Projektet
Med arkitekt Dan B. Hasløv som omdrejningspunkt har Hasløv & Kjærsgaard opbygget en unik erfaring og viden om kystarkitektur, der især koncentrerer sig om rekreative anlæg som havne, badeanlæg og strandparker. Men også klimasikring har en central rolle i mange projekter.

Vi står i dag over for klimaforandringer, som vil sætte nye politiske dagsordener og radikalt ændre vores forhold til byggeri ved kysten. Hasløv & Kjærsgaard har derfor besluttet at samle og dokumentere de mange anlæg og erfaringer fra en levende praksis i kystzonen i en publikation, der på en enkel og illustrativ måde formidler de forudsæt­ninger, men også muligheder der er for at agere som arkitekt (og samfund) i kystlandskabet. Publikationen vil være første skridt i en bredere formidlingsindsats, der både viser de grundlæggende problematikker og de arkitektoniske, æstetiske muligheder i arbejdet med havet og kystlandskabet.

Kystarkitekturens æstetiske virkemidler
Hasløv & Kjærsgaards mangeårige arbejde langs de danske kyster er præget af et natursyn, der er åbent for, at naturens dynamik ofte selv kan være både inspiration og løsning på de tekniske og arkitektoniske udfordringer.

Hasløv & Kjærsgaards virke har kredset om udviklingen af både eksempler, men også metoder i forhold til den særlige kystarkitektur. Det viser sig i meget forskellige anlægsprojekter, hvor der er en fællesnævner, som handler om få, enkle materialer som bl.a. beton og stål i forskellige udformninger samt kunstnerisk brug af naturens egne materialer såsom sten, sand, vand og beplantning.

Et blik på perspektiverne for kysterne
I takt med at flere og flere steder og kyster oplever voldsomme klimaforan­dringer, som ellers ikke har været set før, må man forvente, at der mange flere steder på de danske kyster vil blive “krævet” menneskelige indgreb. Hvis disse udformes som rene tekniske konstruktioner uden blik for herlighedsværdier og naturens egne virke- og sikringsmetoder, vil vi dels få nogle kyster, der er meget svært tilgængelige og uden æstetisk kvalitet, men også kyster hvor naturen får svære vilkår for at trives på stedet.

I arbejdet med den særlige kystarkitektur er det derfor essentielt at se alle tekniske konstruktioner såsom mure, skråningsanlæg, plateauer, flader, legestativer, udsigtstårne, badebroer mv. som en del af en kystnatur, hvor mennesket er der på naturens præmisser, og hvor den arkitektur, der introduceres, har natur og menneske i centrum.

Statens Kunstfond finder problemstillingen relevant og væsentlig, og har derfor besluttet at yde støtte til projektets fase 1, indsamling af dokumentation om emnet.