Esbjerg Kommune har med Esbjerg Byplan igangssat en udviklingsproces, der skal fastholde og styrke off-shorebyen Esbjerg som et af de vigtigste vækstcentre i Danmark.

Strategien skal udvikle Esbjerg fra entreprenant olie- og erhvervsby til også at være en attraktiv bolig- og uddannelsesby med et pulserende by-, kultur- og fritidsliv. Esbjerg skal i fremtiden ikke kun tilbyde attraktive job, men appellere til hele familien og dermed ruste byen i konkurrencen om at tiltrække veluddannet arbejdskraft og dermed fremtidens videnstunge virksomheder.

Strategien danner den overordnede ramme om byens strukturelle udvikling, ny centerstruktur for detailhandel, oplevelser, idræt og uddannelse, byfortætning og -udbygning, boligtilbud, grøn struktur og stistruktur. Opgaven er gennemført som et åbent procesforløb i samspil med byens virksomheder, borgere og den kommunale forvaltning. Deltagerne har sammen kortlagt byens særlige DNA, potentialer og udfordringer, og udviklet grundlaget for en samlet udviklingsstrategi. Arbejdet er afleveret som en samlet rapport, der er vedtaget af Esbjerg Byråd, januar 2016.