Hasløv & Kjærsgaard har igennem en årrække været hovedaktør for udviklingen af den nye Amager Strandpark – først i dialog med de lokale initiativgrupper samlet i Rivieraudvalget, senere for Amager Strandpark I/S, hvor rådgivningsarbejdet blev vundet i et samarbejde med Niras og DHI. Projektet omfattede udarbejdelse af forskellige modeller for en helhedsplan. Bl.a. blev der arbejdet med en række mindre øer, før man besluttede sig for en sammenhængende ø. Afgrænsningen for arealet ændrede sig på samme måde i flere omgange. Efter vedtagelsen af en masterplan, som også omfattede den gamle del af strandparken, blev der udarbejdet en lokalplan, og det samlede anlæg blev fredet. Projektet blev realiseret i 2005. Udviklingen af hovedprojektet har omfattet hele infrastrukturen, herunder design af landskabselementer, bymæssige elementer, projekt for fem strandstationer og fire broer samt en række apteringselementer. Den nye Amager Strandpark er opbygget med et hovedprincip, således at den nordlige del af den kunstige ø skal fremstå med et klart landskabeligt præg, mens den sydlige del skal stå med et lige så klart bymæssigt præg, Médical Texte additionnel sur le thème de la médecine hvor en raffineret og præcis udformning af broer, promenader, bastioner, torvepladser, standstationer, kanaler og anløbshavn sammen med efterfølgende midlertidige og […]

Projektet omfatter udarbejdelse af en helhedsplan, der fastlægger rammerne for, hvordan sammenhængen mellem havnen og det bagvedliggende byområde og Skovshoved Fiskerleje kan udvikles, hvordan en fornyelse af havnen kan finde sted, og endelig hvordan en udvidelse af havnen kan ske med respekt for det helt særlige miljø og kystlandskab, som havnen er en markant del af. Helhedsplanen fastlægger de overordnede retningslinjer for de kommende års udvikling af hele Skovshoved Havns område. Med helhedsplanen påbegyndes et nyt forløb – et realiseringsforløb med kommune- og lokalplanlægning og en etapevis realisering. Både i planforløb og den etapevise realisering er planens enkeltelementer diskuteret med borgere og interessenter, inden en realisering nu er igangsat. Den fysiske udformning af havneudvidelsen gennemføres som en udvidelse mod øst, der gentager og udvikler den karakteristiske, symmetriske molefrembygning, som kendetegner den nuværende Skovshoved Havn. Ved denne frembygning foretages opfyld af landarealer i nord på ca. 8.300 m² og i syd på ca. 23.300 m². Landarealerne omdannes til rekreative områder, der kan skabe rammer for mange af havnens særlige aktiviteter og funktion som offenligt udflugtsmål Projektet er nu realiseret, hvor Hasløv & Kjærsgaard har ført tilsyn og projekteret delelementer såsom moler, højvandssikring, multibassin, promenader, saunahus. Opgaven er et eksempel på Hasløv […]

2014 Lemvig Kommune Højvandsmøbel© er et system udviklet til anvendelse i urbane landskaber, som er truet af oversvømmelser. Bymøblet med de mange skydeporte er et nænsomt og billigt indgreb, som kan implementeres på mange lavtliggende og oversvømmelseseksponerede by- og havneområder. Udover at løse et teknisk problem inddeler bymøblet med bugtninger og vinkling store arealer i mindre byrum, som mennesker kan forholde sig til. Højvandsmøblet er opsat i Lemvig, og sparede byen for ærgrelser og skader for millioner da den holdt stand mod stormen Bodil den 6. december 2013. Højvandsmøblet ”Le Mur” er et modulopbygget højvandssikringssystem, som kan indgå i byrumsdesign og kobles til andre typer af sikring. Le Mur har bestået sin prøve i Lemvig igennem flere år, til glæde og gavn for byens borgere og gæster, både i roligt vejr og under voldsom storm. Le Mur er et præfabrikeret element-system, der kobles sammen til en tæt konstruktion med åbninger, porte og siddemøbler. Systemet består af: Betonelementer Samlebeslag og tætningslister Porte og portåbninger Hængende møbler Hjørnestolper Alle sikringssystemets elementer er integreret i designet - porte er på plads og kan skubbes for med kort varsel, så den sammenhængende konstruktion bliver tæt. Le Mur er meget mere end et teknisk anlæg - som [...]

