er i birkefinér, og med gulve i biocementfliser lavet af genanvendt granit og biologisk dyrket […]

Dybvig Havn på Fejø emmer af maritim kulturhistorie, naturoplevelser og liv. Men der er også mangel på plads og steder der kan understøtte eksisterende og nye muligheder for havnens mange brugere og besøgende. Fejø er et levende øsamfund i udvikling og havnen er et af øens vigtigste samlingssteder. ’Dybvig Havn, Fejø – et forprojekt for nye faciliteter’ – fortæller hvordan havnen gennem en nænsom udvikling kan udvikle sit levende, kulturmiljø og maritime liv. Det skal ske gennem en indsats på flere områder – en udbygning af havnen for gæster og hjemmehørende både, udvikling af faciliteter for småbåde, vandkultur, understøtte biodiversiteten og havnen som et lænringssted om havets og kystens biologi, en udvikling at havnens bygninger, små pladser, kajer og steder at slå sig ned.  Forprojektet fortæller hvordan de mange historiske fartøjer – Kvaserne, som er Smålandsfarvandets historiske fartøj – bliver en central del af havnens fortælling. Vigtigt i projektet er også de mange nye aktiviteter ’over og under vand’, som vil trække nye brugere til – på Fejø er der fx et aktivt miljø omkring morgen/vinterbadning, Forprojektet omfatter en række konkrete forslag til bygninger og anlæg på og omkring. De realiseres ikke på en gang. Det er en vigtig del […]

Nyt Molefyr til Kerteminde Marina

I forbindelse med Kerteminde Kommunes projekt ’Udvidelse af Kerteminde Marina’ og omdannelsen af den gamle industrihavn til et nyt rekreativt havnekvarter skal der opføres et nyt molefyr. Det er visionen, at det nye molefyr skal stå som en visuel og skulpturel markering af indsejlingen til Kerteminde Havn. Det nye molefyr vil udover dets funktion som navigationshjælp for havnens sejlende også være et udflugtsmål for borgerne i Kerteminde og kommunens turister. Her skal man kunne opleve havets sus og nyde den smukke udsigt ind mod havnelivet i Kerteminde Havn, havet og sejladsen i Kerteminde Bugt. Et attraktivt endemål for den lange vandring ud langs molen og et oplagt pausested for til sejlende. Pladsen på molehovedet skal både kunne benyttes til events når der er kapsejlads i havnen og som et privat mødested for en romantisk frokost i eftermiddagssolen. Udformningen af molefyret understøtter disse funktioner ved at integrere siddepinte og udsigtsplatforme i designet af molefyret, som kan benyttes af store som små forsamlinger som trompeterplads mm. Designets udfordring var hvordan man på trods af den høje molekrone på 1.25m kan komme op i højden og nyde udsigten udover Kerteminde Havn og Kerteminde Bugt fra siddeplinte og udsigtsplatforme. Dette er løst ved at […]

Kerteminde Vandlaboratorie

Kilden – Noret – Bugten – Bæltet I det første bassin, Kilden, pumpes vandet ind. Her er elektriske og hånddrevne pumper, så alle kan hjælpe til. Der kommer en Arkimedesskrue, som har været brugt til at løfte vand i årtusinder, en vippepumpe som også drives med håndkraft og måske også en lille vindmølle. Vandet kommer fra havnen og pumpes ud i kilden. Rigelig forsyning med frisk vand er afgørende for vandkvaliteten, temperaturen i vandet mm. Bunden opbygges med sten og sand og fortæller historien om det hastigt strømmende vand. Det næste bassin er Fjorden og Noret og skal fortælle om livet her. En planteø giver mulighed for at introducere de bredbevoksninger der ligger rundt om Fjorden og Noret. Der skabes et bed hvor stedsspecifikke landvækster kan vokse i direkte kontakt med vandet – en lille rørskov. Bunden ændrer karakter med tættere bevoksning, her er der ikke bølger, der blotlægger bunden. Det største bassin er Bugten. Det fortæller om Kerteminde Bugt. Vanddybden øges, der kommer store sten på bunden, bevoksede områder med ålegræs og tang, og områder med blottet sandbund. Bevoksningerne fortæller om de mange plantesamfund, der trives her. Der kommer bølger fra øst som skaber liv og strøm. Det sidste […]

Første spadestik Kerteminde Vandlaboratorie

Tegnestuen Hasløv & Kjærsgård er stolte over at kunne annoncere, at opførelsen af Vandlaboratoriet snart går i gang. Projektet er en del af Kerteminde Kommunes havneudviklingsplan, hvor der skabes et nyt og indbydende byrum, med fokus på fælles ophold, leg og læring. Anlægget bliver åbent, gratis og tilgængeligt for alle. Der afholdes 1. spadestik torsdag den 2. februar 2023 kl. 14 ved Fjord & Bælt, og alle er velkomne. Til arrangementet vil repræsentanter fra Nordea-fonden, Fjord & Bælt, LAG MANK og Kerteminde Kommune deltage og sige et par ord. Aktørerne omkring projektet er stolte og forventningsfulde. Du kan læse mere om Havnefronten i Kerteminde på hjemmesiden: Havnefronten i Kerteminde – Hasløv & Kjærsgaard (hogk.dk)

Så pumpes sandet ind på kysten ud for Bukkeballevej

Så pumpes sandet ind på kysten ud for Bukkeballevej. Stormen Bodil skabte store oversvømmelser, og Hørsholm igangsatte med Hasløv & Kjærsgaard som rådgiver en planlægning af sikringen af kysten. Planen blev præsenteret på et offentligt møde i 2016. Nu udføres sandindpumpningen. Det bliver spændende at følge kystnaturens udvikling og også om nogle af de rekreative nedslag bliver realiseret på et senere tidspunkt. Læs her om projektet fra 2016. Billedet viser sandindpumpningen d. 26.10.22. Sandpumperen ligger langt ude i Øresund og pumper sandet ind i store rør.

Taarbæk og mødet med Øresund

”Klimasikring af kysterne er en kompleks udfordring, som flere og flere kommuner skal tage stilling til i fremtiden. De rette løsninger afhænger af mange og komplekse udfordringer – fra fremtidens truende klimaforandringer, med vandstandsstigninger og stormfloder, stadig højere bølger, om kysten er særligt udsat for naturkræfterne, erosion, oversvømmelser og fra hav og regn/grundvand. Mange beskyttelsesinteresser – natur, bebyggelser, infrastruktur, kulturmiljøer og rekreative værdier skal indgå i bæredygtige løsninger. Vores opgave er at bidrage til, at kommunen gennem en spændende og ambitiøs, lokal dialogproces, får udviklet en række fagligt velunderbyggede forslag, der løser de fremtidige udfordringer og samtidig bygger videre på Taarbæks unikke kvaliteter. Gennem tidlige løsningsskitser involveres lokalsamfundet i udviklingsprocessen. De bliver en aktiv medspiller i en proces, frem til at de endelige løsninger kan udvikles og realiseres. Et formål med arbejdet er naturligvis selve sikringen. Men flere løsningsmuligheder, der kan skabe nye kvaliteter, afprøves i dialogen med borgerne – med en udvikling fra den traditionelle, hårde kystbeskyttelse til nye, kreative løsninger, hvor der arbejdes med anvendelse af stedsspecifikke, naturbaserede, adaptive løsninger, og udformet på en måde, så Taarbæk kan genkende sig selv – som et lille samfund med et herligt klondike (som de selv udtrykker det).

Klimasikring af Vestbyen i Aalborg

Vestbyen Havnepark er et bud på en strategisk helhedsplan der vender klimaudfordringer om til at være potentialer for Vestbyens og havneområdets samlede udvikling. Det er et bud på en strategi, hvor nødvendige klimatilpasningstiltag opleves som naturlige, æstetiske tilskud til omgivelserne med flere funktioner – dels som tekniske tiltag og dels som rekreative elementer der understøtter livet i havnen og parken, og samtidig knytter området sammen med omgivelserne til én sammenhængende oplevelse. Udfordringerne i konkurrenceområdet er på mange måder ’Den Perfekte Storm’. Lavtliggende terræn skaber som bekendt store udfordringer ift. stormfloder og havvandstigning, som blot forværres af højtstående grundvand og store mængder af tilstrømmende regnvand. LÆS MERE OM TILSVARENDE PROJEKTER HER: Amager Strandpark – Hasløv & Kjærsgaard (hogk.dk)

Taarbæk kystsikring

Taarbæk og mødet med Øresund På et velbesøgt borgetopmøde med over 150 veloplagte deltagere blev, planer for Taarbæks 3 km lange kyststrækning præsenteret og diskuteret . Resultaterne fra Borgertopmødet danner grundlag for kommunal­bestyrelsens videre arbejde med planerne i Taarbæk. Formålet med projektet er at sikre Taarbæk mod klimaforandringerne de næste 50 år, på en måde der samtidig understøtter byens rekre­ative aktiviteter. Der er lagt stor vægt på helhedsløsninger, hvor be­skyttelsen bygger videre på Taarbæks unikke kvaliteter – de mange og levende kulturmiljøer, arkitektur, mange rekreative muligheder og adgangsmuligheder til kysten. Projektet er igangsat af Lyngby-Taarbæk Kommune, der har Tekno­logirådet med til at facilitere processen. Et rådgiverteam bestående af EKJ, Hasløv & Kjærsgaard og DHI har udarbejdet løsningsforslagene.

Festlig indvielse af Sæby Havn

D. 28. maj 2022 blev den store udvidelse af Sæby Havn indviet med sol og blå himmel. Sæbys foreninger gjorde det til en festlig dag for de mange gæster med taler, musik og kanonsalut. gl. træskibe, lystbåde på tur, kapsejlere, kajakker, roere, SUP’er, lystfiskere og svømmere viste hvad havnens nye bassiner, vandsportsområde, Médical Texte additionnel sur le thème de la médecine kanaler, rampeanlæg, moler, fiskepladser mm. giver af nye muligheder – en havn for alle. På land bygges der stadig – en skurby langs havnens broer, med plads til fritidsfiskere, sejlere mm., er ved at vokse op, et vandsportens hus er på vej, og Sæbys møde med vandet har fået nye promenader og steder at slå sig ned. Sæbys erhvervsliv glæder sig til at havnen bliver et endnu større aktiv for turisme og bosætning. Det bliver spændende at følge de mange nye projekter på havnens landarealer. Hasløv & Kjærsgaards projekt er udviklet i et tæt samarbejde med Frederikshavn Kommune, Sæby Havn, COWI og DHI, er det er blevet flot udført af C. G. Jensen.

Juelsminde Stormport

Porte er kendte konstruktioner i det marine og maritime miljø – som stormflodsporte, sluseporte, tidevandsporte og dokporte. Der er mange konstruktionsprincipper – fløjporte, skyde/drejeporte og bundporte. Udfordringen med dem alle er, at de skal ligge permanent i vandet. Selv om der kan være flere år mellem stormfloderne, skal beredskabet kunne afprøve porten ofte. Når højvandet varsles, skal havnens indsejling blokeres med en port, der spænder mellem havnens to moler. Porten er solid – en stor metalplade i aluminium, opbygget med stor styrke, som en skibsside med en tæt plade ud mod det åbne vand. På bagsiden er der forstærkninger med spanter og svøb. Porten konstrueres så den kan tåle et vandtryk Du kan læse mere om Grundejerne Bestemmer på hjemmesiden: Juelsminde – Grundejerne bestemmer – Hasløv & Kjærsgaard (hogk.dk)

Espergærde Masterplan for regnvand og spildevand

Hasløv & Kjærsgaard har sammen med Forsyning Helsingør. udarbejdet en masterplan for regnvand og spildevand. Masterplanen for Espergærde indeholder flere forslag til, hvordan arbejdet med at skille spildevand og regnvand fra hinanden og samtidig bidrage med rekreative områder.

Aabenraa og fjorden – scenarier for fremtiden.

Projektet har til formål at tilvejebringe et beslutningsgrundlag, således at byrådet bedre kan drøfte og sætte retning på den fremtidige byudvikling og klimasikring. Det beskrives, hvorledes der kan tilrettelægges og gennemføres en langsigtet udvikling på bynære havnearealer, der kan fremme at byen og fjorden bindes bedre sammen ved hjælp af nye rekreative byrum, et museum, boliger og erhverv på en måde, der samtidig sikrer den bagvedliggende by mod oversvømmelse. Projektet beskriver således forskellige byudviklingsscenarier i kombination med forskellige løsninger for højvandsbeskyttelse.   Byerne og det stigende havvand er et partnerskab mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Realdania, og består af en række pilotprojekter der har til formål at understøtte kommunale projekter i kystbyer, så oversvømmelse fra havvand fremadrettet kan undgås.

Nexø Strandpark skal nu realiseres
Bornholms blå natur rykker tættere på. Visionen viser hvordan det i dag åbne og barske farvand her kan få helt nye rekreative aktiviteter, i attraktiv sammenhæng med de beskyttede strandenge ved Nordre Strandvej og Stenbrudsvej. Hasløv & Kjærsgaard har bidraget til at skabe et beskyttet vandområde hvor biologi, oplevelsesmuligheder og aktiviteter udvikles sammen til et sikkert og smukt kystområde.
Idékatalog for autocampere på lystbådehavne

Inspiration til udvikling af pladser til autocampere i samspil med livet på en lystbådehavn.   Hasløv og Kjærsgaard har for Dansk Kyst- og Naturturisme, udviklet et idékatalog for autocampere på lystbådehavne med erfaringer fra fire sydsjællandske havne, herunder Faxe Ladeplads Lystbådehavn, Kalvehave Havn, Dybvig Havn på Fejø og Gedser Lystbådehavn.   Se Idékataloget her: https://turisme.nu/wp-content/uploads/2022/10/20221005-Idekatalog-Autocampere-paa-lystbaadehavne_72-ppi_web.pdf   Erfaringerne har dannet grundlag for en analyse af de eksisterende forhold for autocampere med anbefalinger og skitseforslag til, hvordan havnene særskilt kan arbejde med at udvikle mulighederne for autocampere og tilbyde endnu mere attraktive pladser.   Projektet er blevet til i et tæt samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme, Destination SydkystDanmark og Visit Lolland-Falster, med bidrag fra Seismonaut. Projekt har modtaget støttet fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Klimasikring af Aalborg Vestby
Prækvalifikation til projektkonkurrence! Vandstanden i Limfjorden stiger så Hasløv & Kjærsgaard samarbejder med JAJA og NIRAS i projektkonkurrence om klimasikring af Aalborg Vestby.
Hesnæs – den gamle savværksgrund

Arkitektonisk gentolkning af historiske huse på Hesnæs Hesnæs er et særpræget og egnstypisk kulturmiljø, hvor bebyggelserne ligger i tæt forbindelse med havet, havnen, skoven og historien. Det er et lille fiskerleje der ligger i en halvmåneformation omkring havnen. De bevaringsværdige bygningsstrukturer ligger i et åbent mønster mellem urte- og frugthaver og skaber således et unikt kulturmiljø. I forslaget til den nye bebyggelse blev det vigtigt at forholde projektet til egnen. De særprægede hesnæshuse, tegnet af Wilhelm Tvede (og søn), med deres stråbeklædning, samt husenes typologi som enkeltstående længe huse, opført i en etage med saddeltag. På samme tid skulle de nye huse have en tæt forbindelse til naturen og årstiderne. Den nye bebyggelse Med de nye Hesnæshuse introduceres muligheden for at forbedre den strukturelle sammenhæng mellem havneområdet og Hesnæsvej, samt at bevare det åbne grønne område midt i landsbyen. Placeringen af de nye boliger danner nogle grønne kiler for at skabe en forbindelse mellem husene og grønningen.

