Idéprojekt for regulering af Usserød Å for at hindre oversvømmelser i omkringliggende boligbebyggelser. Projektet fokuserer på at varetage rekreative og naturfredningsinteresser i forbindelse med projektets omfattende landskabsbearbejdning.

I forbindelse med arbejdet har der været afholdt interessentdrøftelser, interview og borgermøder til belysning af forskellige løsningsmodeller.