I forbindelse med VVM-redegørelse for anlægsprojekt for opstilling af vindmøller på nye havnekonstruktioner i forbindelse med udvidelse af Køge Havn er der udført visualiseringsrapport og en rapport, der beskriver de betydende kulturhistoriske forudsætninger i området samt de landskabelige forhold til brug som baggrundsrapport.
Der er udført visualiseringer dag og nat fra ti forskellige standpunkter i forhold til vindmøllerne på havnen. Én visualisering er natvisualisering og én er fra søterritoriet. Resten er dagslysvisualiseringer fra kysten, byen og baglandet. De visuelle forhold og visualiseringsmetoden er beskrevet, og der er konkluderet i forhold til de ændringer i de visuelle forhold på stedet, der forandres ved opstillingen af de fire møller.
På visualiseringerne er medtaget flere udviklingsprojekter, bl.a. Køge Kyst byudviklingsområde.