Opgaven: Etablering af et nyt 7 km langt menneskeskabt landskab af kystsikring og strandpark/riviera i Køge Bugt fra Brøndby til Hundige. Med tidens kraftige byudvikling i Køge Bugt-fingeren blev det påtrængende for områdets kommuner at give områdets borgere adgang til grønne områder og rekreative udfoldelsesmuligheder. Projektet blev derfor til i tæt samarbejde mellem de berørte kommuner via den stadig fungerende bestyrelse for Strandparken. Strandens udformning og udtryk var inspireret af en naturlig strandformation, der fremskudt i forhold til kystlinjen havde dannet sig ud for Jersie nord for Køge. Strandens attraktion er primært selve stranden, og i anden omgang de fire ”øhavne”, der blev designet med henblik på den landskabelige sammenhæng med den øvrige del af Strandparken med vand som det karakteristiske landskabelige element. I strandparkens klitrækker og landtanger indgår diger, som fungerer som beskyttelse for det lavtliggende baglandet mod de ellers jævnlige oversvømmelser. Det underliggende dige er derfor blevet en væsentlig visuel del af strandparkens udtryk. I 2005 har tegnestuen stået for mindre renoveringer og fornyelser af inventar, skilte og kiosker. I 2009-11 har tegnestuen udarbejdet fondsprojekt for lagune omkring Arken. Senest har tegnestuen udarbejdet fondsprospekt for I/S Køge Bugt Strandpark med henblik på at udvikle områdets delområder yderligere.

Hasløv & Kjærsgaard er ansvarlig for skitsering, projektering og tilsyn med renovering og nyanlæg ved Vedbæk Nordstrand, og har i samarbejde med rådgivende ingeniører JJN Consult og DHI stået for: Anlæg af ny stabil strand Anlæg af en ny rekreativ opholdshøfde til beskyttelse af stranden Kystsikring i form af en forstærket kystskrænt, som sikrer baglandet mod høj vandstand Nye adgangstrapper og ramper til stranden Renovering af en eksisterende og opførelse af en ny badebro

Projektet er en del af en større satsning på turisme og strandfaciliteter i Odsherred Kommune. Projektet handler om at udskifte/erstatte gamle toiletbygninger med nye bygninger, der indeholder toiletfunktion, handicaptoilet, udendørs bruser, lockers og udkigspost. Bygningerne tilpasser sig de særlige omgivelser med inspiration fra bl.a. sømærker og maritime symboler. Projektet har omfattet projektering og udbud af den første strandstation. Placeringen inden for strandbeskyttelseslinjen har betinget, at bygningen placeres på eksisterende fundamenter. På langt sigt ønskes det at kunne placere bygningnerne langs flere af kommunens mange kyststrækninger, samtidig med at der satses på naturoplevelser året rundt i forhold til strandens gæster samt vandre- og cykelturister.