Liseleje Havn
Interessen for den lille havn i Liseleje er stor – forslaget, der er udarbejdet af Hasløv & Kjærsgaard, er nu blevet forelagt kommunalbestyrelsen med ønsket om at få genoptaget arbejdet med planen, i en dialog med statslige og kommunale myndigheder. Stedets mange kvaliteter og udfordringer præger allerede forslaget – fra sikring af Natura2000 til hensynet til det unikke kystlandskab mellem by og kyst. Vigtigt er det også at den lille havn ikke får bebyggelser der belaster det åbne kystlandskab.
Horsens Havn
Havneomdannelsen af de tidligere erhvervsområder i den nordlige del af Horsens Havn er nu nået frem til Horsens Marina. Hasløv & Kjærsgaard bistår en dialogproces, hvor havnens brugere inddrages i arbejdet med hvordan marinaen bliver fremtidens havn, og hvordan havnen bliver et sted for alle. Hasløv & Kjærsgaard har været med i hele den lange transformation i Horsens, hvor inderhavnen tidligt blev til et attraktivt by-havnemiljø, som binder bymidte og havneområde sammen med promenader, understøttet af nedslag med ophold, aktiviteter mm.
Fredericia Gl. Havn
For ADP har Hasløv & Kjærsgaard arbejdet med at udvikle det ældste havneafsnit i Fredericia til et rekreativt havneområde. Området var tidligere en del af værftet. Den indre del har fungeret i nogle år, og tiltrækker sammen med spændende midlertidige aktiviteter mange mennesker til området. For gæstesejlerne er byen blevet et nyt og attraktivt sted på turen gennem Lillebælt. Nu er hele den gamle havn blevet til gæstehavn og et sted for maritime events. Den er indrettet med et fortøjningssystem, så mange forskellige skibe kan bruge kajerne – skonnerter, meget store lystbåde og selvfølgelig også de mindre lystbåde.
Foredrag LAG november 2021
Havnene på de danske småøer har gennemført et spændende møde om havnenes udviklingsmuligheder. Dan B. Hasløv bidrog som oplægsholder og ordstyrer i en af mødet workshops.
Dybvig Havn – Fejø
Dybvig Havn på Fejø skal i de kommende år renoveres, molerne fornyes og det charmerende lille havnemiljø udvikles med forståelse for stedets mange kvaliteter. Hasløv & Kjærsgaard er sammen med WSP blevet udpeget som rådgiver for en proces hvor en dialog med havnens mange interessenter skal udvikle havnen som samlingssted for alle.
Forundersøgelse af Himmelbjerget
Hasløv & Kjærsgaard har for nyligt afsluttet en forundersøgelse af Himmelbjerget i samarbejde med Seismonaut. Himmelbjerget har siden starten af 1800-tallet været et af vores nationale ikoner. Formålet med forundersøgelsen er at belyse og analysere potentialer for hvorledes der kan gennemføres en langsigtet udvikling på Himmelbjerget, som kan fremme turismen, styrke formidling af demokratihistorien og ankomstoplevelsen fra både land og sø samt at understøtte Himmelbjergets identitet ved at styrke sammenbindingen af oplevelser.   I forundersøgelsen er der fokuseret på at gøre ankomsten til toppen til en naturpræget helhedsoplevelse via skovparkering, sti og gangbro gennem landskabet til toppen. En rejse hvor sjæl og sind forberedes på ankomsten til ’Himmelbjerghuset’ et involverende og aktivt besøgscenter om demokratihistorie, folkelighed og natur. En stor del af parkeringspladsen nær toppen flyttes væk og omdannes fra grå asfalt til et grønt fleksibelt ankomstområde fir fra gangbroen. Ved at styrke den landskabelige oplevelse, hvor der i dag er parkeringsplads, bliver der skabt en tydelig sammenhæng til plænen og dermed en helhedsoplevelse, som ikke eksisterer i dag. Ved Julsø styrkes den rekreative sejlads med en udbygning af kajanlægget med brygge til ophold og slæbested for småbåde, kanoer og kajakker. Hjejlen har fortsat sin plads foran Hotel Julsø, men [...]
Udviklingsplan for Himmelbjerget
Hasløv & Kjærsgaard har for nyligt afsluttet en forundersøgelse af Himmelbjerget i samarbejde med Seismonaut. Himmelbjerget har siden starten af 1800-tallet været et af vores nationale ikoner. Formålet med forundersøgelsen er at belyse og analysere potentialer for hvorledes der kan gennemføres en langsigtet udvikling på Himmelbjerget, som kan fremme turismen, styrke formidling af demokratihistorien og ankomstoplevelsen fra både land og sø samt at understøtte Himmelbjergets identitet ved at styrke sammenbindingen af oplevelser.
Juelsminde – Grundejerne bestemmer
Grundejerne Bestemmer - Byerne og det stigende havvand Juelsminde er noget særligt. En unik havneby med skønne strande, en levende havn og eftertragtede sommerhuse. Et elsket udflugtsmål for mange turister og et skønt sommerminde for endnu flere. Samtidig er Juelsminde udfordret. Byen ligger tæt på havet – og på hele tre sider. Derfor skal Juelsminde sikres mod det stigende havvand, hvilket det kommende Juelsminde Digelag skal sikre. Hasløv & Kjærsgaard er rådgiver på projektet Grundejerne Bestemmer som har til formål at udarbejde et skitseprojekt, som viser hvordan højvandsikring og udviklingen af Juelsminde kan gå hånd i hånd. I projektet er der lagt vægt på borgerinddragelse og derfor er der afholdt borgermøder og workshop hvor skitseforslaget blev tilpasset grundejerne ønsker. I skitseprojektet er der fokus på at løsningerne skal skabe merværdi. F.eks. peges der på en tidsvandshave i forbindelse med terrænhævning ved Juelsminde Marina, oplevelsesbroer, grundvandslaboratorium og vandrebænk indarbejdet i sikringen. Byerne og det stigende havvand er en række projekter som er delvist finansieret af Realdania i partnerskab med Miljøministeriet. Projekterne søger at udvikle nye svar på, hvordan byerne skal møde vandet i en fremtid med stigende havvand og flere og voldsommere stormfloder. Du kan læse mere om Juelsminde Stormport på [...]
Udvidelse af Rungsted Havn vedtaget
Mandag 20. september, har alle partier i Hørsholm Kommunalbestyrelse underskrevet en aftale om den kommende udvidelse. "Havnen bliver både større og bedre for sejlerne, giver bedre trafikforhold, er fyldt med nye funktioner til byens borgere og giver masser af nye muligheder for at nyde vandet og udsigten. Havnen bliver en attraktiv oase for alle. Vi skaber også en helt ny eventplads, hvor vi kan samles til store sejlstævner, havnefest og andre kulturelle aktiviteter" -  Jørgen Thorsell, formand for Rungsted Havns bestyrelse.
Udviklingsoplæg Rungsted Havn
I tre udviklingsscenarier fastlægges hvordan det er muligt at forny og udbygge Rungsted Havn og strand til et endnu mere attraktivt havne- og strandmiljø, så der i mange år fremover kan skabes plads til de mange, der gerne vil deltage i livet på, ved og i vandet. Udviklingsscenarierne for Rungsted Havn er blevet til i et tæt samarbejde mellem kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune, Havnebestyrelsen for Rungsted Havn, borgere i Hørsholm og havnens mange brugere og virksomheder.
Omverdensdialog om visionen for DTU Lyngby Campus’ udvikling 
DTU Lyngby Campus skal være et sted med bygninger og landskab af høj kvalitet med bæredygtige løsninger. Med øje for stedet og hverdagslivet for både forskere, studerende, samt naboer fra lokalområdet og gæster på campus skal udviklingen ske i et helhedsorienteret perspektiv. Hasløv & Kjærsgaard har i samarbejde med DTU udarbejdet en intressentinddragelse om visionen for Lyngby Campus videre udvikling
Havnefronten i Kerteminde

  LÆS MERE OM TILSVARENDE PROJEKTER HER: Klimasikring af Vestbyen i Aalborg – Hasløv & Kjærsgaard (hogk.dk)

Havneudvidelsen på Sæby havn er i gang
I januar 2021 begyndte byggeriet af havneudvidelsen af Sæby Havn. Havneudvidelsen bidrager med nye faciliteter og kvaliteter med fokus på kapacitetsudvidelse for hjemmehørende og større både, en ny gæstehavn samt nye søsætningsfaciliteter er alle blandt de nye tiltag. Samtidig vil udvidelsen give mulighed for en række nye maritime aktiviteter knyttet til småbådssejlads, naturoplevelse, idræt, helse, læring, events, svømning, dykning mm.
Vandhaverne på Enghave Brygge
Hasløv & Kjærsgaard har deltaget i konkurrence om 2 nye træbrygger til Enghave Brygge i København. Projektet havde stor fokus på biologien i og omkring havet, forskellige typer af oplevelsesrum og nærheden til vandet. De to nye brygger skal understøtte promenademuligheder ved vandet og samtidig styrke de rekreative kvaliteter i de nye bykvarterer for både besøgende og lokale. De to nye broer skal bidrage til at kantzonen mellem by og vand kan bidrage til en udvikling af havnerummet. Vi ser bryggerne som steder hvor nye design kan vise, hvordan vandets rige biologiske liv kan fremmes og synliggøres – og ikke mindst opleves tæt på. Vi introducerer biologien på nye måder, så det beskyttede vands plante- og dyreliv bliver en del af stedets fortælling.
Vandhaverne på Enghave Brygge – Konkurrence forslag
De to nye brygger skal understøtte promenademuligheder ved vandet og samtidig styrke de rekreative kvaliteter i de nye bykvarterer for både besøgende og lokale. De to nye broer skal bidrage til at kantzonen mellem by og vand kan bidrage til en udvikling af havnerummet. Vi ser bryggerne som steder hvor nye design kan vise, hvordan vandets rige biologiske liv kan fremmes og synliggøres – og ikke mindst opleves tæt på. Vi introducerer biologien på nye måder, så det beskyttede vands plante- og dyreliv bliver en del af stedets fortælling.
Udvidelse Rungsted Havn
Rungsted Havnebestyrelse og Hørsholm Kommunalbestyrelse samarbejder nu om at skabe et udviklingsprojekt, så vi kan fastholde et attraktivt havnemiljø og samtidig skabe endnu bedre plads til gæster, der gerne vil nyde livet på, ved og i vandet. Ændringerne af de eksisterende moler ønskes sammentænkt med en udvidelse af havnen med ca. 200 nye bådpladser. Det vil også nedbringe ventelisten væsentligt. På havnen kan også bygges nye broer og ramper til gavn for vandsporten – både vandski og sejlsport og småbåde. Der skabes på den måde en stor, åben plads, som kan anvendes til mange forskellige rekreative formål, fx i forbindelse med kapsejladser, til events, markeder og fester.
Rungsted Havn Udvidelse
Rungsted Havnebestyrelse og Hørsholm Kommunalbestyrelse samarbejder nu om at skabe et udviklingsprojekt, så vi kan fastholde et attraktivt havnemiljø og samtidig skabe endnu bedre plads til gæster, der gerne vil nyde livet på, ved og i vandet. Den nye strand kan rumme flere aktiviteter - idræt, motion, leg, læring og afslapning for alle aldersgrupper - børn, unge, voksne og seniorer. Med en udbygning af sydmolen, bliver der mulighed for at skabe en helt ny strand. Den eksisterende kan forbedres, og mød øst kan der, sammen med en ny mole bygges et helt nyt miljø, som bliver unikt for Rungsted – en ’Klippeø’.
Udbygning og forbedring af Hornbæk Havn
Hovedtanken i det nye projekt er at udvide havnebassinet mod øst ved at udgrave et nyt bassin i det tilsandede område øst for havnen. Et område, der for mange år siden lå under vand. Den oprindelige klit bliver ikke rørt. Mod vest skal der etableres mere plads til vinteropbevaring af både, et større masteskur og flere parkeringspladser. Selve havnepladsen skal gøres større med mulighed for rekreative aktiviteter og udvidelse af foreningsfaciliteter
Nyt varetegn på Esbjerg Strand under opførelse
Et nyt varetegn på Esbjerg Strand er nu under opførelse. Tårnet er designet som et stort sejl i ti meters højde som skal fungere som udsigtstårn. Ugeavisen i Esbjerg har skrevet en fin artikel om opførelsen hvorfra denne udtalelse kommer: “Jeg var meget begejstret, da jeg hørte om projektet. Det bliver det første monument på den store ting Esbjerg Strand er og bliver, og så bliver det et flot vartegn. Her kan man komme op i højden og fornemme både Fanø og lystbådehavnen” Søren Heide Lambertsen (V), formand for kommunens teknik- og byggeudvalg.
Klintholm Havn
Møn udviklet som et attraktivt sted for bosætning, turisme, erhverv mm. i en bæredygtig helhed. Udviklingsplanen indgår som en del af en hvidbog som er varetaget af Vordingborg Erhverv og en styregruppe med repræsentanter for de mange interesser, der er knyttet til udviklingen i Klintholm Havn. Hvidbogen har fokuseret på udviklingen af havnen og havnebyen, men mange aspekter også uden for det nære lokalområde er taget op i arbejdet. Udviklingsplanen er ikke en detaljeret plan, men en langsigtet, strategisk plan, som skal sætte en retning for de mange og forskellige tiltag, der i de kommende år skal sikre en gunstig udvikling af Klintholm Havn. Udviklingsplanen har omfattet analyse af udviklingspotentialer, illustreret udviklingsplan interessentinddragelse, borgerworkshops, tids- og aktivitetsplan, etapeplan, og anlægsoverslag.
Hyldager Bakker
Hyldager Bakker er fællesbetegnelse for et ambitiøst støjvoldsprojekt i dele af Den Grønne Kile beliggende i Albertslund Kommune. Her øges den eksisterende støjvold fra ca. 6m til en gennemsnitlig tophøjde på 18m. Den nye støjvold bearbejdes til et blødbakkelandskab med nye muligheder for rekreative oplevelser samt forbedrede vækst- og levebetingelser for områdets store dyre – og planteliv. Landskabsprojektet er blevet udformet i tæt dialog med en bredt sammensat borgergruppe i Albertslund Kommune. Hasløv & Kjærsgaard har faciliteret denne inddragelsesproces. Hyldager Bakker er fællesbetegnelse for et ambitiøst støjvoldsprojekt i dele af Den Grønne Kile beliggende i Albertslund Kommune. Her øges den eksisterende støjvold fra ca. 6m til en gennemsnitlig tophøjde på 18m. Den nye støjvold bearbejdes til et blødbakkelandskab med nye muligheder for rekreative oplevelser samt forbedrede vækst- og levebetingelser for områdets store dyre – og planteliv. Landskabsprojektet er blevet udformet i tæt dialog med en bredt sammensat borgergruppe i Albertslund Kommune. Hasløv & Kjærsgaard har faciliteret denne inddragelsesproces. Projektet er indstillet til Bygherreprisen 2023  I  Læs mere om de indstillede projekter her
Nyt Hesnæshus

I 2007 udarbejde Hasløv og Kjærsgaard lokalplan for Hesnæs og i den forbindelse opstod idéen til de 8 nye huse på savværksgrunden. Om husetDen nye bebyggelse er placeret og udformet med stor hen­syntagen til det enestående kulturmiljø i Hesnæs med direkte forbindelse til havnen, stranden og skoven.Det nye Hesnæshus er udformet med inspiration fra et klassisk fiskerhuset, et længehus i en enkel sortmalet trækonstruktion.

Højvandssikring af Søvang

Forslagene er udviklet i en dialog med bestyrelse og interessenter i Søvang af Hasløv & Kjærsgaard. Vi har en betydelig ekspertise i udvikling af klimarobuste kyster. Forslagene er udarbejdet på grundlag af rapport ”Stormflodssikring Dragør Kommune” udarbejdet af NIRAS (2019). De to scenariers hovedtræk er:
Landskabsdiget: En lokal løsning ud for Søvang, hvor der opbygges et bredere, naturpræget kystprofil syd for Søvang i tæt sammenhæng med den eksisterende kystlinje.

Klimasikring af Aabenraa

Aabenraa er som gammel søfartsby historisk set tæt knyttet til fjorden, der fortsat har en stor rekreativ og erhvervsmæssig betydning for byen. Med klimaforandringerne vil fjorden med de tilløbende vandløb dog også blive en øget trussel for byen og dennes udvikling samt en udfordring i forhold til at tiltrække og sikre både private og kommunale investeringer. Det har længe været et ønske for Aabenraa kommune,

Højvandsbeskyttelse af Assens Næs

Formålet med helhedsplanen for Assens Næs er at beskrive mulighederne for etablering
af et klitlandskab på Assens Næs, der beskytter området mod fremtidens
oversvømmelse og erosion samtidig med, at det skaber sammenhænge og kvaliteter
til de eksisterende omgivelser og giver området et landskabeligt og alligevel

Ny udviklingsplan i Klintholm Havn

Planen vil være et vigtigt grundlag for, hvordan udviklingen bedst muligt kan understøtte lokalsamfund,

Vinterbadeklubben Valkyrien i Køge.

Vinterbadeklubben Valkyrien har nu fået sit hus på Søndre Mole i Køge. Indvielse 13 marts 2020.

LeMur sikrer igen Lemvig

Vi er stolte over at højvandsmøblet LeMur igen sikre Lemvig, og nu også fungere som turistattraktion for byen.

Dan Hasløv i Politiken Byrum

“Der kan skabes en byarkitektonisk komposition, hvor strande, naturområder, urbane, maritime bymiljøer, kajer og havne kan sætte en ny dagsorden for en bys møde med vandet.”

Helhedsplan for Korsør Lystbådehavn

Helhedsplanen sammenfatter en vision for udviklingen af Korsør Lystbådehavn. Helhedsplanen skal styrke det maritime liv på Korsør lystbådehavn og skabe muligheder for nye aktiviteter henvendt til et bredt publikum i alle aldre…

Det Grønne Parkstrøg – Vallensbæk Torvevej

Vallensbæk Kommune har fra januar til juni 2017 omlagt to indfaldsveje til bycentrum – Vallensbæk Torvevej og Strandesplanaden. Begge veje er reduceret fra 4 til 2 kørebaner. Det restareal, der er opstået langs Vallensbæk Torvevej, ønskes udviklet til et grønt parkstrøg…

Nyborg Marina – Helhedsplan og multibassin
HELHEDSPLANEN Helhedsplanen for Nyborg Marina er udviklet i tæt samarbejde med Nyborg Kommune, Marina og havnens forskellige brugere - sejlere og foreninger. Planen vil danne fælles fodslag for den fremtidige udvikling af havnens vestlige og centrale delområder. Et særligt fokus i helhedsplanen har været at samle og styrke de forskellige maritime interesser, styrke byens møde med vandet og mødet mellem byens turister fra land og de sejlende fra vand. Nyborg Marina strækker sig over store afstande, som helhedsplanen udnytter som en fordel ved at optimere og sammenbinde de forskellige lokationer. Helhedsplanen beskriver en promenadestrækning gennem havneområdet, der byder på mange og forskellige ”steder på ruten”. Der udvikles nye områder, og eksisterende delområder fortættes med fokus på at skabe muligheder for ophold og aktiviteter, der både henvender sig til det enkelte steds primære brugere og sikrer steder for alle aldre. Første projekter til realisering har været en gæstebro og en servicekaj for håndtering af både. MULTIBASSIN Hasløv & Kjærsgaard har i samarbejde med NORD-arkitekter og Sweco udarbejdet forslag til etablering af multibassin og multihus i Nyborg Marina, efter at have stået for fondsansøgningen til LOA. Projektet har opnået forhåndstilsagn om støtte fra Lokale- og Anlægsfonden, og er en del af realiseringen [...]
Odden Havneby, helhedsplan

Odden Havn, Havnebyen er beliggende på nordsiden af Sjællands Odde. Odden Havn er forankret i det maritime, kulturen og erhvervet omkring fiskeri. Havnens indretning og dens udseende bærer præg af dette…

Hellerup Havn, højvandssikring

Projektet omfatter højvandssikring af Hellerup Havn og omgivelser, herunder staudehave, tennisbaner og klubhuse. Projektet er nøje tilpasset de eksisterende omgivelser – det rekreative anlæg og de mange maritime aktiviteter. Højvandssikringen er udført med forskellige former for sikring, herunder tegnestuens specialdesignede højvandselement, træspunsvægge og særlige skydeporte, der monteres, når der er varsel om højvande. Som en del af projektet er der udført nye flydebroer til brug for kajakker og småbåde. Projektet er udført i 2014-2015 og omfatter et areal på ca. 2.500 m². Ingeniør NIRAS.

