Promenaden forbinder Gummistranden og Marienlyst med Kronborg, og giver samtidig Helsingør Nordhavn en ny og attraktiv kant mod havnebassinet.

Projektet omfatter foruden promenadeforløbet en attraktiv kaj for gæstebåde, en ny og større jolleplads med nyt rampeanlæg, nye byggemuligheder i havnens vestlige del samt mulighed for at etablere et vandlaboratorium samt rekreative arealer øst for midtermolen.

Projektet omfatter også en fornyelse af Bro 6 frem til Nordre Mole samt Bro 11 ved Midtermolen, der får samme materialekarakter som promenaden.

I det nordre havnebassin etableres nye flydebroer, hvor Hasløv & Kjærsgaard har indrettet bådfordelingen i havnebassinnet således, at havnens kapacitet bliver udnyttet optimalt.