I forbindelse med udarbejdelsen af projektforslag og input til VVM-undersøgelse har Hasløv & Kjærsgaard deltaget aktivt i udførelsen af landskabsanalyser, linjeføring og landskabsprojekt i forbindelse med broens landanlæg, herunder behandling af frigivne arealer i forbindelse med nedrivning af eksisterende bro.

Nuværende forhold er beskrevet og analyseret gennem udførelse af landskabsanalyse efter ”Landskabskaraktermetoden”, suppleret med en nærmere beskrivelse og undersøgelse af de helt lokale forhold.

Der er produceret en 3D-model for landskabsprojektet, således at visuelle og kvantificerbare aspekter hele tiden har kunnet følges, samt at det på et hvilket som helst tidspunkt har været muligt at visualisere et hvilket som helst forslag til linjeføringer og landskabelig udformning af landanlæggene i sammenhæng med broen.

Resultatet af landskabsprojektet blev præsenteret i et landskabsprojekt i rapportform, velegnet som bilag til VVM-rapporten. Fra rapporten har det desuden været muligt at bruge illustrationer direkte i VVM-rapporten. Der er desuden udarbejdet tekstbidrag til VVM-rapportens beskrivelse af visuelle forhold og landskabsarkitektur.

I sidste fase er udarbejdet et egentligt landskabsprojekt med tilhørende beskrivelse for hele den berørte del af Masnedø og Falstersidens landanlæg inkl. etablering af nye strandenge.