Dan Hasløv er foredragsholder til dette års Kystkonference i Korsør og Helsingborg

KL og Kystdirektoratet markerer med dette års Kystkonference kommunernes nye rolle. Der sættes retning for kystbeskyttelse med debat om den fremtidige forvaltning af kysterne, hvor Dan Hasløv skal tale om kystbeskyttelse med merværdi, særligt når det gælder beskyttelse mod oversvømmelse…

Ishøj Støjvold og beplantningsplan

Hasløv & Kjærsgaard har i samarbejde med Ishøj Kommune og Orbicon udarbejdet projektforslag til støjvold og rekreativt anlæg langs Motorring 3 på hele strækningen fra Lille- til Store Vejleå…

Amager Strandpark omtalt af CNN

Amager Strandpark er igen omtalt i de internationale medier denne gang af CNN i en reportage om de danske badestrande, her er et uddrag af…

Indvielse af Vandlaboratoriet

Øresundsakvariet i Helsingør har fået et helt nyt vandbassin udviklet af Hasløv & Kjærsgaard som rådgiver. Det danner ramme for nye aktiviteter og oplevelser med fokus på Øresunds unikke dyreliv…

Vandsportscenter i Aabenraa

Aabenraa Kommune ønsker med et Vandsportscenter at skabe en ramme for liv ved vandet – for alle og året rundt. Vandsportscentret skal være kommunes mødested ved vandet og muligheden for at skabe en ny og fælles ramme for de mange oplevelser og aktiviteter, der allerede i dag er i tilknytning til kommunens lange kystlinjer…

Interview om Rekreativ Kystsikring

Lokale og Anlægsfonden har lavet et temasite for Rekreativ Kystsikring, som bl.a. har fokus på, hvordan vi kan undgå, at havvandet ikke ødelægger vores huse og samtidig sikre at vi kan være ved vandet og bruge kysterne til aktiviteter. Vores to arkitekter Dan B. Hasløv og Mathilde Bjerregaard har bidraget med et interview.

Udvidelse af Sæby Havn

Vi har mange års erfaring med rekreative anlæg i kystzonen fra idéfase og borgerinddragelse til færdigt projekteret anlæg. Hasløv og Kjærsgaard har efter ønske fra Frederikshavn Kommune, udarbejdet en havneudvidelse af Sæby Havn…

Klimasikring og rekreative områder skal gå hånd i hånd

Læs om kombination af klimasikring og rekreative anlæg i artiklen ”Klimasikring og rekreative områder skal gå hånd i hånd”, som findes i seneste udgave af Byggeri + Arkitektur (#85, april 2018)…

Biologisk Kystbeskyttelse

Tang og ålegræs opsamlet fra strande kan blive en ressource i klimasikringen af kysterne. Tegnestuen har i samarbejde med Nordsjællands Park og Vej iværksat et pilotprojekt på en godt 160 m lang kyststrækning i Helsingør – Dette har Teknik og Miljø bragt en artikel om…

Den Blå Fingerplan

Den seneste udgave af Byplan Nyt (16. årgang, marts 2018), tager den nye Fingerplan op til debat, hvor tegnestuen har bidraget med et indlæg om kysterne omkring Fingerplanen – Den blå fingerplan…

Kystbeskyttelse i Hørsholm

Tegnestuen har udarbejdet et forslag til kystbeskyttelse mod erosion ved sandfodring for den del af Rungsted Strandvej mellem Bukkeballevej og Mikkelborg….

Esbjergs nye maritime bydel er under opførelse

Esbjerg Strand og Havneø, tegnet af Hasløv og Kjærsgaard, er under opførelse. Et nyt rekreativt naturlandskab vil sammen med en ny forhavn inddæmme en lagune med lystbådehavn og en 60.000 m² havneø med maritime klub- og fritidsaktiviteter og erhverv…

Helsingør Nordhavn, servicebygning

Toiletbygningerne på nordre mole ønskes fornyet for en bedre servicering af havnens brugere, herunder sejlere, promenerende og gæster på den nærliggende strand. Med ny udformning og detailplacering vil den nye bygning på nordre mole servicere de forskellige brugere mere fleksibelt, og samtidig blive en spændende destination for udsigt og rekreation i området…

Lemvig Havn – højvandssikring

Stormen Bodil i 2012 var særlig hård ved ved den ydre vestmole i Lemvig. De indre havne- og byarealer var godt beskyttet mod oversvømmelse af LeMur, som Hasløv & Kjærsgaard tegnede tilbage i 2011. Nu har Lemvig fået en ny 200 m lang dækmole, som har øget havens vandareal betragteligt. Under stormen Bodil var der flere skibe, som led overlast. For at imødekomme ønsket om sikkerhed og ønsket om havudsigt har Hasløv & Kjærsgaard tilføjet Cowi´s solide ingeniørkunst en række arkitektoniske elementer. Den lange mole har fået ”Kighulsbænke”, lange udsigtstrin og et molehoved på det yderste sted, hvor udsigten gennem Lem Vig kan opleves. Kighulsbænkenes glasindækkede ”lommer” giver læ for vind og bølger, og med den sydvente orientering er der skabt behagelige rum på den vejromsuste mole. Yderst på molen er der mulighed for at komme ud på ydersiden og sætte sig og være meget langt fra by, lys og blik. Den vestlige bølgeskærm er fliget af glaspartier, hvilket giver transparens og solstriber på broen. Bølgeskærmens indrykkede væg (med bænke), skaber rum og åbning på den vestlige side af molen, hvortil der lægges flydepontoner i 2016. Her vil alle mulige rekreative vandaktiviteter kunne udfolde sig. Inde på selve havneområdet fik […]

Ny promenade i Aabenraa – etape 1

I forlængelse af helhedsplanen for Aabenraa havn og by fra 2009 har Hasløv & Kjærsgaard udarbejdet et forslag til en promenadestrækning langs fjord, strand, havn og by i Aabenraa, hvor hovedmotivet er at skabe bedre sammenhæng mellem kysten og stranden mod syd med havnen og byen mod nord. Efterfølgende har Hasløv og Kjærsgaard, med Rambøll som hovedrådgiver, udarbejdet arkitektdetailprojektet til promenadens første etape på kommunens og Aabenraa Sejl Club’s arealer ved Aabenraa lystbådehavn. Hasløv og Kjærsgaard har sideløbende med projektet også forestået arkitektprojekteringen samt myndighedsansøgninger i forbindelse med et børnevenligt ”krabbebro-anlæg” tilknyttet det overordnede promenadeforløb som puljeansøgning hos Lokale og Anlægsfonden.

Arkitekturpris

I samarbejde med Ishøj Kommune har Hasløv & Kjærsgaard udarbejdet et anlægsprojekt, der omfatter et LAR- og et renoveringsprojekt, for fornyelse af Ishøj Gadekær. Projektet er udarbejdet på baggrund af en række dialogmøder med Ishøjs borgere. Resultatet er et nyt rekreativt og grønt anlæg, der fungerer som et fælles opholdssted.

Tegnestuens vandsportsanlæg i Nyborg Marina får penge til realisering!

Lokale og anlægsfonden giver 9.2 mio. kr. til aktiviteter og leg i Nyborg Marina. Med et samlet budget på 46 mio. kr. skal tegnestuens projekt for et opvarmet multibassin nu realiseres. Projektet tager udgangspunkt i vores helhedsplan fra 2016 og indebærer at man kan samle mange typer af vandsport i et attraktivt aktivitetsområde, der tilgodeser mange typer af brugere. Læs pressemeddelelsen her.

Sikring mod stormflod eller højvande?

Hasløv & Kjærsgaard sikrer kyst og by med anlæg, der er velfungerende og enkle i drift under ekstreme vejrhændelser – og attraktive rammer for fritidslivet ved kysten alle de andre dage på året. Her billeder fra Skovshoved Havn – bl.a. med højvande skabt af Ingolf.

Toelt Losseplads

I forbindelse med Norfors’ affaldssortering, skal der etableres en driftshal på Toelt Losseplads til omlastning. Hallen skal stå klar i 2019. I denne forbindelse skal Norfors ansøge om en ”Landzonetilladelse”, der kan muliggøre dette. Hasløv & Kjærsgaard er ansvarlig for beplantningsregistrering, beplantningsprincip, planteliste og visualiseringer…

Hasløv & Kjærsgaard vinder udbud om Nordkystens Fremtid

I samarbejde med NIRAS og DHI har Hasløv & Kjærsgaard vundet udbud om ’Nordkystens Fremtid’. Vores team skal skabe en sammenhængende kystbeskyttelse på Nordsjællandske kyststrækning…

SAVE-registrering

Hasløv & Kjærsgaard udfører i efteråret 2017 SAVE-registrering af bevaringsværdige bygninger i Gladsaxe. Kulturmiljø- og SAVE-registrering er en del af tegnestuens kernekompetencer. Vi ser frem til et projektforløb med feltarbejde og arkitekturanalyse.

Dronefilm af Bellevue Strandpark

Se vores seneste dronefilm. Vi har været i Bellevue Strandpark og lavet optagelser af vores fornyelsesprojekt fra 2013 af Arne Jacobsens anlæg. Projektet har omfattet restaurering og genplacering af livreddertårne, en udvidelse af strandens bredde, nye høfder i form af betonforlande, som indebærer nye forhold for vinterbadere, strandens gæster/turister og brugere samt kajakroere/sejlere…

Kystkortlægning København

Projektet omfatter en kystanalyse over hele Københavns Yderhavn – øst om København fra Svanemøllebugten til Amager Strandpark, samt Kalveboderne i København Syd. Projektet omfatter en kortlægning af de mange forskellige interesser og værdier, der kan indgå i en overordnet prioritering af byen og brugen af kysten, som baggrund for prioritering af større projekter…

Støjvold i Ishøj Kommune

Hasløv og Kjærsgaard udfører i øjeblikket projekt til støjvold i Ishøj Kommune langs motorvejen over en strækning på 3,5 km i samarbejde med Orbicon. Støjvoldens bagside udnyttes til rekreative formål…

Øresundsakvariet, Vandlaboratorium

Hasløv og Kjærsgaard har i samarbejde med Marinbiologisk Øresundsakvarium udarbejdet et idéoplæg til et vandlaboratorium i Helsingør Nordhavn. Idéoplægget fungerer som bilag ved ansøgning til fonde og er med til at illustrere mulighederne for Øresundsakvariet og samarbejdet med Nordhavnen. Øresundsakvariet har med Vandlaboratoriet en unik mulighed for at skabe et udadvendt og åbent akvarium centralt på havnen langs promenaden, som understøtter de mange eksisterende aktiviteter i og omkring akvariet. Folderen fortæller om stedets betydning for udformningen af et vandlaboratorium samt hvilke fisk og plantearter, der naturligt vil være at finde i bassinet. Idéoplægget foreslår en indretning af bassinet og illustrerer de forskellige aktivitetstiltag og formidlingsmuligheder, “fremtidens vandlaboratorium” vil give.

En ny forbindelse i Horsens

Som arkitekter med stor erfaring med vandkantens udfordringer og muligheder har Hasløv & Kjærsgaard med den nye havnepromenade i Horsens skabt et projekt, der vil overraske og berige byens oplevelse af at være en havneby…

Vejle Lystbådehavn Helhedsplan

Helhedsplan for byudvkiling af 7,2 ha tidligere industriområde samt havneomdannelse af den eksisterende lystbådehavn. Projektet omfatter masterplan med udviklingsplan samt etapedeling, volumenstudier, visualiseringer og 3D-film mv. til bl.a. VVM og lokalplangrundlag. I forbindelse med arbejdet har der været afholdt interessentdrøftelser, interview og borgermøder til belysning af forskellige løsningsmodeller. Arbejdet har løbende været understøttet af en tæt dialog med eksisterende brugere i området – bl. a. industri og søsport. En metode som Dansk Sejlunion har døbt ’Vejle Modellen – den gode case’ er efterfølgende beskrevet i deres publikation ’Havnen – en attraktiv idrætsfacilitet’ om anbefalinger til kommunerne i forbindelse med havneomdannelsesprojekter. Projektet realiseres nu som en del af udbygningen af det samlede havneområde.

Esbjerg Strand

Esbjerg Strand er en helt ny bydel nord for Esbjerg Havn i krydsfeltet mellem byen, havet og kystnaturen. Projektet samler byens mange maritime fritidsaktiviteter – lystbådehavn, en træskibshavn, og et nyt Esbjerg Kunstmuseum i tæt kontakt til havet og naturen…

Dronefotografering som nyt arbejdsredskab

Foto-/videooptagelser fra luften med drone udført i professionel kvalitet giver helt nye muligheder for præsentation af opgaver…

Indvielse af Odden Auktionshal

Tirsdag den 6. september 2016 åbnede H.M. Dronningen, borgmester Thomas Adelskov og bestyrelsesformand for Realdania Michael Brockenhuus Schack den ombyggede Odden Auktionshal som nyt udstillings- og samlingssted i Odsherred…

Feasibility Studie

Hasløv & Kjærsgaard (underrådgiver) har som del af et konsortium bestående af COWI, NIRAS og DHI for Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommuner udarbejdet et kystteknisk skitseprojekt for et storskala kystbeskyttelsesprojekt på Sjællands nordkyst…

Tegnestuen flytter til Østerbro 1/9

Vores nye adresse er:

Marskensgade 7
2100 København Ø

Vi glæder os til at byde kunder og samarbejdspartnere velkomne i nye inspirerende omgivelser.

Havnepromenade, Horsens Havn

Horsens havn og bykerne har i mange år være mentalt og fysik adskildt – dels af havnens industri og dels af byens bildominerede infrastruktur. I forbindelse med et politisk ønske om at omdanne havnen fra industri til byformål har Hasløv & Kjærsgaard rådgivet og tegnet forslag til forbindelser og steder på de centrale, nordlige og østlige havnearealer…

Assens Klimasikringsplan

Hasløv & Kjærsgaard (hovedrådgiver) har sammen med COWI for Assens Kommune udarbejdet en overordnet klimasikringsplan for Assens Havn bestående af:..

Helhedsplan for Nykøbing Sjælland Havn

Vores helhedsplan for havnen i Nykøbing Sjælland blev i juni præsenteret for et begejstret brugerråd, der glæder sig til at realisere de mange visioner og muligheder, planen rummer…

Design to improve life. Skybrudsventilen er nomineret til INDEX Awards.

Det er en stor anerkendelse til et meget simpelt og billigt design, der kan sikre os mod kloakvand i kælderen – og dermed spare samfundet for store udgifter til oprydning og erstatning…

Nekrasovka Waste Deposit

Projekt og realisering for omdannelse af affaldsdepot til park og rekreativt område i samarbejde med COWI. Depotet er beliggende tæt på store boligområder, og kommer til at fungere som et nyt rekreativt areal med tilbud til brugere i alle aldre.

København, jorddeponering

København står over for både akutte og langsigtede udfordringer til håndtering af 50 mio. m² jord og øvrige overskudsmaterialer…

Vi ønsker københavnerne tillykke med Havneringen

Vi ønsker københavnerne tillykke med Havneringen – den nye maritime oplevelsesrute, som løber hele vejen rundt langs inderhavnen i Københavns Havn. Den 13 km lange gang-, løbe- og cykelrute fører dig gennem natur, forbi husbåde, historiske attraktioner, hverdagsliv og helt nye bydele…

Indvielse af Skovshoved Havn

Det blev en fest med mere end tusind gæster til taler, musik og solskin, da Kronprins Frederik indviede den nye Skovshoved Havn. Vi fra Hasløv & Kjærsgaard siger tak for en fantastisk dag. Det var en fornøjelse at vise resultatet af vores arbejde frem for de mange besøgende…

Indvielse af Helsingør Nordhavn

Den 29. maj er der indbudt til fest på havnen i Helsingør, hvor Borgmester Benedikte Kiær vil indvie den nye havnepromenade og dermed hele fornyelsen af Helsingør Nordhavn…

Mosede og Karlslunde Strand

Forbedring af strandens kvalitet og fjernelse af generne ved ophobet, rådden tang gennem omlægning i 2007. Gamle høfder er blevet fjernet, og nye, fremskudte pynter er blevet anlagt. Stranden er projekteret bredere og vandkvaliteten væsentligt forbedret. De nye anlæg med pynter, klitter, promenade og vandtrapper har forbedret muligheden for det rekreative liv på stranden året rundt.

Nye rammer for det maritime fællesskab

Nyborg Kommune har besluttet at realisere vores helhedsplan for Nyborg Marina. Helhedsplanen er udviklet i tæt samarbejde med Nyborg Kommune, marina og havnens forskellige brugere. Helhedsplanen sætter rammen for den fremtidige udvikling af havnens vestlige og centrale delområder…

Hasløv & Kjærsgaard på finansloven

Med arkitekt Dan B. Hasløv som omdrejningspunkt har Hasløv & Kjærsgaard opbygget en unik erfaring og viden om kystarkitektur, der især koncentrerer sig om rekreative anlæg som havne, badeanlæg og strandparker. Men også klimasikring har en central rolle i mange projekter…

Ny villaby i Roskilde

Roskilde Kommune udvikler en helt ny villaby, Holmehøj, i Gundsømagle. Den nye bydel er skabt med forbillede i den engelske haveby, hvor små grupper af villaer ligger omkring en grøn have eller lille plads. Et boligstræde af byhuse er rygraden i bebyggelsen og det naturlige samlingspunkt bydelen. Den nye bydel rummer ca. 200 boliger vest for den eksisterende by…

Ny Promenade, Helsingør Nordhavn

Promenaden forbinder Gummistranden og Marienlyst med Kronborg, og giver samtidig Helsingør Nordhavn en ny og attraktiv kant mod havnebassinet…

Ishøj Gadekær LAR og højvandssikring

Hasløv & Kjærsgaard har i samarbejde med Ishøj Kommune udarbejdet et anlægsprojekt, der omfatter et LAR- og et renoveringsprojekt for fornyelse af Ishøj Gadekær…

Storstrømsbroen, VVM og landskab

I forbindelse med udarbejdelsen af projektforslag og input til VVM-undersøgelse har Hasløv & Kjærsgaard deltaget aktivt i udførelsen af landskabsanalyser, linjeføring og landskabsprojekt i forbindelse med broens landanlæg, herunder behandling af frigivne arealer i forbindelse med nedrivning af eksisterende bro…

Ny servicebygning i Helsingør Nordhavn

Trods den hårde vintermåned blev der sidst i januar planmæssigt holdt rejsegilde på den nye servicebygning på Nordre Mole. Der var god stemning med taler af entreprenør J. Berner og arkitekt Dan B. Hasløv og besøg fra samarbejdsparter, de lokale aviser og interesserede naboer…

Skybrudsventilen – en simpel, men genial opfindelse kan redde os fra kloakvand i kælderen

Skybrudsventilen er et nyt og meget billigt produkt, som aflaster kloaksystemet under skybrud. Skybrudsventilen monteres direkte på nedløbsrøret. Inde i ventilen er en simpel mekanik, der udløses af regnens intensitet. Ventilen kan reguleres afhængigt af, hvor ofte regnvandet ønskes koblet fra kloakken…

Esbjerg Strand – Byens maritime samlingspunkt

Hasløv & Kjærsgaard præsenterede mandag planerne for en helt ny bydel i Esbjerg ved et borgermøde for byens maritime foreninger og virksomheder…

Ishøj har fået en ny ø

Ishøj og Køge Bugt Strandpark har fået en ny ø. Med øen realiseres den oprindelige vision om Kunstmuset Arken som et strandet skib i vandkanten…

Stedet Tæller for Henne Strand og Odden Havn

Realdania har med kampagnen “Stedet Tæller” ud af 33 ansøgninger udvalgt 6 projektidéer, der alle skal løfte kvaliteten i en dansk kystby. Målet er at styrke turismen og samtidig gøre det mere attraktivt at bo i kystbyerne hele året…

Arken museumsø 2011-2013

Skitsering, forprojekt, visualiseringer, volumenstudier og økonomioverslag for nyt landskab, broer og lagune omkring ARKEN Museum for Moderne Kunst. Kunstmuseet ARKEN stod færdigt i 1996 i det store, menneskeskabte kystlandskab – Køge Bugt Strandpark. Placeringen af ARKEN blev oprindeligt planlagt på en ø i havneområdet i Ishøj Havn, men planforholdene i havneområdet nødvendiggjorde en placering umiddelbart bag den store parkeringsplads ved Ishøj Strand. Det har altid været ARKENs og Strandparkens drøm at få denne placering ’gjort færdig’, så ARKEN blev en del af det attraktive kystlandskab i Køge Bugt Strandpark. I et samarbejde mellem Ishøj Kommune og ARKEN er der nu skabt en fælles vision for, hvordan landskabet omkring ARKEN kan udvikles til en enestående helhed, som styrker museets samspil med omgivelserne. Projektet er under realisering.

