Projektet har til formål at tilvejebringe et beslutningsgrundlag, således at byrådet bedre kan drøfte og sætte retning på den fremtidige byudvikling og klimasikring.

Det beskrives, hvorledes der kan tilrettelægges og gennemføres en langsigtet udvikling på bynære havnearealer, der kan fremme at byen og fjorden bindes bedre sammen ved hjælp af nye rekreative byrum, et museum, boliger og erhverv på en måde, der samtidig sikrer den bagvedliggende by mod oversvømmelse. Projektet beskriver således forskellige byudviklingsscenarier i kombination med forskellige løsninger for højvandsbeskyttelse.

 

Byerne og det stigende havvand er et partnerskab mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Realdania, og består af en række pilotprojekter der har til formål at understøtte kommunale projekter i kystbyer, så oversvømmelse fra havvand fremadrettet kan undgås.