Der er store problemer med tilsanding af havnene i Gilleleje og Hornbæk, samtidigt med at der opleves stigende problemer med erosion af kysten, som bl.a. har medført nedstyrtning af offentligt sti og kraftig erosion af Hornbæk Plantage.

Arbejdet har resulteret i en omfattende rapport, der i en kort sammenfatning samler anbefalinger suppleret af en række basisundersøgelser og bilagskort.

Konklusionerne omkring havnesandet er blandt andet:

Havnesandet kan medvirke til at stabilisere kysten, som ellers fortsat eroderer pga. underskud af sand.

Havnenes udgifter til at fjerne havnesandet vil kunne deles med flere interessenter og derved blive mere overkommelig for havnene og tilføre et billigere råstof til sandfodring.

Havnesandet vil kunne skabe et fælles samarbejdsprojekt på tværs af traditionelle skel i form af organisationer, grundejerforeninger og kommuner.

Havnesandet anvendes til naturnær stabilisering af kysten, som vil kunne tjene som nationalt eksempelprojekt i forhold til den fortsatte sikring af de danske kyster på en bæredygtig måde med hensyn til økonomi, landskabelige, rekreative og turistmæssige kvaliteter og skabe en fælles forståelse af de landskabelige værdier på lokaliteten.