Moskva – fra losseplads til bypark

Hasløv & Kjærsgaard har i december 2015 afleveret dispositionsprojekt for en ny landskabspark i Moskva. Landskabsparken er en omdannelse af en stor losseplads, der omformes til et nyt rekreativt landskab til glæde for byens borgere og besøgende…

Overskudsjord som klimasikring?

Hasløv & Kjærsgaard har sammen med COWI vundet opgaven om planlægning af den langsigtede deponering af Københavns overskudsjord…

Hasløv & Kjærsgaard skal virke som konsulenter for Greve Kommune

Hasløv & Kjærsgaard bliver konsulenter for Greve Kommune i forbindelse med udnævnelsen til Kulturarvskommune 2016.

Ishøj Landsby

Hasløv og Kjærsgaard har i samarbejde med Ishøj Kommune udarbejdet to forslag til renovering og fornyelse af Ishøj Gadekær med det formål at skabe en ny grøn og blå naturoase i hjertet af Ishøj Landsby. De to forslag er udarbejdet på baggrund af en række dialogmøder med Ishøjs borgere…

Villestofte Genbrugsstation

Nyetablering og renovering af ca. 9.600 m² genbrugsstation inkl. adgangsveje og bygninger på et område beliggende på Ruggårdsvej, Odense. Hasløv & Kjærsgaard har, som underrådgiver for COWI, udført udvikling, projektering, myndighedsprojekt og udbud for 120 m² mandskabsbygning i lavenergiklasse 2015 og ca. 200 m² uopvarmede garage- og redskabsbygninger. Odense Renovation har ønsket at profilere sig som en bæredygtig organisation, og derfor er der brugt genbrugsmursten, biobehandlet træ, solceller på taget samt varmegenindvinding på bygningerne.

Aabenraa Arkitekturpris 2015

Hasløv & Kjærsgaards projekt for strandpromenaden i Aabenraa er blevet tildelt rosende omtale:

“Et er at kunne etablere en strandpromenade – noget helt andet er at gøre det. I sin fuldt udbyggede form vil den blive et stort aktiv for Aabenraa. Hvilket den allerede er. Enkeltheden er påfaldende:…

Esbjerg Strategi For Byplan

Esbjerg Kommune har med Esbjerg Byplan igangssat en udviklingsproces, der skal fastholde og styrke off-shorebyen Esbjerg som et af de vigtigste vækstcentre i Danmark. Strategien skal udvikle Esbjerg fra entreprenant olie- og erhvervsby til også at være en attraktiv bolig- og uddannelsesby med et pulserende by-, kultur- og fritidsliv. Esbjerg skal i fremtiden ikke kun tilbyde attraktive job, men appellere til hele familien og dermed ruste byen i konkurrencen om at tiltrække veluddannet arbejdskraft og dermed fremtidens videnstunge virksomheder. Strategien danner den overordnede ramme om byens strukturelle udvikling, ny centerstruktur for detailhandel, oplevelser, idræt og uddannelse, byfortætning og -udbygning, boligtilbud, grøn struktur og stistruktur. Opgaven er gennemført som et åbent procesforløb i samspil med byens virksomheder, borgere og den kommunale forvaltning. Deltagerne har sammen kortlagt byens særlige DNA, potentialer og udfordringer, og udviklet grundlaget for en samlet udviklingsstrategi. Arbejdet er afleveret som en samlet rapport, der er vedtaget af Esbjerg Byråd, januar 2016.

Hvidbjerg Strand Pier

Hasløv & Kjærsgaard har i forbindelse med ordningen “Tilskud til kommuner og regioner, nye arbejdspladser i landdistrikterne” udført projekt for badebro/pier på Hvidbjerg Strand. Projektet er opført, indviet 26.6.2015 til tiden og under budget. Projektet består af en 84 m lang badebro med adgangsrampe og en badeplatform yderst. Selve broen er opført med en bærende konstruktion i stål og dækselementer i trykimprægneret træ på galvaniserede stålrammer. Dækket ligger i kote 1,5 m, mens badeplatformen ligger i kote 0,8 m. Selve broen er 3 m bred med rækværk i stål og træ til den ene side. Badeplatformen er cirkulær med en diameter på 6 m. Anlægget ligger i tæt tilknytning til Hvidbjerg Strand Feriepark.

Amager Strandvej 49

Hasløv & Kjærsgaard har udført en visualiseringsrapport for Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune i forbindelse med deres overvejelser omkring udnyttelsen af en grund til en 5-sporet skole mellem Amager Strandvej og stranden nord for Amager Strandpark. Rapporten viser, hvordan et nyskabende skolebyggeri med offentlige funktioner kan udvikles i samspil med stedets naturværdier og på den måde gøre det attraktive område tilgængeligt for både lokalområdet og for hele København.

Klimasikring af Assens

Hasløv & Kjærsgaard skal for Assens Kommune udarbejde en plan for klimasikring af Assens Havn. Planen skal sikre, at klimatilpasning ikke kun er en ‘teknisk’ løsning, men en mulighed for at sikre en kvalitativ udvikling i området med attraktive byrum og mødesteder, som skaber funktionsmæssige symbioser og tiltrækker fremtidige investeringer til området…

Helhedsplan for Odden Havn

Hasløv & Kjærsgaard skal i samarbejde med Odsherred Kommune udvikle en helhedsplan for Odden Havn og Havnebyen…

Charlottenlund Søbad i 30 år

Hasløv & Kjærsgaard tager i disse dage en tur ned af Memory Lane. Dan og Bjarnes Charlottenlund Søbad fylder 30 år. Det karakteristiske grønne anlæg er siden åbningen blevet et ikon for badelivet langs de danske kyster, og optræder flittigt i turistbrochurer og internationale modemagasiner…

Vedbæk har fået en helt ny strand

Vedbæk har fået en helt ny strand, der her i sommervarmen er blevet godt modtaget af de lokale beboere, som i mange år har ønsket bedre badefaciliteter…

Amager Strandpark fylder 10 år

“Vores” Amager Strandpark fylder 10 år. Det har været en drøm at følge, hvordan Amager Strandpark gennem de sidste 10 har udviklet sig til hele Københavns strand og mødested for alle tænkelige aktiviteter, fra kajakroning og rulleskøjter til store idrætsstævner, kunstudstillinger, modereportager, bryllupsfester og vandpiberygning…

KLIMASIKRING 2.0 Vestmolen i Lemvig indviet

Denne sommer blev Vestmolen i Lemvig indviet. I forlængelse af den store ombygning af havnen har Hasløv & Kjærsgaard stået for aptering af “kighulsbænke”, bølgeskærm med glas, bænke, molehoved og muligheder for rekreativt ophold på den nye 200 meter lange mole. De mange glaspartier i det høje bølgeværn giver lys, læ og udkig til havet i al slag vejr.

Odsherre Kommune Vision for to kyststier

Hasløv og Kjærsgaard har for Odsherred Kommune udarbejdet ansøgningsmateriale til Naturstyrelsens Forsøgsordning for kyst- og naturturisme. Visionen bag ansøgningen er en færdigudvikling af to vigtige færdselsmuligheder i kystnaturen. Forbindelserne er af meget forskellig karakter. Naturforholdene er også forskellige og forudsætter forskellige dispensationer for at kunne gennemføres. Det drejer sig om: Kyststien – en natursti, som skal følge kystlinjen langs hele Sejrøbugten fra Dragsholm/Sanddobberne i syd til Lumsås og Odden Kirke i nord. En bynær fjordpromenade fra Nykøbing bykerne og lystbådehavn til Museum Odsherred, Anneberggård i syd.

Klintholm Deponi

Projektering og realisering af landskabsprojekt i samarbejde med COWI for tidligere deponi med nye offentlige funktioner. Projektet har omfattet jordberegninger, beplantninger, rekreative stier og aktiviteter.

Indslag i TV2 om Hvidbjerg Strand Pier

Se indslag i TV2 om Hvidbjerg Strand Pier

Hasløv & Kjærsgaard har i forbindelse med ordningen “Tilskud til kommuner og regioner, nye arbejdspladser i landdistrikterne” udført projekt for badebro/pier på Hvidbjerg Strand. Projektet er indviet til tiden og under budget…

Første fase af udbygningen af Skovshoved Havn er indviet

Første fase af udbygningen af Skovshoved Havn er netop indviet den 3. maj 2015. Her blev det nye havnebassin taget i brug sammen med en del af de nye broer og bådpladser…

Nyborg Marina

Hasløv & Kjærsgaard har i et team med NORDArchitects, Grontmij og ÅF-lightning vundet tilbudsgivningen på “Nyborg Marina”. Opgaven omfatter en helhedsplan for marinaen, projekt for udvalgte arealer samt forslag til forbindelsen til byen.  

Hasløv & Kjærsgaard vinder Bæredygtig Beton Prisen 2015

Hasløv & Kjærsgaard takker for Bæredygtig Beton Prisen, som er tildelt “Le Mur” Højvandsmøblet i Lemvig…

Højvandssikring af Hellerup Havn

Bodils ekstreme højvander førte til oversvømmelser flere steder langs Øresundskysten. I Gentofte Kommune gik det ud over lavtliggende områder bag Hellerup Havn…

Grønnehave Strand, landskabssti

Kommunalbestyrelsens vedtagne helhedsplan for Helsingør Nordhavn 2009 rummer som en af sine centrale ideer etablering af et promenadeforløb igennem Helsingør Nordhavn. Hasløv & Kjærsgaard har udarbejdet et projektforslag, der fortæller om, hvordan en samlet kystpromenade kan etableres imellem Nordhavnen og Marienlyst. En unik promenademulighed der sammenbinder kyststrækningen fra Kulturhavnen og bymidten rundt om Kronborg over Nordhavnens maritime miljø, videre ud til strand- og klitområder og det store historiske badehotel. Forslaget fortæller om overvejelser om promenadens forløb og karakter, sammenbinding med omgivelserne samt vurderer omkostningerne til anlæg og drift.

Skybruds- og højvandssikring af Udenrigsministeriet

Hasløv & Kjærsgaard har udarbejdet et forslag til disponering af forarealerne til Udenrigsministeriet, herunder beskyttelse af bygning og hovedindgang mod vand – både skybrudsregn og højvander. Hovedindgangen skybrudssikres ved at flytte det dybdepunkt, der i dag ligger lige foran indgangspartiet, mod øst. Derved løber de store vandmængder, der kommer fra arealet samt Strandgade og den nordlige del af Knippelsbro under skybrud, ud i havnen via den store vandtrappe, modsat i dag hvor alt vand ledes til Udenrigsministeriets hovedindgang. For at lede vandet den rigtige vej fjernes støttemuren, og terrænet sænkes ned mod vandtrappen, så der skabes fald og skybrudspassage ud i havnen ned over vandtrappen. Projektet kommer til at sikre mod højvande fra havnen til den eksisterende hammerkote i ca. 2,1. Dette indebærer, at skybrudspassagen i den gamle hammer ved vandtrappen skal højvandssikres med en port, som kan lukkes ved varsel. Alle udløb til havnen sikres med kontraventiler. Vejprofilet ændres fra en vej med dobbeltsidigt tværfald til et samlet fortov/vejareal med tværfald til en enkelt rende. Der lægges brosten på hele arealet, og fodgængerlinjer markeres og gøres trille- og gangvenlige med bardursten. Forslaget flytter træer og cykelparkering længere frem til ankomstvejen. Desuden vendes cykelparkeringen, så der opstår kig og passager […]

Rammer for Nøgleinvestering i Naturbaserede Turismeprojekter

Tegnestuen har for Videncenter for Kystturisme og med Naturstyrelsen som sparringspartner foretaget en analyse af de eksisterende arealreservationer for placering af turismeanlæg inden for de 20 særlige feriesteder. Samtidig er givet forslag til nye arealudlæg. I alt er ca. 70 arealer blevet screenet. Analysearbejdet har omfattet besigtigelser og registrering, møder med de enkelte kommuner og turismeaktører om deres turismestrategier i forhold til arealreservationerne. Arbejdet har resulteret i en rapport, hvor hvert enkelt areal er vurderet i forhold til placering, størrelser og intensionerne i strategiplanen for turime. Der er udarbejdet en matrix, som alle arealer er vurderet efter, og som giver mulighed for at sammenligne, vurdere synegier og overveje arealets relevans. Der har derudover været afholdt en konference i 2015, hvor materialet er blevet præsenteret for kommuner og aktører, og hvor også Naturstyrelsen, DI, Visitdenmark, og, Horesta var til stede. Materialet har været brugt som udgangspunkt for drøftelser om de 10 forsøgsprojekter langs de danske kyster, som nu er inde til vurdering i Naturstyrelsen og Erhverv- og Vækstministeriet.

Hasløv & Kjærsgaard præsenterer rammerne for fremtidens turismeprojekter

Tegnestuen har udarbejdet rapport om “Rammer for nøgleinvesteringer i naturbaserede turismeprojekter” for Videncenter for Kystturisme med henblik på at afdække, om de arealer, der i dag er udlagt til turisme, udgør et reelt potentiale som lokomotiv for udvikling af turismeprojekter…

Kriegers Flak, havmøllepark

Udarbejdelse af VVM-rapport for etablering af havmøllepark på Kriegers Flak i farvandet mellem Danmark, Sverige og Tyskland. Der er udarbejdet en omfattende analyse af de visuelle forhold set fra Danmark og Sverige for to forskellige mølletyper med en kapacitet på hhv. 3 MW og 10 MW. Rapporten omfatter en indgående beskrivelse af visualiseringsmetoden, møllestørrelser, opstillingsmønster, kumulerede effekter, belysningsprojekt og visualiseringer i høj kvalitet i forskellige vejrsituationer og om natten, set fra fire forskellige standpunkter i Danmark og Sverige. Der er taget udgangspunkt i opstillingsmønster udarbejdet med hensyn til tekniske forudsætninger af Energinet.dk. Rapporten er udarbejdet som bilag til VVM-rapport.

Storstrømsbroen – Landskabskarakteranalyse

I forbindelse med udarbejdelsen af projektforslag og input til VVM-undersøgelse for Storstrømsbroen har Hasløv & Kjærsgaard udarbejdet en landskabskarakteranalyse. De nuværende forhold i området er beskrevet og analyseret efter ”landskabskaraktermetoden”. Undersøgelsesområdet omfatter et vand- og landområde i en radius på 10 km omkring den planlagte Storstrømsbro. Analysen er delt i to typer af påvirkede områder. Nærvirkningen i de områder der fysisk skal rumme de nye landanlæg for broen og fjernvirkningen i de øvrige områder, hvor man har mulighed for visuel kontakt med den nye bro. I analysen vurderes konsekvenserne for påvirkningen af landskabet og de visuelle forhold af Storstrømsbroprojektet. Analysen sætter fokus på landskabets karakteristiske træk, kvaliteter, værdier og sårbarhed. Resultatet af landskabsanalysen er præsenteret i rapportform, der er velegnet som bilag til VVM-rapporten.

Attraktioner i Danmark og Europa

Rapporten omhandler attraktioner i Danmark og Europa. Rapporten beskriver i hovedtræk attraktionerne, deres oplevelsestilbud, fysiske forhold, omgivelser og placering. Sigtet er at opnå en bedre forståelse af hvilke faktorer, der kan have betydning for at udvikle eller skabe en attraktion. På baggrund af de observerede fælles karakteristika og eksempler på oplevelsestilbud er der sammenfattet en række anbefalinger, som kan give inspiration ved etablering af fremtidige attraktioner. Hvert af de undersøgte steder udgøres af et komplekst system af fysiske rammer og fænomener. Derfor beror anbefalingerne både på en helhedsforståelse af disse systemer samt en forståelse af enkeltfaktorer.

Lund Havn

Lund – landsbyen med Danmarks dejligste havn

Klimatilpasning af Nordkysten

Der er store problemer med tilsanding af havnene i Gilleleje og Hornbæk, samtidigt med at der opleves stigende problemer med erosion af kysten, som bl.a. har medført nedstyrtning af offentligt sti og kraftig erosion af Hornbæk Plantage. Arbejdet har resulteret i en omfattende rapport, der i en kort sammenfatning samler anbefalinger suppleret af en række basisundersøgelser og bilagskort. Konklusionerne omkring havnesandet er blandt andet: Havnesandet kan medvirke til at stabilisere kysten, som ellers fortsat eroderer pga. underskud af sand. Havnenes udgifter til at fjerne havnesandet vil kunne deles med flere interessenter og derved blive mere overkommelig for havnene og tilføre et billigere råstof til sandfodring. Havnesandet vil kunne skabe et fælles samarbejdsprojekt på tværs af traditionelle skel i form af organisationer, grundejerforeninger og kommuner. Havnesandet anvendes til naturnær stabilisering af kysten, som vil kunne tjene som nationalt eksempelprojekt i forhold til den fortsatte sikring af de danske kyster på en bæredygtig måde med hensyn til økonomi, landskabelige, rekreative og turistmæssige kvaliteter og skabe en fælles forståelse af de landskabelige værdier på lokaliteten.