Vi er blevet præmieret i den åbne idékonkurrence for Refshaleøens udvikling. Forslaget “Den blå kant”, fremhæver strategier for at styrke forbindelsen mellem gæster, vandet og den lokale blå biodiversitet. Ideen er at skabe et miljø, hvor mødet med vandet spiller en central rolle i udviklingen af Refshaleøen. Forslaget er et katalog over strategier, som kan væve vandets nærhed og kant sammen med brugerne og forny den lokale biodiversitet. Forslaget præsenterer overordnet en strategi for nye vandveje samt en strategi for behandling af Refshaleøens kanter for at styrke den lokale flora og fauna. Der forslås blandt andet nye trafikale veje for småbåde mod Trekroner, en ny færgeterminal som vil indgå i et nyt trafikalt knudepunkt hvorfra det er nemt at skifte transportmiddel til andre former for kollektiv transport samt en sidevej til Øresund, en ny kanal, igennem Margretheholm Havn for sejlende. På Refshaleøens vestside forslås det, at der etableres flydende rev, havhaver og kajkanter med rustikke overflader som basis for den lokale biodiversitet. Ligesom vandkanterne skal bearbejdes med særlige stensætninger som tilgodeser den lokale flora og fauna. Om konkurrenceforslaget siger bedømmelsesudvalget: ”’Den blå kant’ rummer således nogle inspirerende elementer og en spændende tilgang ved at fokusere på mødet med Refshaleøens kant […]

Projektet omfatter forslag til en fornyelsesplan af det samlede anlæg designet af Arne Jacobsen i 1940’erne. Opgaven har omfattet udarbejdelse af kulturmiljøvurdering, helhedsplan, etapeplan, borger- og interessentinddragelse samt efterfølgende projektering og tilsyn af første etape. Fornyelsesplanens første etape, der omfattede stranden, har udvidet strandens bredde og har betydet et nyt strandprofil, genplacering af livreddertårne, nye høfder – betonforlande, som indebærer nye forhold for vinterbadere, strandens gæster/turister og brugere samt kajakroere/sejlere. Der er arbejdet med særlige forhold for handicappede og gangbesværede. Bænke og inventar er efterfølgende sat i produktion gennem G9-byinventar. Projektet er realiseret i 2013-14 inkl. projektering og tilsyn. LÆS MERE OM TILSVARENDE PROJEKTER HER: Amager Strandpark – Hasløv & Kjærsgaard (hogk.dk)

Hasløv & Kjærsgaard deltog sammen med Jaja arkitekter og Dominia i konkurrencen om Frederikssund Maritimt Center. Vores bidrag til konkurrencens visionsdel er en udvikling af havnens broer og moler. De blev i bedømmelsen fremhævet som unikke løsninger på den store udfordring i Frederikssund – at skabe et havneanlæg, som muliggør at de hjemmehørende både kan ligge sikkert i vandet, også om vinteren. Vores forslag blev også fremhævet for at vise helt nye veje for hvordan en havns moleanlæg kan transformeres: Fra at være et goldt, teknisk anlæg, kan de blive et sted med en rig biodiversitet og helt nye, naturbaserede oplevelsesmuligheder. Kalvøen, der er et helt særligt naturområde, lige ved hjertet af Frederikssund får, når visionen en gang realiseres et fantastisk møde med fjordlandskabet.

Hobro lystbådehavn er en vigtig havn, som er populær blandt fritidssejlere og lokale. Havnen er i dag en yndet destination for de mange, der ønsker at nyde kysten, og den fantastisk natur som området kan byde på. I forbindelse med en planlagt renovering af havnen, hvor både boer og kajer skal fornyes, er det af bestyrelsen blevet besluttet canaltaronja.cat at udvikle en visionsplan for havnen. Den foreliggende visionsplan undersøger mulighederne for en lille forøgelse af havnens kapacitet, herunder også en forbedring af både landarealerne og vandarealerne, til gavn for de daglige brugere af havnen samt gæster på havnen. Havnen er det oplagte startpunkt for vandringer ad Panoramaruten til Sildehagen, og videre ud langs kysten. Derudover er den en yndet destination for autocampere og gæstesejlere – og rummer gode muligheder for udvikling af eksisterende faciliteter og give rum til flere maritime aktiviteter. Et af flere fokusområder for planen er at fremme servicefunktionerne på havnen. Dels er der her tale om bad/toilet, men også de forskellige funktioner der sikrer sejlernes brug af havnen, er i fokus. Det er visionsplanens ambition at bidrage positivt til at gøre havnen mere attraktiv og tiltrække både sejlere og turister, uden at det sker på bekostning af […]