Aabenraa er som gammel søfartsby historisk set tæt knyttet til fjorden, der fortsat har en stor rekreativ og erhvervsmæssig betydning for byen. Med klimaforandringerne vil fjorden med de tilløbende vandløb dog også blive en øget trussel for byen og dennes udvikling samt en udfordring i forhold til at tiltrække og sikre både private og kommunale investeringer. Det har længe været et ønske for Aabenraa kommune, på ny at knytte fjorden tættere sammen med byen ved at gøre fjordens værdier mere tilgængelige i bred forstand, samtidigt med, at både den faktiske og den oplevede trussel fra oversvømmelser minimeres. Hasløv og Kjærsgaard skal sammen med NIRAS konkretisere foreskellige scenarier for hvordan man kan klimasikre Aabenraa.