Nordkystens Fremtid

Projektet skitserer en helhedsorienteret strategi for kystsikring og nytænkning af en sammenhængende fortælling for området som en kombination af naturprægede kulturmiljøer, kvalitetsfulde turistoplevelser og en bæredygtig kystudvikling. Fokus ligger især på de enkelte strande, strækningens kysttekniske problemer og hvordan dens kvaliteter og udfordringer kan udvikles i et helhedsorienteret perspektiv, som tilgodeser kystlandskabets natur, rekreative værdier og kystbeskyttelse. I Nordkystens Fremtid gives anbefalinger til naturgenopretning af kysten gennem nogle udvalgte ”case”-strækninger, bl.a. strækningen fra Heatherhill (Markvænget) til Orebjergrenden i Rågeleje. Projektet er rigt illustreret med flyoptagelser, illustrative skitser, plantegninger og diagrammer. Bag projektet står et tværkommunalt samarbejde mellem Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommuner. “Nordkystens Fremtid” er udarbejdet som en rapport og fremlagt for både byråd og borgergrupper. Projektet omfatter en strækning på ca. 50 km ~ et areal på ca. 1.500 ha.

Esbjerg Strand Designmanual

Designmanualen sikrer, at Esbjerg Strand udvikles med en fælles visuel identitet og materialemæssig høj kvalitet, selvom udviklingen sker over en årrække og i samarbejde med mange forskellige aktører…

Forsyning Helsingør Masterplan og realisering

Hasløv & Kjærsgaard har fungeret som bygherrerådgiver på udviklingen af det samlede anlægsområde på Energivej i Helsingør. Opgaven har handlet om at kvalificere beslutningen om at samle de mange tiltag og aktiviteter under forsyningen; kraftvarmeanlæg, driftscenter/kontorfaciliteter, genbrugsplads og biomasseanlæg. Tegnestuen har udarbejdet masterplan, VVM-bidrag; visualiseringer og landskabsanalyser, udarbejdet lokalplan og afholdt borgermøde. Derudover har vi været oplægsholder og del af en ideudviklingsworkshop med aktører på energiområdet omkring 2020 løsninger, udvikling af grøn teknologi og ”den tredje dimension”. Efterfølgende har vi udarbejdet forslag til en grøn genbrugsplads med 225.000 besøgende om året. Pladsen indrettes med grønne, teknologiske tiltag, bl.a. sedumtag, støjreduktion, trafikseparering, genbrugsbutik, skoletjeneste mv. Der er udarbejdet et skitseprojekt og efterfølgende et dispositionsforslag, som bliver en del af forsyningens masterplan for udvikling af en samlet forsyningsenhed for hele Helsingør Kommune med fokus på ”den tredie dimension” og hvordan forsyning og genbrug gøres til en ressource. Tegnestuen har derudover udarbejdet registreringsmateriale for den samlede ejendomsportefølje, økonomioverslag, grundlagsmateriale til afholdelse af konkurrence samt etapeplan som en del af masterplanen. Første fase af masterplanen er nu under realisering med etableringen af et biomasseanlæg.

Molehovedet i Assens 360° Havn & bælt 2014

Som 1 ud af i alt 10 vinderprojekter er udviklingsplanen for molehovedet i Assens Havn udvalgt til Realdania kampagnen, Stedet Tæller. I tæt dialog med borgere, foreningsliv og kommune har Hasløv & Kjærsgaard udarbejdet projektplan for udviklingsområdet med henblik på at skabe et særligt sted i byen, hvor udsigten kan nydes, og hvor der er nye muligheder for maritime aktiviteter året rundt. Assens Kommune har udarbejdet en visionsplan for havnearealernes fremtid. Ét af visionsplanens væsentlige elementer er en øget sammenhæng imellem by, havn og næs. Et interessant og sammenhængende stiforløb fra bymidten til marinaområdet, der fortsættes i en ny promenade omkring Assens Marina og på spidsen af næsset mødes med strandpromenaden langs Lilebælt. Herfra vil ”360° Havn & Bælt” forlænge oplevelsen helt ud til molehovedet, hvorfra man kan betragte naturen, havnen og byen i en 360° panoramaudsigt.

Rørvig Havn Helhedsplan

Rørvig Havn er stadig en aktiv færgehavn, der er mange maritime aktiviteter og virksomheder med udgangspunkt i havnen. Havneområdet er et af de allervigtigste udflugtsmål i sommerens myldrende ferieliv, når alle aldre mødes på havnen for at opleve livet ved krabbefiskerbroen og havnemiljøet i bred forstand. Målet er at styrke Rørvig Havn som et forsat attraktivt og alsidigt udflugtsmål og en stærk base for mange maritime aktiviteter. Havnen kvalitetsudvikles med ’Promenademolen’ med opholdsmuligheder i form af siddeskulptur og nyt molefyr med udsigtsplatform. En ny legeplads og vandtrappe ved Træskibsbro og Rørvig Fisk skaber et nyt opholdssted i havnen, hvor eftermiddags- og aftensolen kan nydes, og et nyt havnetorv mellem sandstrand, parkering og krabbefiskerbroen giver mulighed for ophold og udeservering og fungerer som det centrale mødested i havnen.

Udspringstårn – Holdbæk Havn

Udspringstårnet skal være et mødested og rammen om oplevelser for alle aldre, året rundt og til hverdag og ved events. Udspringstårnet skal være vartegn for Holbæk Havn – en aktiv havn. Som en del af molen etableres udspringstårnet som et trappeforløb med store udsigtsterrasser, der giver mange muligheder for ophold. Udspring foregår fra vipperne, der er placeret på sidste niveau i ’trappeforløbet’, hævet 5 og 3 meter over havets overflade. En 10 m vippe rejser sig som et enkeltstående tårn på stenkastningen ved siden af bastionen. Vippen vil kunne være aflåst eller konstrueret som en justerbar vippe, hvor den sænkes til 3 meter og drejes uden for den almindelige badesæson. Bastionen opleves som en terrasseret flade bestående af en række cirkultære former med trædæk, båret af lette stålkonstruktioner.

Holbæk Havn, helhedsplan

Byrumsanalyse, workshops, visionsskitser og sammenfatning i en helhedsplan med et sæt anbefalinger for området. Anbefalinger: Skab en havnepromenade med udgangspunkt i de eksisterende kvaliteter. Styrk forbindelsen til byen ved at trække byliv ned til vandet. Skab oplevelser og ”steder” – start med de midlertidige og flytbare til at skabe fokus på havnen, fx. udstillinger, svømmebane og skøjtebane – og derefter broer, havneplads, park og bølge-/læskærm. Fremhæv de eksisterende kvaliteter med enkle virkemidler. Udvikl nye sider af det maritime liv. Skab nye alliancer og glæde ved at være sammen om at udvikle havnen.

Campus EsbjergHelhedsplan og rumdesign

Skitseprojekt for helhedsplan og designmanual for tre nye byrum i Campus Esbjerg, der skal skabe sammenhæng mellem områdets institutioner og tilbyde nye, attraktive mødesteder for de studerende i Esbjerg. Campus Grønningen er det centrale mødested – et overdrevslandskab med sø, bakker, opholdsplæne og boldbaner. Boldbanerne anlægges i Grønningens nordside langs en træplint, der fungerer som tribune, opholdsmøbel, bande, omklædning mv. En eksisterende vej nord for Campus Grønningen omdannes til et aktivitets- og idrætsstrøg med løbebane, cykeludfordringer mv. AAU Rambla fungerer i nord som ankomstplads til AAU med plads til udeophold og aktiviteter for de studerende. Den sydlige del af Ramblaen opbygges af en række terrasser og haver, der danner ramme om udeundervisning, studieaktiviteter og ophold. Ramblaen afsluttes mod syd af en Fitnesszone med træningsfaciliteter. Akademihaven forbinder EASV med Campus Grønningen, og anlægges som et klassisk parkanlæg med solitærere træer, beplantningsgrupper, labyrint og en lille grusplads til udeundervisning. I direkte tilknytning til EASV anlægges en lille gårdhave med plads til bordfodbold, bordtennis mv. De tre byrum og områdets institutioner forbindes internt via Motionsmotorvejen – et netværk af motionsstier der også skaber forbindelse mellem Campus Esbjerg og den omkringliggende by.

60.000 volt transformerstation ved Urup Hede

Hasløv & Kjærsgaard har i august 2013 udført visualiseringer af en ny 60.000 volt transformerstation på Urup Hede fra tre standpunkter. Standpunkterne er valgt ud fra ønsket om at illustrere hvordan anlægget indgår i det nuværende landskabsbillede, tæt på og langt fra. Visualiseringerne er udført på fotos optaget på stedet. En 3D-model er derefter konstrueret ud fra oplysninger modtaget fra kunden, med udgangspunkt i eksisterende station af samme type og størrelse. 3D-modellen er derefter indsat i foto med samme data som kameraets optik. Der er visualiseret med udgangspunkt i de bestemmelser der gælder for visualiseringer i forbindelse med VVM, dvs. fra steder med offentlig adgang. Visualiseringerne konkluderer at anlægget kun ses fra et begrænset område i umiddelbar nærhed af anlægget.

Ballen Færgehavn, Visualisering

I forbindelse med VVM-redegørelse for anlægsprojekt for en ny færgehavn syd for Ballen på Samsø med tilhørende vejprojekt er der udført visualiseringsrapport til brug som baggrundsrapport. Der er udført visualiseringer dag og nat fra 5 forskellige standpunkter i forhold til selve havnen og 9 visualiseringer visende vejprojektet i forhold til landskab og bebyggelse. De visuelle forhold og visualiseringsmetoden er beskrevet, og der er konkluderet i forhold til de ændringer i de visuelle forhold på stedet, der forandres ved anlæggelsen af havn og vejforløb.

Hørsholm Kystplan

Projektet omfatter helhedsorienteret debat- og beslutningsgrundlag for videre kystbeskyttelsesindsats. Der er foretaget en strækningsgennemgang med henblik på at sammenfatte mulighederne for at kvalitetsudvikle kysten med udgangspunkt i både hensyn Tumore prostatico: la prognosi in base a stadio, grado e rischio til kystbeskyttelse og herlighedsværdier. Arbejdet indeholder desuden en skitse til den overordnede økonomi for de skitserede kystbeskyttelsesscenarier og forslag til muligheder for inddragelse af interessenter, borgere og kystgrundejere i en samlende, positiv proces. Endelig er der skitseret konkrete løsninger for udvalgte delstrækninger til fremtidig kystbeskyttelse. Projektet skal yderligere konkretiseres i efteråret 2017 med henblik på realisering. Projektet er udarbejdes i samarbejde med DHI og Niras.

Væksthus og udearealer i Gellerup

Det nye byrum indeholder småproduktion af planter og blomster, fællesaktiviteter; et sted der dufter eksotisk. Huset bygges af genbrugsglas og opsamler ressourcer som sol, vand og varme. Rundt om huset indrettes nytte- og sansehaver samt små opholdsområder. Væksthuset indgår som en del af et promenadestrøg, der går gennem området, og er samtidig en del af en større fornyelsesplan for Gellerupparken.

Køge Havn Vindmøller Landskabelige forhold og visualisering

I forbindelse med VVM-redegørelse for anlægsprojekt for opstilling af vindmøller på nye havnekonstruktioner i forbindelse med udvidelse af Køge Havn er der udført visualiseringsrapport og en rapport, der beskriver de betydende kulturhistoriske forudsætninger i området samt de landskabelige forhold til brug som baggrundsrapport. Der er udført visualiseringer dag og nat fra ti forskellige standpunkter i forhold til vindmøllerne på havnen. Én visualisering er natvisualisering og én er fra søterritoriet. Resten er dagslysvisualiseringer fra kysten, byen og baglandet. De visuelle forhold og visualiseringsmetoden er beskrevet, og der er konkluderet i forhold til de ændringer i de visuelle forhold på stedet, der forandres ved opstillingen af de fire møller. På visualiseringerne er medtaget flere udviklingsprojekter, bl.a. Køge Kyst byudviklingsområde.

Kalundborg Havn – Havneplan

Udarbejdelse af visionsoplæg og kommuneplantillæg for udvikling af havnepark i Kalundborg. Projektet har omfattet borgerinddragelse, afholdelse af borgermøde samt udarbejdelse af rammebestemmelser til kommuneplantillæg for området. Der er bl.a. udarbejdet idéskitser, princip for højvandsbeskyttelse og kortlægning af anvendelsesmuligheder i området, sammenfattet i diagram og illustrationsplaner.

Højderygsti, Odsherred

Visionen for Højderygstien er en stirute, som tilbyder oplevelser i international standard af stedets landskaber, natur og kulturhistorie (fortidsminder og kunst). Højderygstien skal være kendetegnet ved en enkel og robust udførelse, som til enhver tid sikrer god tilgængelighed, en sti som lever i harmoni med de lokale beboere og en formidling, som underordner sig (og enkelte steder forstærker) stedets unikke landskaber og kulturhistorie. Højderygstien forbinder områdets historie fra sidste istid til ældre bronzealder (1800-1100 f.Kr.), med 1800- og 1900-tallets kunst- og kulturhistorie i området og nutidens enestående landskabsoplevelser.

Holbæk Have

En analyse og disponering for udvalgsvarebutikker, etageboliger, ældreboliger/plejecenter samt rekreative arealer i Holbæk centrum. Projektet tager udgangspunkt i at skabe en ny bydel med både mulighed for indkøb, ophold, almene boliger, plejecenter og rekreative arealer. Disponeringen af arealerne bruger de eksisterende forbindelser, adgangsforhold og gamle ”spor” til at sætte rammerne for en bydel, der skal indeholde mange typer af boliger; ældreboliger, etageboliger og tæt-lav. Samtidig skal området indeholde udvalgsvarebutikker og et bytorv med mulighed for ophold og udadvendte funktioner. Området bindes sammen med et net af stiforbindelser og rekreative tilbud, som også tager højde for og anvender arealerne til at bruge og udvikle LAR-løsninger.

Greve Strand Idékatalog

Greve Byråds vision for Greve Strand er et område, hvor naturindhold, rekreation og lokalt ejerskab til naturen går hånd i hånd. Der er et ønske om at styrke den naturmæssige og rekreative kvalitet af kommunens strande, herunder Greve Strand, som en vigtig del af kommunens net af grønne områder. Projektet var organiseret omkring et indledende borgermøde/strandvandring i Granhaugen i foråret 2012 med henblik på at indhente ideer og forslag til et idékatalog for Greve Strand. Borgermødet blev gennemført med en gåtur i mindre grupper i området samt en afsluttende plenumdebat. Idékataloget for Greve indeholder beskrivelse af borgerinddragelsen, strukturplan for området og idékatalog med en række konkrete ideer.

Designmanual – Tovværks- og idrætsparkområdet

Designmanualen er en videreudvikling og designmæssig præcisering af Masterplan for Tovværks- og idrætsparkområdet i Esbjerg, og definerer den overordnede designlinje for den fremtidige udformning af området. Designmanualen skal sikre en fælles identitet og en visuel sammenhæng i området, selvom arealer og bygninger anlægges over en længere årrække af flere forskellige aktører. Designmanualen fastlægger de overordnede retningslinjer for udformning og indretning af veje, stier, parker og byrum mht. belægning, belysning, beplantning, skiltning og byinventar mv. Designmanualens retningslinjer suppleres af en række vejledende eksempler på udformning af byrum samt referencer, der lever op til manualens retningslinjer. Retningslinjerne er ikke bindende for områdets fremtidige design. Designmanualen er udført i to etaper – en designmanual for Tovværksområdet og efterfølgende en samlet manual, der inkluderer hele masterplanens område.

Bispengen Genbrugsstation

Nyetablering af ca. 5.000 m² genbrugsstation inkl. adgangsveje og bygninger. Projektet er udviklet med solceller og sedum på taget, jordvarme samt genbrugstræ på bygningerne. Området er afgrænset af Bispeengbuen, Borups Allé og Ringbanen. Hasløv & Kjærsgaard har som underrådgiver for COWI Solid Waste Management og med Hoffmann som hovedentreprenør udført udvikling, projektering, myndighedsprojekt, udbud og tilsyn ifm. 200 m² mandskabsbygning i lavenergiklasse 2015 og 150 m² uopvarmede modtage- og materielbygninger. Projektet er færdiggjort.

Marielyst by og strand

Bygherrerådgiver og arkitekt på helhedsplan for Marielyst, herunder kulturarvsregistrering og forslag til bebyggelsesregulerede bestemmelser. Tegnestuen har udarbejdet en visionsplan for hovedgaden og stranden med disposition, etapeplan, økonomioverslag, borgerinddragele og præsentation for beslutningstagerne. Området omfatter indkørslen til Marielyst og stranden i forlængelse af Strandvejen med henblik på at forbedre og udvikle forholdene for turister og sommerhusejere i området. Forslaget indeholder vision for et bakkelandskab med udsigtspunkt og arena, forslag til promenadeforløb, forslag til torv og pier samt aktiviteter på stranden. Hasløv & Kjærsgaard har fungeret som bygherrerådgiver på realiseringsproessen og fungeret som konkurrencesekretær for arkitektkonkurrence i regi af Realdania. Realisering af projektet er afsluttet i 2014. Projektet har bl.a. fået midler fra Realdania, Stedet tæller.

Letbane Lyngby Torv

Hasløv & Kjærsgaard har for Metroselskabet udført en analyse og indretningsforslag til Lyngby Torv i forhold til gennemførelse af letbanetracé i forbindelse med Letbane langs Ring 3. Forslaget har baseret sig på at overholde så meget af et allerede eksisterende forslag til omlægning/indretning af torvet, udarbejdet af Landskabsarkitekter Nørgaard & Holcher. Gennem dialog med Metroselskabet og Lyngby Kommune er der udarbejdet fire forslag til forskellige linjeføringer og forslag hhv. med og uden bustracé. Forslagene er problemsat i en dialogproces gennem en række tegninger med formulerede problemer der dels retter sig mod de ønsker der har været til den æstetiske udformning og de tekniske krav der knytter sig til letbanen og busforbindelse over torvet.

Grøndals Å

Opgaven er udbudt som totalrådgivning for forundersøgelser og projektering af genåbning af Grøndals Å. Opgaven løses i samarbejde med Orbicon. Fase 1, 2 og 3 er gennemført med referencer til fremtidigt udtryk, landskabsanalyse og dispositionsplan for Grøndals Å. Dispositionsplanen indeholder beskrivelse af forudsætningerne (målsætninger, teknisk og i forhold til udviklingsplan for området), principperne i det fremtidige landskabsarkitektoniske udtryk, gennemgang af forslaget for de enkelte landskabsrum og en økonomisk vurdering af forslaget.

Basisanalyse Københavns havn

Københavns Havn har igennem mange år gennemgået betydelige omdannelser fra erhvervs- og trafikhavn til en ny fremtid som et byområde med mange anvendelser. Kanten af det maritime havnerum opleves dynamisk, hvorfor analysen og idéudviklingen tager udgangspunkt ikke kun i det traditionelle, statiske byrum, men et langt videre begreb af byrum som bygger på steder og forbindelser, og at ’inventaret’ i havnerum er flytbare og foranderlige. Visionen er at udnytte iagttagelsen af, hvordan de gode byrum opleves af brugerne – som dynamiske, steder man går til, steder man opholder sig, steder man er aktiv og steder man går igennem. Oplevelsen af byrummene langs havnen bliver en del af et musikstykke med temaer, variationer, stille og voldsomme passager i en vekselvirkning, der overraskende eller forudsigeligt tilfører København og dens møder med havn og vand nye, stærke kvaliteter. De fremtidige byrums kontekst bør arbejde med en bevidst og varieret brug af steder og ruter. Havnen med sine mange muligheder – de oplevelsesrige kanter – rummer særlige potentialer, hvad enten det er sommerlivets varme solskin og livfulde, sociale rum eller vintersæsonens barske klima, som man opsøger eller beskytter sig imod.

Omø Dige

Opgaven omfatter en landskabelig bearbejdning og indpasning af dige (højvandssikring) i forlængelse af tegnestuens arbejde med idéskitse for udvidelse og kvalitetsforbedring af lystbådehavnen. Havnen er lokalsamfundets vigtigste mødested. Visionen er, at havneområdet mellem Kirkehavn og havet udvikles til et maritimt fyrtårnsprojekt som eksempel på et nutidigt maritimt område, hvor fiskeri, turisme, rekreation og lokalt liv videreudvikles i et æstetisk indbydende og kunstnerisk udtryk i samspil med stedets kulturhistoriske værdier. Idégrundlaget for den landskabelige bearbejdning af havnerummet omkring diget er udsprunget af stedets ”bølger” – de markante, bløde bakkedrag bag Kirkehavn, plovfugerne og fiskekutternes bræddesider, der på hver sin måde repræsenterer Omøs historie, samt opmarchbåsene ved færgen. Idéskitsen for havneområdet har fastlagt den tekniske linjeføring af selve diget i en bølget form, som forventes udformet i henholdsvis en lav betonmur (ved havnen) og et jorddige (ved lystbådehavnen).

Rødby Havn og Holeby Visionsplan

Visionsplanen peger på et netværk af attraktive lokalsamfund, som præger Sydhavsøerne, og hvor Rødbyområdet med en ambitiøs landskabsplanlægning kan blive en del af denne familie. Rødby, Rødby Havn og Holeby vil sammen med den nye forbindelse under Femern Bælt skabe grundlag for en kvalitativ og kreativ vækst ved at genskabe det tidligere fjordområde og gøre det til omdrejningspunktet for nye turistmål med fokus på naturturisme. Ideen handler om at etablere forskellige rekreative aktiviteter; cykelstier, løberuter, kajakruter og andre blå forbindelser kombineret med de områder omkring Rødby Havn, som frigøres i forbindelse med realiseringen af Femern Bælt tunnelen.

Køge Kyst – Ny ø Visionsoplæg

Tegnestuens opgave er at udvikle det meget bynære havne-/kystlandskab til et rekreativt område, der rummer muligheder for mangfoldige aktiviteter og naturoplevelser. Der opbygges et helt nyt kystlandskab foran den eksisterende kystlinje syd for Køge Havn. Herved fremrykkes kysten til dybere vand og der skabes en lagune med roligere vand. Den sydlige klitø vil fremstå som en sandø uden de store anlæg. På det nordlige havneareal, som frilægges som ø, intensiveres aktivitesmulighederne – her skabes bystrand, udspringssteder, varme bassiner, soppebassiner, vandløb, vinterbad, robane, lege-/træningsplads, solbadebakke, læ og diverse faciliteter for ro-, kano-, og kajakklubber. Der etableres en restaurant samt toilet og omklædningsmuligheder. Ideen er at skabe et attraktivt bynært, rekreativt landskab, som sammen med det planlagte nye bykvarter kan sætte nye standarder for det rekreative liv i samspillet mellem by og vand. Samlet giver kystfremrykningen et (vand)landskab, der med en afbalanceret udvikling skaber mange nye aktivitets- og oplevelsesmuligheder, samtidig med at store naturelementer fastholdes og udvikles.

Nivå Lergravssøer Inspirationskatalog

Visionen for Nivå Lergravssøer er et område, hvor de unikke naturkvaliteter fastholdes og styrkes – samtidigt med at områdets beboere inddrages i at tilrettelægge rekreative aktiviteter, som kan forløse områdets potentiale som naturområde og friluftsområde til glæde for både børn, unge, voksne og ældre – med alle de forskellige ønsker og drømme de måtte have for friluftslivet i området. Der blev opstillet nogle målsætninger for inspirationskatalog for området: 1. Bevaring og styrkelse af naturværdierne herunder udpegning af delområder med urørt natur, 2. Give nye muligheder for aktiv rekreativ brug af området – nye aktiviteter grupperes så de understøtter et positivt samspil mellem brugerne, og 3. Områdets natur- og kulturhistoriske værdier formidles både ved traditionelle foldere og skilte – og utradionelle medier som fx. ”spor” i landskabet. Opgaven omfatter anbefalinger i forhold til den fremtidige proces samt en økonomisk gruppering af de enkelte projektforslag.

MarieøNaturø vest for Marielyst

Opgaven omfatter udarbejdelse af idéskitse til en ny naturø, etableret af overskudsmateriale fra udgravning til den faste forbindelse fra Danmark til Tyskland, ‘Femern Bælt-forbindelsen.’ Visionen er en ny naturø, der kan fungere som udflugtsmål for éndagsturisme, demonstrationscenter for bæredygtig turisme og i begrænset omfang flerdagsturisme i form af overnatning i feriecenter på øen bestående af mindre hytter. Øen skal være rastested og levested for fugle og andre dyr. Øen skal i højest muligt omfang være selvforsynende med vedvarende energi, bl.a. med vindmøller. Som opfølgning på idéskitsen har tegnestuen i samarbejde med Grontmij udarbejdet tekniske forundersøgelser af miljøforhold, lokaløkonomiske effekter og anlægsøkonomiske vurderinger.

Korsør Fyldplads, omdannelse til rekreativt område

Udarbejdele af landskabsprojektet for omdannelse af tidligere deponi til rekreativt område med store landskabelige værdier. Arbejdet har omfattet udarbejdelse af idéprojekt og byggeprogram, projektmateriale, udarbejdelse af udbudmateriale samt bygherrerådgivning ifm. realisering af projektet. I projektet er der arbejdet med et rekreativt stinet, terrænindpassede opholdspladser, bro med integreret bænk og et ”vadested” på tværs af den nye regnvandssø. Projektet blev realiseret i 2012 og benyttes af mange typer brugere.

Usserød Å

Idéprojekt for regulering af Usserød Å for at hindre oversvømmelser i omkringliggende boligbebyggelser. Projektet fokuserer på at varetage rekreative og naturfredningsinteresser i forbindelse med projektets omfattende landskabsbearbejdning. I forbindelse med arbejdet har der været afholdt interessentdrøftelser, interview og borgermøder til belysning af forskellige løsningsmodeller.

Holmehøj – Roskilde

Helhedsplan for en ny bydel med ca. 200 boliger med blandede boligtyper, tæt-lav og åben-lav. Helhedsplanen er udarbejdet med fokus på at opnå urban tilknytning til Gundsømagle samt at planen indeholder forskellige typer af bæredygtighedstiltag fx lokal afledning af regnvand til egen sø og åbne vandrender. Samtidig er der arbejdet med særlige tiltag ifm. de rekreative arealer, fx løbestier, legestier, bjerge/høje og særlige opholdsbænke, halvoffentlige arealer i boligklyngerne samt belysning.

Gladsaxe Ringby

Projektet omfatter borgerinddragelse, analyse og helhedsplan inkl. byrumsudformning for omdannelse og udvikling af Gladsaxe Erhvervskvarter. Forslag til fremtidig udformning og anvendelse af et af Danmarks største erhvervsområder. Med udgangspunkt i en fremtidig letbane langs Ring 3 stilles forslag om udvikling af et dynamisk erhvervskvarter. Hvor en ny markant, intensiv bebyggelse og nye servicefunktioner er med til at skabe et levende miljø langs Ring 3 som ny hovedgade og landmark i Gladsaxe Kommune. Der er fokuseret på bæredygtighed, kulturarv, rekreative arealer og byrumsudformning. Helhedsplanen sammenbinder kvarteret med det øvrige Gladsaxe og muliggør en udvikling med erhvervsdomiciler, kreative erhverv, iværksættelse, kultur, uddannelse, lokale butikker, boliger og infrastruktur. Samtidig giver planen mulighed for, at områdets eksisterende gamle industrivirksomheder fortsat kan udvikles i området. Projektet forventes realiseret inden for de kommende år.

Humleby Syd

Helhedsplan og strategi for en faseinddelt byudvikling, hvor en nænsom landskabsbearbejdning skal danne grundlag for en ny bydel med 1.100 boliger: Dageløkke Bæk. Målet for den nye bydel er at skabe et karakteristisk nyt boligkvarter, der kobles med de eksisterende landskabs- og bymæssige kvaliteter i området og endvidere bidrager til en stærkere og mere positiv identitet for det samlede byområde, Humlebæk. Dageløkke Bæk skal være en bydel, der bevarer det grønne, åbne landskab, biodiversiteten, varetager LAR for eget og omkringliggende boligområder samt initierer et aktivt og alsidigt fritids- og byliv. Den nye bydel bygger på en grøn og blå vision – en mindre landskabsbearbejdning forstærker eksisterende terrænkoter og muliggør en samlet struktur for LAR i området (Bækken) og tilvejebringer desuden rammerne for bydelens infrastruktur, områder med tæt bebyggelse og kobling til omkringliggende boligområder. Væsentligt for helhedsplanen har været fleksibilitet i byudviklingen. Den nye bydel skal være homogen og attraktiv fra start – sideløbende med at den kan udvikles over en flerårig periode og løbende tilpasses nyeste tiltag inden for klimatilpasning, boligformer og fritidsliv.

Wasserturm, Flensborg

Forslag til helhedsplan og boligtyper for et nyt boligområde i Flensborg, udarbejdet i samarbejde med arkitektfirmaet Bertelsen & Scheving. Forslaget tager udgangpunkt i områdets tidligere anvendelse til kolonihaver og naboskabet til eksisterende kolonihaveområde. Ideen bygger på en udnyttelse af det skrående terræn mod syd til placering af en bebyggelse, hvor alle boliger får maksimal glæde af solorientering, udsigt og de omkringliggende byområder. Forslaget omfatter ca. 200 etageboliger i op til 4 etager, hvor hovedvægten er lagt på bæredygtige tiltag i både fællesområder og i selve boligerne. Samtidig er projektet tænkt med minimale driftomkostninger.

Femern Bælt, infrastrukturanlæg

Landskabsarkitekturprojekt i forbindelse med elektrificering og udvidelse af nuværende bane fra Orehoved til Holeby Syd. En strækning på 55 km. Der er foretaget registrering af landskab og beplantning, opstillet principper for beplantning og landskabsbearbejdning og udarbejdet projektforslag samt givet input til VVM fagnotater vedr. visuelle forhold og arkitektur.

Femern Bælt, infrastruktur og landanlæg for bro

Udarbejdelse af forslag til landskabsprojekt og disposition for landanlæg og linjeføring for motorvej og jernbane i forbindelse med etablering af broforbindelse mellem Danmark og Tyskland. Desunden forslag til omlægning af vejanlæg og infrastruktur omkring Rødby, fx vejgennemføringer, tunneller, vejomlægninger, tilkørsler og kystprofil. Arbejdet har omfattet landskabskarakteranalyser, analyser af linjeføringer, placering af toldanlæg, besøgscenter, tankstation, jernbanestation mv. Desuden placering af til- og frakørsler samt føringer af tværgående veje, stier og landskabstræk.

Masterplan – Tovværket og Idrætsparken

Masterplanen omfatter omdannelse, omdefinering og udbygning af området fra et traditionelt foreningsdomineret idrætsområde til et nyt centrum for fritidsaktiviteter i Esbjerg. Tovværks- og idrætsparkområdet styrkes som Esbjergs centrum for idræts- og fritidsaktiviteter. En udbygning med uddannelse, boliger og nye idræts- og fritidstilbud skal gøre området endnu mere attraktivt for byens borgere og danne grundlag for en aktiv og sund livsstil i Esbjerg. Det fremtidige byggeri koncentreres I områdets periferi, så de mange grønne, rekreative kvaliteter centralt i området bevares. I Idrætsparken foreslås de eksisterende haller sammenbygget med en ny multianvendelig hal, der under ét tag rummer boldbaner, gymnastik, kampsport, nye omklædningsfaciliteter, klublokaler samt café og foyer til store arrangementer. Et fyrtårn for idrætslivet i Vestdanmark. Tovværksområdet foreslås udbygget med nye fritidstilbud, café, idrætscollege, gymnasium og nye byrum med aktiviteter for områdets brugere. Et netværk af motionsstier skal koble Tovværket og Idrætsparken sammen med bymidten, universitetet og stranden. Stierne skal med forskellige aktiviteter og udfordringer gøre turen gennem byen til en oplevelse.

Slagelse Havne Havneplaner

Maritimt Knudepunkt er et udviklingsprojekt for havnestrukturen i Slagelse Kommune med fokus på fiskeri, erhverv, turisme, kultur og bosætning i kommunens havnenære områder. Slagelse Kommune har inddraget Hasløv & Kjærsgaard som konsulenter for at udvikle strategier og fremadrettede udviklingsplaner for havnene i Bisserup, Agersø, Omø, Skælskør og Korsør. Havne der er meget forskellige, alle har sine særlige kvaliteter og udviklingspotentialer. Der har været afholdt flere workshops med de udvalgte havnes relevante aktører og brugere samt repræsentanter fra kommunen – et samarbejde som har præciseret ønsker, forudsætninger og visioner.

Dannemare Marina – lokalplan og helhedsplan

Udvikling af koncept og design for lystbådehavn med mange anvendelsesmuligheder, udarbejdelse af lokalplan, kommuneplantillæg og VVM-redegørelse. Udarbejdelse af visualiseringer af påvirkningen på kystlandskabet, herunder natvisualiseringer. Som led i en mangeårig kommunal/regional satsning på turisme skal planen sætte fokus på udvikling af et maritimt turistområde. Lokalplan og VVM-redegørelse er udarbejdet i samarbejde med Lolland Kommune og Kystdirektoratet.

Avedøre Holme

Hasløv & Kjærsgaard har gennem flere år været rådgiver for DONG energy i forbindelse med opstillingen af store vindmøller ved Avedøreværket. Der er udarbejdet visualiseringsrapport og vurdering af de visuelle forhold for den oprindelige VVM i forbindelse med udskiftningen af mindre til store møller. Senere er visualiseringerne revideret i forhold til udskiftning af rotor til større diameter. Fotografering og visualiseringer er udført i meget høj kvalitet. I et separat projekt er udviklet et system til opstilling af møllerne på fundamenter i vandet, tæt på land.

Forskønnelse af elnettet

Projektet omfatter strækningen fra Skibstrupgård til Kvistgård i Nordsjælland og strækningen over Roskilde Fjord. Linjeføringen i Nordsjælland går igennem den eventuelt kommende nationalpark. Der er gennem landskabsanalyse givet forslag til hvilke strækninger, der skal kabellægges. Kongernes Nordsjælland-strækningen løber mellem to Natura 2000 områder ved Teglstrup Hegn og Gurre Sø. Linjeføringen til og over Roskilde Fjord er planlagt delvis som landkabel og delvis som søkabel gennem det meget følsomme fjordlandskab. Projekterne omfatter landskabsanalyser med udgangspunkt i landskabskaraktermetoden inkl. historisk/kulturhistorisk analyse, visualisering og behandling af landskab og anlæg samt placering af overgangsstationer mellem nuværende ledningsbaserede 400 kV anlæg og kommende kabellagte strækninger.

Hundige By og Strand, helhedsplan

Borgerinddragelse og udarbejdelse af helhedsplan for Hundige by og strand. Som led i Greve Kommunes udvikling af den lange kyststrækning mod Køge Bugt har Hasløv & Kjærsgaard samlet visioner for styrkelse af forbindelsen og attraktionerne mellem by og kyst ud for Hundige. Arbejdet bestod i at inspirere, skabe, høre og samle alle de gode input fra de meget aktive borgere og interessenter i kommunen. Der var i alt tre borgersamlinger, hvor den første var en inspirationstur til Amager Strandpark. Det følgende var en åben workshop, hvor borgerne satte ønsker på planen. Og den sidste var en opsamling og illustrering af de samlede visioner. Der var over 100 borgere, som deltog i dette arbejde. Visionsarbejdet blev afsluttet med et katalog med en præsentation af de mange og forskellige visioner for oplevelser og kvaliteter, der er knyttet til Hundiges særlige nærhed kysten. Særlig vægt kan lægges på ”Promenaden fra Portalen til Fyrtårnet”, som kan give en helt ny og sanselig oplevelse, hvor byliv, naturoplevelser og færdsel tænkes sammen.

Middelaldercentret i Nykøbing Falster

Middelaldercentret i Nykøbing Falster er etableret i 1989 i forbindelse med Nykøbing Falsters 700 års jubilæum. Fra en rekonstruktion af en enkelt kastemaskine til et anlæg med by, havn, ridderturneringer og en række forskellige aktiviteter har Middelaldercentret i dag udviklet sig til en attraktion med stadig stigende besøgstal og begivenheder året rundt. Hasløv & Kjærsgaard har bidraget til udviklingen i centret med lokalplanarbejde, bebyggelsesplanlægning og etablering af bro- og havneanlæg. Senest er tegnestuen i gang med en udviklingsplan, der bl.a. omfatter udvikling og indretning af en servicebebyggelse for centret samt en turneringshal.

Slutdepot for radioaktivt affald

Udarbejdelse af forskellige forslag til udformning af et sådant anlæg på basis af en analyse af problemstillinger vedr. funktion, indpasning i landskabet, genkendelse over tid og image i offentligheden. Der er desuden udført visualisering af ét design i et ”typisk dansk landskab”, da der på dette tidspunkt ikke var fastsat en endelig geografisk placering. Projektet har været ganske omfattende med rapportering og præsentation på engelsk og dansk. Denne type projekt har i sagens natur ingen fortilfælde i Danmark, og derfor rummer opgaven en tilbundsgående analyse af ideologiske og praktiske forudsætninger.

Odense Havn for udvidelse af havneterminal

NIRAS udarbejder VVM-redegørelse for en udvidelse af Odense Havneterminal ved Lindø med 50 ha. Hasløv & Kjærsgaards opgave omfatter udarbejdelse af afsnit til VVM-redegørelsen vedr. påvirkningen af de landskabelige og kulturhistoriske værdier samt den visuelle påvirkning af landskabet. Odense Fjord og Munkebo-området er karakteriseret af store landskabelige, naturmæssige og rekreative interesser. Landskabsanalysen er udarbejdet på grundlag af landskabskaraktermetoden. Ved hjælp af en 3D-model af projektet er der udarbejdet fotorealistiske visualiseringer fra fem fotostandpunkter, som bedst belyser den visuelle påvirkning. Visualiseringerne belyser dels en fuldt udbygget erhvervshavn og dels en midlertidig situation med en produktionshavn for store betonelementer.

Københavns Havn, Nordhavnen, krydstogts- og containerterminal

Forslag til Indretning af udvidelse af Københavns Nordhavn ved opfyldning på søterritoriet. Visualiseringer og analyse af påvirkning af visuelle forhold. Opgaven: 3D model af havneudvidelsesprojekt, udviklet i samarbejde med bygherren og efterfølgende sammenlignet med seks fotooptagelser af eksisterende forhold dag og nat. Visualiseringerne er herefter kommenteret, og der er udarbejdet en analyse af påvirkningen af de visuelle forhold. Rapporten indgår som bilag i udarbejdet miljørapport/anlægslov. I visualiseringen indgår større bygningsvolumener, infrastruktur, containerterminal og bilterminal samt landskab og krydstogtsterminal med skibe.

Erhvervshavnen i Aabenraa

Udviklingsplan for erhvervshavnen i Aabenraa. I forlængelse af ”Helhedsplan for Aabenraa havn og by” fra 2009 og plan for ”Ny promenade i Aabenraa” fra 2010 har Hasløv & Kjærsgaard i samarbejde med Grontmij udarbejdet en udviklingsplan for erhvervshavnen i Aabenraa, med et fremtidsperspektiv på 25 år. Formålet med planen er at belyse erhvervshavnens forventede behov for fremtidige udvidelser og samtidig undersøge hvilke ikke-havnerelaterede områder, der kan afstås til andre bymæssige formål. Udviklingsplanen peger på en opfyldning af Sydhavnen i Aabenraa samt en evt. udvidelse af Sønderjyllandskaj mod syd. De fritidsbaserede havneaktiviteter fra Sydhavnen foreslås genhuset i en ny byhavn, og området ved Kilen og Nyhavn frigøres til bymæssig udvikling. Under arbejdet med udviklingsplanen offentliggjorde DONG planerne om afvikling af Enstedværket, hvilket førte til en analyse af muligheden for en flytning af dele af eller hele erhvervshavnen samt en anbefaling om i kommunen at arbejde videre med denne mulighed.

Sundby Kajakklub Fornyelsesplan

Skitseforslag til fornyelsesplan for kajakklubben, der omfatter energirenovering, træningslokale, omklædningsfaciliteter, tagterrasse og retablering af udeområder, herunder ny landgangsbro og ny stensætning.

Den Nordlige Oplevelsesscene

Forslag til vision for hvordan Nykøbing, Højby og Rørvig kan udvikle turismen yderligere. Forslag til fyrtårne for turismen i de enkelte byer samt forslag til samarbejder for at udvikle helårsturismen, hvor byerne hver for sig og i samspil kan skabe dynamik. Opgaven giver et bud på, hvordan visionen kan udvikle byerne med nye fyrtårne, der gør dem synlige og attraktive hele året.

Mosede og Karlslunde Strand – Idékatalog

Borgerinddragelse og udarbejdelse af idékatalog for Mosede og Karlslunde Strand. Visionen for området er et sammenhængende, rekreativt område og levende kulturmiljø, der omfatter stranden og området omkring Mosede og Karlslunde, Mosede Strand, Mosede Fort og Mosede Havn. Der er allerede nogle unikke anlæg og gode initiativer omkring udviklingen af Mosede Fort, og der findes allerede et velfungerende maritimt miljø i Mosede Havn. Nærværende idékatalog fokuserer på, hvordan en udvikling af strandens rekreative miljø kan højne oplevelsesværdien af natur, aktiviteter og rekreation i det samlede område. Projektet var tredje del af en samlet proces omkring udvikling af Greve Kommunes strande. Projektet har indeholdt en fælles offentlig strandvandring, indsendelse af ideer og fælles fremlæggelse og diskussion af idékataloget.

Lemvig, havneplan

Udarbejdelse af udviklingsplan for hele havneområdet samt en lokalplan for 1. etapes byggeri. Lemvig er en fin by, som ad åre har vendt ryggen til havnens potentialer. Havneplanen tegner sammenhænge og attraktioner, så havnen igen bliver et sted i byen, hvor der er god kontakt mellem byen og vandet. Havneplanen understøtter havnerelaterede aktiviteter, men foreslår derudover etablering af nye serviceerhverv, rekreative aktiviteter og opholdsmuligheder som kan understøtte et aktivt offentligt liv på havnen. Med et ”højvandssikringsmøbel” organiserer og rumdeles havnens arealer. Biler parkeres i grupper, og promenader og pladser får markante kvalitesløft. Fiskeri, bådværft og lystbåde ligger i det centrale havneområde, hvor landarealerne udvikles til at understøtte aktiviterne. De tidligere trafikhavnearealer skal omdannes til nye formål – primært boliger kombineret med offentlige, rekreative funktioner.

Horns Rev II

Analyse af opstillingsmønstre i forhold til visuelle forhold og beskrivelse af de visuelle forhold ved endeligt opstillingsmønster. I samarbejde med ENERGI E2 er udarbejdet forslag til opstillingsmønster for den meget store vindmøllepark bestående af standardmøller og forsøgsmøller. De visuelle forhold er beskrevet og visualiseret indgående efter udvælgelse af det optimale opstillingsmønster. Der er udført analyser af vindmølleparkens kumulerede, visuelle effekter internt og eksternt (forholdet til Horns Rev I). De visuelle forhold er beskrevet ved visualiseringer i forhold til kystlandskabet, set fra seks forskellige standpunkter og under forskellige vejrbetingelser, dag og nat. Rapporten er udarbejdet som bilag til VVM-rapport.

Grønland, havneprojekt i Aasiaat

3D model af nyt havneprojekt, udviklet i samarbejde med bygherren og efterfølgende visualiseret fra forskellige standpunkter. Endvidere er der udført filmsekvenser af projektet. Visualiseringer af det eksisterende landskab med forslag til det nye havneprojekt er udført ud fra digitalt grundmateriale samt ved drapering af ortofoto over en digital højdemodel. I visualiseringen indgår bygningsvolumener, infrastruktur, oplagsplads med udstyr, landskab og skib.

Gedser Helhedsplan

Forslag til masterplan for Gedser By og Odde med fokus på udvikling af erhverv og turisme. Arbejdet omfatter udarbejdelse af en helhedsplan for det samlede område med alternative skitser med afsæt i lokalområdets potentiale. Arbejdet med helhedsplanen har indeholdt et betydeligt omfang af borgerinddragelse med udarbejdelse af hvidbog, borgermøder, interview og temamøder med det politiske niveau samt embedsmænd. I forbindelse med helhedsplanen er der udarbejdet en tids- og etapeplan samt et økonomioverslag for gennemførelsen af den samlede plan. Helhedsplanen blev vedtaget september 2010. Efterfølgende er der udarbejdet en havnerapport, hvor særlige indsatsomåder for at fremme turismetiltag i forhold til tilgængelighed og synlighed i forbindelse med ankomst og rejsen videre sammen med de kulturhistoriske bygninger på havnearealet har indgået som tema. Projektet indgik som en del af Interregprojektet Interface. Målet er at gøre Gedser investorparat gennem drøftelser med interessenter og ildsjæle, udvikling af naturområder for turisme, inddragelse/mageskifte af arealer til rekreative og kulturelle formål, bl.a. udvikling af bypark, ny lystbådhavn, strand, byggeri, museum, terminal for Scandlines samt outletfunktioner mv.

Landgangen Esbjerg

Havnen er Esbjergs sjæl. Byens beliggenhed på skråningen Kleven, lige over havnen og havet, er unik – dynamikken mellem Esbjerg Havn og byen er vital. Tegnestuen har udarbejdet udviklingsplan og beslutningsgrundlag for Esbjerg havn og by. Den sammenbindende ”åre” er den nye ”Klevesti”, der forbinder byen og havnen med det omgivende opland på begge sider af Esbjerg. Landgangen – en ny broforbindelse mellem byen og havnen – er et af flere projekter, som Hasløv & Kjærsgaard har udarbejdet for Esbjerg Kommune. Byggeriet er igangsat med en konkurrence i 2013, hvor tegnestuen fungerer som rådgiver for kommune og dommerkomité. Realdania og Pedersen-gruppen finansierer hver en tredjedel og Esbjerg Havn og Esbjerg Kommune finansierer den resterende tredjedel.

Esbjerg Havn

Projektet omfatter masterplan med volumenstudier for nyt havneområde, der binder byen og havnen sammen. Forslaget omfatter forslag til ny infrastruktur, herunder vejanlæg, promenader, erhvervsbyggeri, kulturbyggeri, lystbådehavn og rekreative faciliteter. Som en del af opgaven er anlæg og byggeri placeret under hensyntagen til opfyldelse af støj og miljøkrav. Opgaven omfatter derudover forslag til placering, volumenstudier og skitsering af nyt kunstmuseum på del af det tidligere havneareal.

Anløbshavnen, Amager Strandpark – projektering

Etablering af 30 m² depot- og teknikbygning i caféhusbåd samt aptering af anløbshavn med 500 m² bro og rampe. Hasløv & Kjærsgaard har i forbindelse med etableringen af caféhusbåden fungeret som bygherrerådgiver under hele forløbet. I forbindelse med depot- og teknikbygningen har Hasløv & Kjærsgaard i delt rådgivning udført projektering, myndighedsprojekt, udbud og tilsyn. I forbindelse med apteringen af anløbshavnen har Hasløv & Kjærsgaard som totalrådgiver udført projektering, udbud og tilsyn. Amager Strandparks nye caféhusbåd havde behov for en bygning på land til brug for affaldshåndtering, depot og teknik. Bygningen er udført i galvaniseret hulplade, med ståldøre i ”Amager Strandpark-rød”, og indgår derved i harmonisk samspil med Strandparkens karakteristiske strandstationer. Apteringen af anløbshavnen er udført i en kombination af azobé fra Strandparkens eget depot og nyindkøbt træ.

Kommuneatlas og Save Kulturmiljø- og byskabsregistreringer

Registreringer, analyser og tildeling af bevaringsværdi for alle bygninger opført før 1940, alt. 1960 eller 1980. Herudover registrering og analyse af bevaringsværdige byrum, bebyggelsesmønstre og kulturmiljøer, manuskriptskrivning og layout af følgende kommuneatlas: Frederiksberg 1994 Gladsaxe 1998 Helsingør 2000 Københavns Byatlas 1996 København: Amager 1992, Bispebjerg 1991, Brønshøj-Husum 1991, Indre By/Christianshavn 1996, Kongens Enghave 1993, Nørrebro 1996, Valby 1994, Vanløse 1995, Vesterbro 1991, Østerbro 1995 Lyngby-Taarbæk 2000 Odense I 1996 Odense II 1997 Skanderborg 1997 Tórshavn Byatlas 2007 Tegnestuen arbejder med SAVE-registreringer og kulturmiljøregistreringer som en del af den indledende analyse i forbindelse med mange typer projekter, især i bymæssige områder. Registreringen udfærdiges som regel som et selvstændigt dokument, og overholder Kulturstyrelsens krav til indholdet af registrering/kulturmiljøvurderinger. Analysen kan dermed direkte indgå i arbejde med miljøscreeninger, VVM og øvrig planlægning samt som grundlag for projekter, der involverer bebyggede strukturer.

Cafébåd – Amager Strandpark

Adgangsrampe og indretning af caféhusbåd til café og restaurant placeret i anløbshavnen. Arbejdet omfatter projektering, udbud og tilsyn. Desuden projektering, udbud og tilsyn ifm. aptering af anløbshavnen med broer og adgange.

Grøn parkering

Idéforslag til nyt parkeringsanlæg ved Møllelundsparken i Borup, med udgangspunkt i en analyse af parkeringsbehovet i bymidten i Borup. Det valgte område ønskedes samtidig bedre forbundet med Borupcentret på den modsatte side af Møllevej. Da der blandt byens borgere samtidig var ønske om at bevare områdets grønne karakter, blev der foreslået en åben stenbelægning med grønne fuger og nye, rumdannende hækbeplantninger. Samtidig blev der foreslået anlagt et stiforløb og en udvidelse af den eksisterende skulpturpark ved Møllelundsgården på det nye parkeringsområde. Udover parkeringsplads kan området således benyttes som udflugtsmål og til markeder og andre kulturarrangementer. Den løse og grønne belægning sikrer også bedre nedsivning af regnvand, end et asfalteret område ville gøre. Området tænkes i senere etaper forbundet med forretningscentret ved samlende belægning af forbindelser for bløde trafikanter mellem Møllelundsparken og Borupcentret, i forbindelse med en omdannelse af det tidligere rådhus til kulturelt samlingssted, og en forskønnelse af hele bycentret. Parkeringsanlægget stod færdigt i juni 2010.

Biomasseanlæg Birkerød

Placering og visualisering af biomasseanlæg i udkanten mellem industriområde og rekreative arealer. Udarbejdelse af forslag til placering, disponering samt vurdering af fjernvirkninger af anlægget.

Anholt havmøllepark 2009-2010

Hasløv & Kjærsgaard har udarbejdet en omfattende analyse af opstillingsmønstre i forbindelse med projekteringen og designet af Anholt havmøllepark. Det valgte opstillingsmønster tager udgangspunkt i tekniske forudsætninger fremsat af Dong Energy. Gennem en række analyser af visuelle forhold set fra land og farvandet omkring havmølleparken er der foreslået alternativer til den rent tekniske opstilling. Der er desuden taget hensyn til, hvordan havmølleparken forholder sig til navigation, både mht. lystsejlads og i forhold til de omgivende sejlruter.

Forplads – Amager Strandpark

Projektering og tilsyn i forbindelse med indgangsområde i den nordlige del af Amager Strandpark. Projektet omfatter indretning af pladsområde til lege- og opholdsareal samt placering af kiosk.

Hillerød Hospital

Udarbejdelse af program for indbudt konkurrence vedrørende forslag til en samlet strukturplan for hospitalet samt forslag til 1. etape af udbygningen omfattende akutafdeling. I samarbejde med Hillerød Hospital udarbejdelse af struktur for programmet samt det første samlede udkast til program. Arbejdet standset, fordi planerne om udbygning af det eksisterende hospital blev forkastet til fordel for etablering af et helt nyt hospital i Hammersholt uden for Hillerød.

Helhedsplan for Eskildstrup Trafikknudepunkt

Skitseforslag til udformning af nyt trafikknudepunkt i forbindelse med høringen vedr. ny linjeføring i forbindelse med fast forbindelse over Femern. Skitsen omfatter forslag til ny jernbanestation ved Eskilstrup, som vil kunne udgøre et nyt transportknudepunkt for hele Lolland-Falster og opland (Sydsjælland) på 125.000-140.000. I dette punkt vil en fremtidig højhastighedstoglinje langs motorvejen krydse den eksisterende regionalbane (alternativt kan en forlængelse af Lollandsbanen spille en central rolle for at sikre lokale forbindelser til Nakskov, Maribo og Vordingborg). Jernbanestationen skal desuden understøtte en ny visionær erhvervspark ved Eskilstrup.

Rådhuset i Borup – Bygherrerådgivning

Omdannelse af Borup Rådhus til foreningslokaler. Ca. 3.100 m² bruttoetageareal. Hasløv & Kjærsgaard har som totalrådgiver udført bygherrerådgivning i form af to forslag til fremtidig anvendelse af rådhuset i Borup til foreningshus med hjemsted for kommunale, kulturelle institutioner, evt. kombineret med detailhandel. Arbejdet omfattede vurdering af bygningens tilstand og efterfølgende skitser til plandisponering, visualiseringer og økonomisk overslag.

Ishøj Havn
Arbejdet har omfattet idéudvikling, interviewrunde, brugerundersøgelser, lokalplan, helhedsplan for udvidelse af den eksisterende havn med erhvervsarealer, et nyt strandareal og bådebroer ved campingplads samt bådebroer og stenkastninger ved klubhuse mod sydvest. Efterfølgende udførtes en detailprojektering af alle delområder med belægninger, nye vej- og stiforløb, stenkastninger, bådebroer, belysning og beplantning.
Nysted Havvindmøllepark IIFotoregistrering af lysforhold

Der er udført en omfattende fotoregistrering og analyse af de eksisterende forhold, hvor belysningen af havvindmølleparken var et stort problem om natten, set fra de omliggende landarealer. I rapporten findes beskrivelse af metode og anvisninger til løsning af problemer relateret til belysning af Nysted Havvindmøllepark II og vindmølleparker generelt. Efter udskiftning af belysningen er der fotoregistreret igen, således at de forbedrede forhold er registreret og forklaret. Rapporten er udarbejdet som internt dokument til brug for DONG ENERGY POWER.

København-Ringsted

Landskabsprojekt i forbindelse med udformningen af nybygningsløsningen og udbygningsløsningen for jernbanen mellem København og Ringsted. Tegnestuen står for udarbejdelsen af landskabsdesign i forbindelse med vejover- og underføringer samt mellemarealer. Projektet skaber sammenbinding af jernbaneanlæggets konstruktioner med landskabet og skaber en landskabsmæssig identitet for det samlede anlæg med udgangspunkt i og med respekt for de oprindelige kvaliteter, der findes i det nuværende landskab. Tegnestuen har anvendt landskabskaraktermetoden i forbindelse med nybygningsløsningen for banelinjen København-Ringsted. Metoden er udviklet af Miljøministeriet til kortlægning, analyse og vurdering af landskabers karakteristika, udviklingstendenser, kvaliteter og sårbarhed. Analysen fungerer som planlægningsgrundlag for varetagelsen af landskabsinteresserne i den fysiske planlægning og landskabsforvaltningen i Danmark.

København Universitet – Universitetsplanlægning

Københavns Universitet Søndre Campus Udarbejdelse af masterplan for udbygning af Københavns Universitet, Amager, herunder arelopgørelser, arealkrav, deltagelse i planlægning i forbindelse med forarbejderne til udbygningen samt udarbejdelse af konkurrenceprogram og byggeprogram for byggeafsnit l og ll. Afrapporteringsform; rapporter. Københavns Universitet Helhedsplan Udarbejdelse af helhedsplan for det samlede Københavns Universitet på baggrund af den nye universitetslov. Materialet omfatter registrering og oversigt over den samlede bygningsmasse samt vurdering af nuværende og fremtidige lokalebehov, lokalseringsønsker og fremskrivninger af studentertal. Desuden vedligeholdesesstand, udbygningsmulighed og hensigtsmæssighed i øvrigt.

Flyvestation Værløse

Forslag og udvikling af masterplan for omdannelse af den tidligere Flyvestation Værløse. Arbejdet har omfattet udarbejdelse af masterplan, rumlige afbildninger, afholdelse af borgermøde, drøftelser med myndigheder og præsentationer. Desuden registrering og helhedsplan for bygninger og landskaber med henblik på genanvendelser, rekreative anvendelser, nyindretning af bygningsmassen og placering nybyggeri.

Grønnegade, Den Røde Løber

Forslag til omdannelse af eksisterende P-arealer til et attraktivt byrum med underjordisk P-anlæg, legeopholdsareal, ny trafikstruktur samt tryghedskabende belysningsforslag. Forslaget tager udgangspunkt i nye og anderledes byrumsindretninger såsom parkour, boldaktivitet, optræden og interaktive tilbud, særligt til børn og unge.

Danmarks Vej- og Bromuseum

Helhedsplan for etablering af udenomsarealer og 3.600 m² bygninger på et 10 ha stort område ved Andelslandsbyen Nyvang, Holbæk over 4 etaper. Opførelse af 1. etape – Vej- og Brohuset – 439 m² bygning med tilhørende udenomsarealer er udført fra 2010 frem til åbningen af museet i juni 2011. Hasløv & Kjærsgaard har som totalrådgiver udarbejdet helhedsplan med forslag til infrastruktur og bygninger og til ”den historiske vej” med leg, oplevelser og rekreative udfordringer med veje og broer som temaer. Ifm. realisering af etape 1 har Hasløv & Kjærsgaard fungeret som bygherrerådgiver og forestået projektforslag, udbud i totalentreprise og bygherretilsyn, møder og afleveringsforretning. Det fuldt udbyggede museum indeholder bl.a. udstillingsrum, skoletjeneste og rum til digital fremstilling og indlæring. Overalt under museumsrundturen – både ude og inde – vil der være fokus på oplevelser og læring.

Danmarks Nationale Rostadion, Bagsværd

Bygherrerådgiver ifm. afklaring af rosportens fortsatte eksistens på Bagsværd Sø. Udarbejdelse af vision for landanlæggene ved start- båd- og målområderne. Desuden forslag til opretning af baneanlægget ifm. nye arealkrav fra FISA (international rosportorganisation) og en generel dyndophobning i søen. Forslag til en uddybningsmodel under baneanlægget.

Dalbygaard, Kolding – helhedsplan og lokalplan

Arbejdet omfatter udarbejdelse af helhedsplan med tre modeller for udnyttelse af det fremtidige byudviklingsareal, beliggende kuperet og naturskønt på markarealer syd for Kolding. Helhedsplanområdet er 1. etape af en udbygning af et nyt boligkvarter med en infrastruktur, der tilgodeser det åbne landskab, de eksisterende markskel og landbebyggelser. Planen er udført med særlig fokus på bæredygtighed og analyser for placering af forskellige boligtyper med vægt på de bløde trafikanter, udsigtsforhold, terrænforhold, grønne forbindelser, infrastruktur og solorientering. Boligerne omfatter både tæt-lav og parcelhusgrupper med arealstørrelser mellem 700 m² og 1.200 m². Efter vedtagelsen af helhedsplanen er der udarbejdet lokalplan for det samlede areal.

Billund Syd Nyt Boligområde

Projektet omfatter udarbejdelse af planforslag i forbindelse med parallelle opdrag til ny bydel for Billund, syd. Området er Danmarks største planlagte nye bydel i mange år. Projektet indeholder analyser og vurderinger af bebyggelsesstrukturer for en ny, integreret bydel, hvor forskellige byfunktioner såsom skole, fritidsaktiviteter, butikker og ny infrastruktur kombineret med arealets muligheder har resulteret i en masterplan for en ny bydel. I forslaget er der arbejdet med forslag til udearealer, sikre forbindelser til den øvrige del af Billund, placering af institutioner i strukturen samt bæredygtighed.

Billund Resortturisme

Vision for udvikling af Billund som resortområde – et fælles projekt for turisterhverv og for kommunen, hvor der sikres muligheder for en udvikling af ideer, der kan støtte en udvikling af Billund som et feriemål. Visionen viser, hvordan eksisterende og nye turistattraktioner, overnatningsanlæg, rekreative områder, bymidte mv. kan sammenbindes, så hele byområdet og de omgivende landskaber bliver turistattraktioner for familier, der ønsker at besøge Billund hele året, og som ønsker kvalitet i oplevelsen. Planen omfatter visualiseringer og strategier samt en række delplaner for centerområde, outlet, promenadestrøg og lokalisering af nye attraktioner.

Baldersbækken, Ishøj

Analyse, illustrationer og helhedsplan vedrørende landskabs- og å-retablering af Baldersbækken og Ishøj Landsby. Arbejdet er en del af et større projekt omkring genskabelse af landsbyværdier og historiske bygninger og bymiljøer i Ishøj Landsby.

VandkulturhusetIdéprojekt for udearealer

Projektet, der nu er opgivet, omfatter analyser for vurdering af infrastruktur, forbindelser, ophold, solorientering, parkering, placering af broer mv. Herefter skitsering og projektering af udearealerne i samarbejde med en projektgruppe for et kommende vandkulturhus, udarbejdet arkitektfirmaet BIG. Projektet omfatter desuden afholdelse af workshop, udarbejdelse af 3D-modeller, præsentationer mv.

Odsherred, Nykøbing Skulpturaksen

Arbejdet har omfattet udarbejdelse af en strategi for etablering af en kulturakse mellem Anneberg Samlingerne og selve Nykøbing Sj. by. Projektet har inddraget interview af relevante aktører i området, ildsjæle og embedsmænd, analyse af områdets potentialer og forslag til fysisk udformning af Kulturaksen. Aksen er placeret, så den tager udgangspunkt i at sammenbinde natur, by og vand, og dermed skabe gode muligheder for rekreative og kulturelle oplevelser for at fremme både turisme og lokal interesse. Projektet er endnu ikke igangsat.

Strandpromenaden 33-39

Med udgangspunkt i eksisterende, sammenhængende grunde med ældre villabebyggelse er udført plananalyse, volumenstudier og efterfølgende konkurrenceprogram for parallelle opdrag til forslag til ny boligbebyggelse på grunden. Området er karakteriseret ved at ligge meget eksponeret mod Svanemøllebugten og i forbindelse med den nye strand. Der fandtes ikke lokalplan for området, kun rammebestemmelser i kommuneplanen. Det var derfor vigtigt at foretage en grundlæggende analyse, før arkitektkonkurrencen kunne udskrives. Der er taget hensyn til mange parametre og udarbejdet et analyseredskab til at vurdere hvilken tæthed, bebyggelsen kunne have og stadig være attraktivt udformet med gode interne og eksterne lysforhold. Analysen førte til visualiseringer af teoretiske bygningsvolumener på stedet, ud fra forskellige bygningsprincipper. Konkurrencen blev gennemført med Hasløv & Kjærsgaard som konkurrencesekretær og rådgiver for dommerkommiteen. Vinderprojektet har efterfølgende dannet grundlag for forslag til lokalplan.

Køge havn og bymidte

Køge Kommune ønskede at iværksætte en udbygning af stationsområdet, Collstrup-grunden og en omdannelse af Søndre Havn til et nyt, blandet byområde. Hasløv & Kjærsgaards indsats kulminerede foreløbigt med, at Køge Kommune i 2009 opnåede samarbejde med Realdania om partnerskab ved omdannelsen af de områder, tegnestuen har udarbejdet størstedelen af det indledende analysearbejde omkring. Tegnestuens arbejde bestod af analyser på et overordnet, byplanstrategisk niveau, af samspillet mellem bebyggelsesprocenter, anvendelsesmuligheder, etapedeling, offentlige anlæg (friarealer, pladser mv.), volumenstudier og byggeretsværdier. Desuden visualiseringer og idéskitsering af væsentlige, fremtidige byrum. Udviklingsplanen blev udarbejdet i samarbejde med Køge Kommune med bidrag fra Sadolin & Albæk og Rambøll Nyvig. Projektet forventes realiseret i regi af Køge Kyst de kommende år.

Masterplan Holmegaard

Udarbejdelse af masterplan for det samlede glasvæk og den omkringliggende industri- og boligbebyggelse. Planen har omfattet etablering af en ny struktur med 210 boliger, turismerelaterede aktiviteter såsom museum, administration, turistrundvisning, microbryggeri, cafeer og park. Planen har omfattet registrering af bevaringsværdige bygninger, forslag til placering af nye bygninger, adgangsforhold for gående og kørende, herunder trafikseparering i forhold til den tunge industri. Efterfølgende udarbejdelse af lokalplan.

Hesnæs Fiskerleje – helhedsplan og bebyggelsesplan

Projektet omfatter udarbejdelse af saveregistrering, forslag til helhedsplan for havnen og byen, forslag til nyt, tidssvarende fiskerhus samt efterfølgende lokalplan. Der er udarbejdet en helhedsplan for det samlede Hesnæs med fokus på at udvikle en mindre lystbådehavn, et nyt, integreret boligområde samt faciliteter for turister og gæstesejlere. Der er som udgangspunkt for opgaven udarbejdet en Saveregistrering og en kulturmiljøregistrering, der samlet har peget på nye udviklingsmuligheder og potentialer for bosætning og turisme, herunder mulighed for et nyt strandareal og en fælles bygrønning. I forbindelse med opgaven har der været drøftelser med interessenter samt afholdt borgermøder, som har gjort, at forslaget er blevet forankret i lokalområdet.

Helhedsplan for Hersted Industripark

Udarbejdelse af forslag til helhedsplan for modernisering og udvikling af et velbeliggende og velplanlagt industrikvarter fra 1960´erne. Planen sigter på en gradvis omdannelse og fortætning af den østlige del af området med et udvidet centerområde og en letbanestation på Ring 3, mens den vestlige del omdannes til et boligområde. Området fastholdes som et grønt erhvervsområde med en høj arkitektonisk og landskabelig kvalitet.

Rødsand Havvindmøllepark II

Visualisering og analyse af opstillingsmønster i forhold til visuelle forhold og beskrivelse af de visuelle forhold ved endeligt opstillingsmønster med forskellige møllestørrelser. I samarbejde med DONG Energy Renewables er udarbejdet forslag til opstillingsmønster for vindmølleparken. Analysemetoden vedr. visualiserineger for tre forskellige størrelser vindmøller er beskrevet indgående, principielt og praktisk. De visuelle forhold er beskrevet og visualiseret indgående efter udvælgelse af det optimale opstillingsmønster, dag og nat. Der er udført analyser af vindmølleparkens kumulerede visuelle effekter internt og eksternt (forholdet til Rødsand I). De visuelle forhold er beskrevet ved visualiseringer i forhold til kystlandskabet, set fra tre forskellige standpunkter og under forskellige vejrforhold. Rapporten er udarbejdet som bilag til VVM-rapport.

Copenhagen Marina

Anlægsprojekt. Danmarks største lystbådehavn. Skitsering, udvikling og projektering af lystbådehavn. Samlet proces indeholdende hele forløbet fra første skitser til projektering af nye landarealer og alle faciliteter i forbindelse med anlæggelsen af lystbåde havn med en kapacitet på ca. 1.400 bådpladser. Projektet er en del af et samlet udviklingsprojekt for udvidelse af Prøvestenens areal i Københavns Havn. I forbindelse med anlæggelsen af havnen er skitseret udnyttelse af de tilstødende landarealer inkl. forslag til landskabsbehandling, rekreative udnyttelser og mindre erhvervsområde. Der er skitseret forslag til bebyggelser og øvrig aptering af hele anlægget. Der er ligeledes projekteret infrastrukturanlæg inkl. veje, parkering og broforbindelser. Anlægget er ikke færdiggjort pga. politiske dispositioner.

Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads

Udarbejdelse af dispositionsplan for genbrugsplads, herunder tilkørsel, landskabsbearbejdning samt bygningsudformning og design for mandskabsbygning, materielbygning mv. Udarbejdelse af forslag til materielbygninger, mandskabsbygning og garagebygninger mv.

Hvalsø Kroplads

Udformning af ny plads ved kro og kirke. Omfatter borgerinddragelse, bl.a. som åben tegnestue, temamøder, analyser samt efterfølgende projektering af torvet og nyt vejforløb, stiforløb gennem Kokkedal der sammenbinder byen, så mange nye forbindelser og muligheder for rekreative aktiviteter er opstået og på en ny måde. Planen indbefatter også placering af ca. 200 boliger og dertil- hørende grønne arealer i tilknytning til en ny vejstruktur. En stor del af projektet er realiseret.

Køge Kyst og Havn Kommuneplantillæg og lokalplan

Tegnestuen har gennem en årrække været involveret i udviklingen af Køge Kyst og Havn som rådgiver for Køge kommune. Der er bl.a. udarbejdet ”Kystnære områder ved Køge Havn” Forslag til Køge Kommuneplan 2005-2017 – Plandokument 1” og LOKALPLAN 3-44, Køge Havn. Arbejdet har omfattet udarbejdelsen af en samlet udviklingsplan for området, planlægningsmæssigt, funktionelt og rumligt i sammenhæng med udviklingsprojekter for bymidten og stationsområdet.

Revitalisering af hovedstadens vestegn

Rådgiver for udarbejdelse af dialogprojekt og rapport om modeller for udvikling af Vestegnens erhvervsområder. Projektet har vist nødvendigheden af at udvikle områderne, så de kan optage de nye udviklingstendenser ved at gøre dem attraktive som udviklings- og lokaliseringsområder for fremtidens erhverv. Projektet peger bl.a. på, at der nogle steder er behov for at åbne for andre anvendelser end erhverv. Kortlægningen viser også, at der er behov for en fortætning i områderne samt en nytænkning af forbindelser og infrastruktur, bl.a. i forbindelse med etableringen af den kommende letbane langs Ring 3. Opgaven har omfattet en kortlægning og analyse af tre udvalgte erhvervsområder; Ejby/islev, Hersted og Ishøj.

Kvarterløft – Holmbladsgadekvarteret

Udvikling af kvarterløftsprojekt. Projektet omfatter en kultur- og idrætsplan for Holmbladsgadekvarteret, primært knyttet til Praghs Boulevard. Arbejdet har bestået i at afdække de særlige muligheder, som ligger mellem lokalsamfundet og storbyen. Projektet tager udgangspunkt i den lokale organisering og engagement, hvor der har været fokus på udvikling af et bæredygtigt idégrundlag, forankret i lokale interesser. Projektet har desuden kommet med anbefalinger, der knytter konkrete forslag sammen med idégrundlaget, målgrupper, organisation, drift og økonomi. Store dele af projektet er realiseret.

San Stefano Beach and Marina Layout

The Four Seasons Hotel Alexandria at San Stefano features 118 rooms with wide ranging marine views. All dining venues are overlooking the sea. In connection with the hotel the client wanted to establish a combination of a beach and marina, in direct connection with the hotel, on the opposite side of The Corniche. The office designed the initial surveillance and conceptional design. The beach and marina is realized.

Vitalisering af Kokkedal – Helhedsplan
1. præmie i konkurrence om fornyelse af Kokkedal Omfatter borgerinddragelse, bl.a. som åben tegnestue, temamøder, analyser samt efterfølgende projektering af torvet og nyt vejforløb, stiforløb gennem Kokkedal der sammenbinder byen, så mange nye forbindelser og muligheder for rekreative aktiviteter er opstået og på en ny måde. Planen indbefatter også placering af ca. 200 boliger og dertil- hørende grønne arealer i tilknytning til en ny vejstruktur.
Horsens Statsfængsel – Bygherrerådgivning
Projektet har opfattet bygherrerådgivning i forbindelse med udviklingen af Horsens Statsfængsel fra fængsel til boligområde og museum mv. Projektet har opfattet registrering af bygninger og landskab, analyser af beliggenhed og topografi, forslag til ændrede anvendelser samt mymedic.es udarbejdelse af volumenstudier og beskrivelser til brug i forbindelse med den efterfølgende arkitektkonkurrence på selve fængselsarealerne og på de omkringliggende arealer.
Roskilde Museumshavn

Museumshavnen ligger i forbindelse med Danmarks nationale Vikingeskibsmuseum. På Museumsøen ligger havnen, bådeværftet og ”Tunet” – vikingernes mødested. Museumshavnen rummer den store samling af traditionelle nordiske træbåde og rekonstruerede vikingeskibe, der giver et billede af, hvordan originalskibene så ud for 1.000 år siden. Bådeværftet formidler vikingetidens håndværk og bådebygningskultur. Her kan du træde ind på et aktivt værft og følge bådebyggeren på nært hold. Tunet danner rammen om museets sommeraktiviteter. Museets håndværkere demonstrerer forskellige håndværk fra vikingetiden.

Marselisborg Havn

Indvielse juni 1991.